PL EN


2017 | 8 | 2 | 256-261
Article title

Hipermedialne e-podręczniki – nowe medium w edukacji tożsamościowej

Content
Title variants
EN
Hypermedia Textbooks – a New Medium in Identity Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Upowszechnienie internetu i rozwój publikacji elektronicznych umożliwiły konstruowanie e-podręczników, w których używane są mechanizmy interakcyjności, hipertekstualności i elastyczności strukturalnej. W polskiej rzeczywistości oświatowej podręczniki w formie elektronicznej zostały dopuszczone do użytku szkolnego w 2009 r. U progu dekady ich edukacyjnego wykorzystywania pojawia się potrzeba refleksji teoretyczno-metodologicznej nad tożsamościowymi zadaniami nowoczesnych hipermedialnych e-podręczników. Tej tematyce poświęcony jest prezentowany artykuł.
EN
The popularization of Internet and development of electronic publications has allowed to build hypermedia textbooks, which use interactive mechanisms, hypertextuality and structural elasticity. In Polish education reality textbooks in electronic form were allowed for school use in 2009. Now, after almost a decade of their use, there is a need for theoretical and methodological reflexion on identity tasks of modern hypermedia textbooks. These issues are discussed in this article.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
256-261
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska
References
 • Drynda, D. (1998). Podręcznik szkolny w poglądach pedagogów i dydaktyków Drugiej Rzeczpospolitej. Próby poszukiwania teorii podręcznika. Chowanna, 2 (11), 72–83.
 • Grzybowski, P. (2005). Modernistyczna nostalgia – w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.), Przemiany społeczno- -cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości (s. 215–225). Cieszyn, Warszawa, Kraków: Impuls.
 • Jenkins, H. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne,.
 • Juszczyk-Rygałło, J. (2016a). Liquid Identity or Multiple Identities of Young People? Studia Paedagogica Ignatiana, 19 (4), 119–137.
 • Juszczyk-Rygałło, J. (2016b). Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11, 4 (42), 13–25.
 • Kamińska, A. (2016). E-podręcznik jako środek edukacyjny przeznaczony dla pokolenia cyfrowych tubylców. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 12, 85–98.
 • Leja, L. (1973). Niektóre problemy dotyczące funkcji i struktury podręczników akademickich. Neodidagmata, V, 35–68.
 • Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2009). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Impuls.
 • Mezer-Brelińska de, K., Skrzypczak, J. (2012). Ewolucja podręczników szkolnych. W: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media, edukacja, kultura: w stronę edukacji medialnej (s. 97–113). Poznań, Rzeszów: Wyd. UR.
 • Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata, 33/34, 131–153.
 • Pulak, I. (2006). Od podręcznika do hipermediów, czyli kilka refleksji o e-bookach i hipertekstach w edukacj. W: J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji: 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków 29-30 września 2006 (s. 79–85). Kraków: Wyd. UP.
 • Skrzypczyk, J. (1996a). Konstruowanie i ocena podręczników. Podstawowe problemy metodologiczne. Poznań, Radom: Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Skrzypczyk, J. (1996b). Miejsce podręcznika we współczesnej szkole. Edukacja Medialna, 1, 34–49.
 • Walat, W. (2004). Podręcznik multimedialny. Teoria – metodologia – przykłady. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Walat, W. (2013). Ewolucja książki szkolnej (podręcznika) – od wersji drukowanej do elektronicznej. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (2), 168–178.
 • Walat, W. (2016). Polski wkład do teorii podręcznika szkolnego – pamięci dra Antoniego Zająca – entuzjasty stosowania nowoczesnych środków kształcenia w dydaktyce. Edukacja – Technika – Informatyka, 16 (2), 34–40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e625fee5-4055-490a-b1d7-1f4046ae3dad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.