Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1(126) | 95–111

Article title

O szkolnej edukacji w tekstach argumentacyjnych

Title variants

EN
School and student reasoning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki ogólnopolskiego badania Szkoła samodzielnego myślenia w części poświęconej umiejętności argumentowania. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie uczniów z pięciu typów szkół: szkoły podstawowej (klasy IV), gimnazjum (klasy I), liceum, technikum, szkoły zawodowej (klasy I i ostatnie w cyklu kształcenia). Analiza uczniowskich prac umożliwiła nakreślenie obrazu świata młodych ludzi w części dotyczącej poglądów na temat szkoły i edukacji oraz uznawanych wartości. Zdecydowana większość uczniów deklarowała w swoich tekstach potrzebę funkcjonowania szkoły jako instytucji, zaś wśród ważnych dla nich wartości wymieniano najczęściej: wykształcenie, przyjaźń, dobrą pracę, miłość, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, tolerancję.
EN
The article presents a study concerning reasoning skills as part of the “School of independent thinking” research project. A representative group of students from five types of schools was surveyed: primary school – fourth class; high school – the first class; technical and trade schools – the first and the final years at those levels. The analysis revealed pupils’ vision of school, education and some information about their values. The vast majority declared in their essays the need of existing such an educational institution as school. Among the values most frequently pupils mentioned about education, friendship, interesting work, love, safety, health or tolerance.

Journal

Year

Issue

Pages

95–111

Physical description

Dates

published
2014-03-27

Contributors

 • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Instytut Badań Edukacyjnych

References

 • Bartmiński, J. (1998). Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W: J. Bartmiński (red.), Tekst. Problemy teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Błasiak, A.(2002). Młodzież – świat wartości. Kraków: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM.
 • Gajda, S. (2001). Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Guzik, B. (2011). Teksty argumentacyjne uczniów drugiej klasy gimnazjum na temat autorytetu. Annales Unversitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica III, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Jędrychowska, M. (1995). O analizie tematów wypracowań. W: B. Chrząstowska, Kompetencje szkolnego polonisty. Poznań: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kalisz, R. (1993). Pragmatyka językowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Korolko, M. (1998). Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Kozak, W. i Mlonka, B. (2008). Osiągnięcia uczniów w zakresie rozumienia, analizy i interpretacji tekstów kultury na przykładzie matury z języka polskiego. Egzamin. Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 16, 37–82.
 • MEN (2008). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • MENiS (2009). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002 nr 51 poz. 4580). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (2009a). Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w roku 2009. Pobrano z: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Egzamin%20gimnazjalny_2009_10.pdf
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (2009b). Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2009. Pobrano z: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Sprawozdanie-matura_2009_2.pdf
 • Perelman, Ch. (2002). Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN .
 • Woynarowska-Sołdan, M. (opr.). (2000). Młodzież o szkole. Raport z badań wykonanych w 1998 roku. Warszawa: Wydawnictwo Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Słownik Języka Polskiego PWN (bdw.). Pobrano z: sjp.pwn.pl
 • Szafraniec, K. (2011). Orientacje życiowe uczącej się młodzieży. W: K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szymanek, K. (2001). Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tokarz, M. (2006). Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Warmiński, M., Małyska, A. i Kurkowski, C. (2010). Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec problemu szkolnictwa zawodowego. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ELSet.
 • Ziomek, J. (2000). Retoryka opisowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolinneum.
 • Żydek-Bednarczuk, U. (2005).Wprowadzenie do analizy lingwistycznej tekstu. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/1-8-latoch-zielinska-grudniewska-teksty-argumentacyjne.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e6433664-838f-46d5-8bd1-8b0db782e4c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.