PL EN


Journal
2014 | 1 | 55-61
Article title

Charakterystyka wybranych parametrów antropometrycznych kończyn dolnych w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku szkolnym

Content
Title variants
EN
Characteristics of chosen lower limb anthropometric parameters in non-weight bearing and in weight-bearing conditions in school children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Stopa jest złożoną strukturą biokinematyczną, która w trakcie filogenezy przechodziła szereg zmian przystosowujących ją do przenoszenia dynamicznych i dużych obciążeń. Rozrost stóp na długość jest bardziej zaawansowany niż na szerokość. Stopa prawidłowo ukształtowana jest sprężysta, dzięki odpowiedniemu wysklepieniu, które tworzą łuki podłużny i poprzeczny. Cel pracy. Ocena wysklepienia łuków stopy prawej i lewej podczas obciążenia i odciążenia u dzieci w wieku 10-12 lat. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 159 uczniów szkoły podstawowej w Rzeszowie, województwo podkarpackie. Wśród badanych było 77 chłopców (48%) i 82 dziewczynki (52%). Wiek badanych mieścił się w przedziale 10-12 lat, 10-latkowie (51 osób) i 11- latkowie (51 osób) stanowili po 32%, natomiast najliczniejszą grupę badanych stanowili 12-latkowie (57 osób), którzy stanowili 36%. Do komputerowej oceny stóp wykorzystano CQ Elektronik System. Wyniki. Wskaźnik Wejsfloga we wszystkich trzech pomiarach,zarówno w stopie prawej, jak i lewej mieścił się w przedziale 2,55–3,00, co oznacza, że stopy charakteryzowały się prawidłowym wysklepieniem. Najniższą wartość, lecz mieszczącą się w normie wykazywała stopa prawa podczas trzeciej próby w obciążeniu w staniu jednonóż (2,6). Natomiast najwyższą wartość wykazywała stopa lewa podczas równomiernego obciążenia w staniu obunóż (3,0). Biorąc pod uwagę kąt Clarke’a, w odciążeniu w pozycji siedzącej u dzieci występują stopy nadmiernie wydrążone, zarówno prawa (53,5), jak i lewa (53,4). W staniu obunóż stopa prawa (45,2) i lewa (42,7) charakteryzują się prawidłowym wysklepieniem łuku podłużnego. Natomiast podczas trzeciego pomiaru w obciążeniu jednonóż – zarówno stopa prawa (37,2), jak i lewa (35,2) posiadają obniżone wysklepienie. Wnioski. Stopy badanej grupy są to stopy słabo wydolne, które w pozycji siedzącej (w odciążeniu) są nadmiernie wysklepione, a podczas obciążenia jednonóż (stanie) obniżone. Taki stan stóp wskazuje na niewydolność stóp mięśniową lub więzadłową.
EN
Introduction. The foot is a complex biokinematic structure. In the process of phylogenesis it undergoes a number of changes that adapt it to the task of carrying heavy and dynamic loads. The development of the foot to its length is greater than to its width. The correctly developed foot is springy owing to the properly developed foot arches – the longitudinal and the transverse arches. Aim of the study. The assessment of foot arches of the left and the right foot in weight- bearing and in non-weight bearing conditions in children 10-12 years of age. Material and methods. The study population consisted of 159 students of a primary school in Rzeszów, Poland. There were 77 boys (48%) and 82 girls (52%) in the study population. The subjects’ age was between 10 and 12 years, with 10-year-olds (51 subjects) and 11-year-olds (51 subjects) consisting 32% of the group each, and 12-year-olds (57 subjects) consisting 36% of the group. We used CQ Elektronik System for computer assessment of the feet.Results. For all three measurements, Wejsflog’s index values, for both the right and the left foot, were within the range of 2.55-3.00, which means that the feet had correct arches. We observed the lowest value (2.6 - still within the norm, though) for the right foot in the third measurement – singleleg standing in weight-bearing conditions. We observed the greatest value (3.0) in the left foot in bilateral standing, with weight evenly distributed. The Clarke’s angle in non-weight bearing conditions (sitting) revealed excessive longitudinal foot arches in children, both in the right (53.5) and the left (53.4) foot. In bilateral standing, both the right foot and the left foot had proper longitudinal arches (45.2 and 42.7, respectively). In the third measurement – single-leg standing, weight bearing conditions – both the right and the left foot’s longitudinal arches were lowered (37.2 and 35.2, respectively). Conclusions. The feet of the study population were weak – when sitting (non-weight bearing conditions), they had excessive foot arches, while in single-leg weight-bearing conditions (standing) they had lowered foot arches. This condition points at a muscle or ligament dysfunction of the feet.
Journal
Year
Issue
1
Pages
55-61
Physical description
Contributors
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6aeac8e-3fa8-464e-8b72-bbcc8c10cc0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.