Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(127) „ZZL w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego” | 43-55

Article title

Zwinne organizacje wyzwaniem dla zarządzania kapitałem ludzkim

Title variants

EN
Agile Organizations as a Challenge for Human Capital Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Szczególny wpływ na rozwój funkcji personalnej wywierają nowe modele struktur organizacyjnych, ukierunkowane na zwiększenie zwinności funkcjonowania. Wydaje się, że w polskiej literaturze przedmiotu oraz w praktyce zarządzania czynnik ten nie jest w odpowiednim stopniu doceniony. W związku z tym celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zwinnego zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), dostosowanej do specyfiki zwinnych organizacji. Na podstawie wyników badań empirycznych analizowane są warunki i bariery stosowania zwinnego ZKL w polskiej praktyce. Wśród nich kluczowe dla jego skuteczności są opinie pracowników na temat sprawiedliwości wynagradzania.
EN
New models defining the structure of organizations that are aimed at increasing functional agility have a special impact on the development of the personnel function. It seems that this factor is not aptly appreciated in Polish topical literature or in management practice. Thus, the goal of the article is to present the concept of agile human capital management as specifically adapted to the agile organization. Empirical research is used as a basis for analyzing conditions and barriers to human capital management in Polish practice. Of key importance for effectiveness is employee opinion regarding fair remuneration.

Contributors

 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

References

 • Bartkowiak G. (2018), Koncepcja zarządzania dyskretnego jako propozycja stylu kierowania zespołem nauczycielskim przez dyrektora szkoły, <https://www.ore.edu.pl>.
 • Borgatti S. P., Foster P. C. (2003), The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, Journal of Management, nr 6.
 • Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Cafferkey K., Dundon T. (2015), Explaining the black box: HPWS and organisational climate, Personnel Review, nr 5.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa, Wyd. Narodowe Centrum Kultury.
 • Fryczyńska M. (2018), Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy, Warszawa, Difin.
 • Glińska-Neweś A. (2017), Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Global Trends in Employee Engagement 2018, .
 • <https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html>.
 • Juchnowicz M. (2018), Rozwój ZZL – w kierunku kapitału ludzkiego, .
 • Juchnowicz M. (2017), Organizacja samoangażująca w polskich realiach, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, vol. 43 (3).
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, PWE.
 • Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników kreator kapitału ludzkiego, Warszawa, PWE.
 • Juchnowicz M. (2016), Firmy samoangażujące – utopia czy biznesowy realizm, Zarządzanie i Finanse, nr 2.
 • Karwowski M. (2009), Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Warszawa, Wyd. APS.
 • Kinowska H. (2017), Kreowanie zaangażowania w warunkach zmian, Polski model przywództwa 2017 – kompetencje przywódcy w warunkach zmian, IKL SGH w Warszawie, 2.12.2017, <http://kolegia.sgh.waw.pl>.
 • Kinowska H. (2016), Jakiego koloru jest polski menedżer, Leadership 2016. Rozwój postaw przedsiębiorczych Polaków, <http://kolegia.sgh.waw.pl>.
 • Krokowski M., Rydzewski P. (2002), Zarządzanie emocjami, Łódź, Imperia.
 • Kuhn T. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, Altheica,
 • Laloux F. (2015), Pracować inaczej, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Leadership 2016. Rozwój postaw przedsiębiorczych Polaków, <http://kolegia.sgh.waw.pl>.
 • Olak A. (2017), Organizacja zwinna – wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa, e-mentor, nr 1.
 • Pocztowski A. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 • Rostkowski T. (2017), Informacja o badaniu oraz kluczowe wyniki badań, Polski model przywództwa 2017 – kompetencje przywódcy w warunkach zmian, IKL SGH w Warszawie, 2.12.2017, <http://kolegia.sgh.waw.pl>.
 • Sajdak M. (2014), Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, nr 11.
 • Sajdak M. (2013), Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, tom 4, nr 1.
 • Sienkiewicz Ł. (2018), Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Warzybok M. (2017), Dokąd zmierza HR w 2017?, .
 • Warzybok M. (2017), Maleje poziom zaangażowania pracowników na świecie, .
 • Włodarkiewicz-Klimek H. (2016), Koncepcja i modele zwinnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 71.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e5eedd44-8af8-42e6-a87d-0a11e41b70a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.