PL EN


2011 | 6 | 123-149
Article title

Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się

Content
Title variants
EN
The informative technologies in the lifelong learning process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczową rolę w transformacji społecznej odgrywają środki informatyczne. To one dzisiaj wyznaczają tempo i kierunki rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Przemiany te niosą ze sobą jednak określone konsekwencje dla życia i funkcjonowania każdego z osobna człowieka i całych społeczeństw. Jedną z takich konsekwencji jest potrzeba/konieczność całożyciowego uczenia się. Niniejsze opracowanie w całości zostało poświęcone tym zagadnieniom i roli, jaką w tych procesach odgrywa informatyka. Punktem wyjścia do prowadzonych analiz są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie.
EN
The fundamental role in the social transformation play a role information means. Nowadays, it determine rate and directions of the civilization development. This transformations cause a consequences for life and function of everybody and all the community. One of the consequences is necessary of a lifelong learning. Whole of this article is about this problems and a role of information science in this process. A starting point for the analyses are European and National Qualifications Framework and a recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning.
Year
Volume
6
Pages
123-149
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Abramowicz W., Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym UNDP, INFOR, Warszawa 2002.
 • Cellary W., Przemiany gospodarcze [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym UNDP, INFOR, Warszawa 2002.
 • Chmielecka E., Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji, FW, Warszawa 2009.
 • Drelichowski L., Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą, PSZW, Bydgoszcz 2004.
 • Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997.
 • Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010, FRSE, Warszawa 2003.
 • Furmanek W., Kompetencje ogólnotechniczne, „Edukacja Ogólnotechniczna” 1997, nr 8.
 • Furmanek W., Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych (eksplikacja pojęcia) [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 • Furmanek W., Rozwijanie kluczowych umiejętności technologii informacyjnych naczelnym celem edukacji informacyjnej [w:] Pedagogika i Informatyka, red. A. Mitas, UŚ, Katowice 2002.
 • Furmanek W., Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki [w:] Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie, red. W. Furmanek, M. Ďuriš, UR, Rzeszów 2007.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, FPT, Kraków 1999.
 • Hubert R., Dane po wsze czasy, „Chip” 2007, nr 9.
 • Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.
 • Kędzierska B., Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym, IBE, Warszawa 2007.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1991.
 • Krzysztofek K., Wyzwania globalizacji [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym UNDP, INFOR, Warszawa 2002.
 • Łopacińska L., Żurek M., Na drodze do uczenia się przez całe życie. O projekcie i strategii LLL w Polsce, „Edukacja ustawiczna dorosłych”, nr 3, ITE-PIB, Radom 2009.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej (2006), Polska na tle innych państw członkowskich UE w realizacji Programu Edukacja i Szkolenie 2010.
 • Multimedialna encyklopedia powszechna – Edycja 2000, Fogra – Multimedia.
 • OECD, Workshops on the Economics of the information society: A Synthesis of policy Implications, Paris 1999.
 • Piątek T., Kultura organizacyjna komponentem kompetencji kluczowych nauczyciela [w:] Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie, red. W. Furmanek, M. Ďuriš, UR, Rzeszów 2007.
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, WO FOSZE, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Kompetencje multimedialne nauczycieli – propozycja kodyfikacji [w:] Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, red. E. Sałata, ITE – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 4, poz. 17).
 • Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
 • Synteza raportu [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym UNDP, INFOR, Warszawa 2002.
 • Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, WO FOSZE, Rzeszów 2009.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 • Załącznik – Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie.
 • Załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD).
 • http://comenius.org.pl/index.php/ida/197/.
 • http://leonardo.org.pl/index.php/ida/2/.
 • http://www.edulandia.pl/Edulandia/1,98395,5468334,W_Unii_Europejskiej_uczymy_sie_przez_cale_zycie.html.
 • http://www.edulandia.pl/Edulandia/1,98395,5468334,W_Unii_Europejskiej_uczymy_sie_przez_cale_zycie.html.
 • http://www.inguaris.pl; www.focus.pl/rozrywka/wirtualny-doradca;www.bankier.pl/wiadomosci/Avatar-wirtualny-doradca-Dominet-Banku-1702736.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e66d1923-af4e-4315-b767-4b63f1579222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.