Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 34–39

Article title

ISTOTA I ZRÓŻNICOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ESSENCE AND DIVERSITY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN SOCIAL WELFARE HOMES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kultura organizacyjna stanowi jeden z podstawowych czynników, jakie charakteryzują i odróżniają instytucje od siebie. W ramach danej organizacji wykształca się określony zasób wartości, norm, czy dążeń, które nadają jej specyficzny kształt i sprawiają, że jest ona rozpoznawalna na tle innych organizacji. Nie ma firmy, która nie posiadałaby wyróżniającej ją kultury organizacyjnej. Mnogość elementów i zróżnicowany ich splot tworzą struktury niepo­tarzalne, które nie mają swoich identycznych odpowiedników. Podobnie ma się rzecz w przypadku domów pomocy społecznej. Są to bowiem instytucje pod wieloma względami podobne do siebie i wykazujące wiele cech wspólnych. To sprawia, iż bardzo często traktuje się je w sposób niemalże monolityczny, a każdą placówkę postrzega się jako kopię poprzedniej. Faktycznie wiele jest podobieństw miedzy poszczególnymi domami, a niektóre elementy konstrukcyjne powtarzają się niezależnie od tego, o jakim domu pomocy mówimy. Jednocześnie zróżnicowanie warunków i wielość zmiennych wpływają na bogactwo ich odmienności. Możemy więc z jednej strony wskazać te cechy, które upodobniają do siebie owe placówki, a z drugiej wykazać szereg zasadniczych różnic istniejących między nimi.
EN
Organizational culture is one of the basic factors that characterize and differentiate institutions. A specific group of values, standards or goals is developed within a given organization, providing it with a particular shape and rendering it recognizable when compared to other organizations. There are no companies without any distinguishing organizational culture. Multitude of elements and different ways of their entanglement compose unique structures that have no identical equivalents. The thing is similar in case of social welfare homes. These institutions are similar in many terms, proving a lot of common features. Therefore, they are frequently treated in an almost monolithic manner, and each facility is seen as a copy of the previous one. It is true that there are numerous similarities between different social welfare homes, and some structural elements repeat regardless the type of the social welfare home we talk about. At the same time, differentiation of conditions and multitude of variables influence richness of their difference. Thus, on one hand we can point to those features that make those facilities similar, and on the other we can present a series of profound differences between them.

Year

Volume

44

Issue

Pages

34–39

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Barańska B. (2012), Kultura organizacyjna w jednostkach ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Denzin N.K., Lin­coln Y.S. (2000), Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research, w: Handbook of Qualitative Research, Second Edition, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi, p. 1–29.
 • Flick U. (2010) Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Marzec I., red. (2015), Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych, w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa, s. 151–177.
 • Goff­man E. (2011), Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach instytucji totalnych, tłum. O. Waśkiewicz i J. Łaszcz, rec. wyd. W. Burszta, J. Szacki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • Hermanowski M., red. (2015), Kultura organizacyjna w służbach mundurowych: praca zbiorowa, WSUS, Poznań.
 • Konecki K. (1985), Kultura organizacyjna, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4(98–99).
 • Konecki K. (1992), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna: studium folkloru fabrycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kostera M., Kow­nacki S. (1996), Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, w: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 397–450.
 • Kłóska I. (2005) Kultura organizacyjna w instytucjach publicznych, ATH, Bielsko-Biała.
 • Krzyszkowski J. (1997), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Wydawnictwo Omega-Praksis, Łódź.
 • Niedbalski J. (2013), Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Schein E.H. (1992) Organizational culture and leadership, 2nd ed., CA: Jossey Bass, San Francisco.
 • Sitko-Lutek A., red. (2014), Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej, UMCS, Lublin.
 • Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W., Lisek-Michalska J. (1994), Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (1997), Ludzie w instytucji totalnej. Przypadek domów pomocy społecznej, w: E. Zakrzewska-Manterys, A. Gustavsson (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Witkowska B. (2005), Osobowościowe uwarunkowania postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e697cb58-8432-434c-9818-afce24174ce3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.