PL EN


2017 | 17 | 269-286
Article title

Chrzest i Eucharystia w dialogach katolicko-luterańskim i katolicko-reformowanym

Authors
Content
Title variants
EN
Baptism and Eucharist in the Catholic-Lutheran and the Catholic-Reformed Dialogues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Topografię międzykościelnych relacji teologicznych określa kilkadziesiąt dialogów toczonych na forum światowym i przez reprezentantów Kościołów bądź federacji Kościołów, nie zapominając o ogromnej liczbie dialogów toczonych na szczeblu lokalnym bądź krajowym. Wśród nich bardzo istotne miejsce zajmują dialogi katolicko-luterański i katolicko-reformowany, nie tylko ze względu na liczebność Kościołów, które reprezentują, ale również ze względu na znaczenie teologiczne dla innych dialogów. Chrzest i Eucharystia są kluczowymi zagadnieniami poruszanymi w obrębie tych dialogów. Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych osiągnięć omawianych dialogów oraz kontrowersji, które wciąż dzielą Kościoły. Omawia różnice w stopniu ekumenicznej zbieżności między dialogiem katolicko-luterańskim i katolicko-reformowanym. Wykazuje również, dlaczego chrzest traktowany jest jako ekumeniczny punkt wyjścia a Eucharystia jako ekumeniczny punkt dojścia.
EN
Topography of interconfessional theological relations contains of tens doctrinal dialogues conducted on the world levels and of numerous local dialogues. Due to the number of believers of the represented churches as well as theological importance for other dialogues, a special significance is given to the Catholic-Lutheran and Catholic-Reformed dialogues on the world level. Baptism and Eucharist are the most crucial issues of ecumenical relations and the most important areas of theological conversations. Article aims to present the main achievements of these dialogues regarding baptism and Eucharist and to distinct the main divergences that are still existed between churches in this area. It describes differences between both examples of dialogues. Furthermore, it explains why baptism is declared to be the ecumenical starting point whereas Eucharist is the ecumenical final point.
Year
Issue
17
Pages
269-286
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Teologii KUL
References
 • Burgess J., Gross J. (red.), Building Unity: Ecumenical Dialogues with Roman Catholic Participation in Unites States (Ecumenical Documents IV), New York: Paulist Press 1989.
 • Crisp O.D., Divinity and Humanity. Incarnation Reconsidered, Cambridge 2007.
 • From Conflict to Communion. Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2013.
 • Grane L., Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej, tłum. K. Lazar, J.T. Maciuszko, Bielsko-Biała 2002.
 • Gros J., Meyer H., Rusch W. (red.), Growth in Agreement II: Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level 1982–1998, Geneva: WCC Publications/Grand Rapids: William B. Eerdmans 2000.
 • Jaskóła P., Nauka Jana Kalwina o Wieczerzy Pańskiej, „Roczniki Teologiczne” 44 (1997) 7, s. 87–102.
 • Kantyka P., Dialog ekumeniczny katolicko-protestancki – założenia, zakres, rezultaty, w: M. Składanowski, T. Syczewski (red.), Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan (Teologia w Dialogu 14), Lublin 2013, s. 29–50.
 • Karski K., Osiągnięcia dialogu luterańsko-reformowanego, w: J. Budniak, P. Jaskóła, R. Porada (red.), W nurcie myśli Jana Kalwina (Ekumenizm i Integracja 22), Opole 2009, s. 49–61.
 • Koch k., The Development and Challenges of Ecumenism Today, http://www.katolsk.no/tro/tema/ekumenikk/artikler/developments-and-challenges-in-ecumenism-today (10.06.2016).
 • Kopiec P., Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej wizji człowieka i społeczeństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 • Luter M., Mały Katechizm, w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała: Augustana: 1999.
 • Meyer H., Visher L. (red.), Growth in Agreement I: Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1972–1982, Geneva: WCC Publications 2007.
 • Napiórkowski S.C., Bóg łaskawy, Warszawa: Biblioteka Więzi 2000.
 • Napiórkowski S.C., Topografia dialogów międzywyznaniowych, w: W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin: TN KUL 1996, s. 525–541.
 • Napiórkowski S.C., Wierzę w jeden Kościół, Tarnów 2003.
 • Raport luterańsko-rzymskokatolickiej komisji studiów „Ewangelia a Kościół” (1972) (Raport z Malty), w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965–2000, Lublin 2003, s. 39–67.
 • Schulz F., Die Eucharistiefeier im katholischen Weltkatechismus. Katholische lex credendi und evangelische lex orandi. Konvergenz und Divergenz, „Liturgisches Jahrbuch” 44 (1994), s. 131–145.
 • Składanowski M., Problemy recepcji Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), s. 141–162.
 • The Apostolicity of the Church. Study Document of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity, Minneapolis: Lutheran University Press 2006.
 • The Church as Community of Common Witness to the Kingdom of God, „Reformed World” 56 (2007) 2–3, s. 105–207.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e5d65f83-42ac-4cd9-95c9-d45e630c24a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.