PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 111-128
Article title

Edukacja w starości – życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych?

Authors
Content
Title variants
EN
Education in old age – a wish or opportunity for the prevention of marginalization of older people?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię znaczenia edukacji w starości, jej roli w podnoszeniu kompetencji osób starszych, a także przeciwdziałaniu marginalności i marginalizacji społecznej. Edukacja w późnej dorosłości stanowi istotne zagadnienie szczególnie w obliczu starzenia się społeczeństwa oraz przemian dokonujących się we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Pozwala na wszechstronny rozwój, zapewnia orientację w ciągle zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz stwarza szansę na osiąganie sukcesu w różnych obszarach życia. Osoba starsza poprzez proces uczenia się współtworzy warunki dla zmagania się z życiowymi kryzysami, co pozwala jej na funkcjonowanie w przestrzeni życia społecznego, a tym samym przeciwdziała marginalizacji osób starszych wiekiem.
EN
The article concerns the importance of education in old age, its role in the prevention of regressive changes, raising the competence of the elderly, as well as the prevention of marginality and social exclusion. Education in late adulthood is an important issue especially in the face of an aging population and the changes taking place in all spheres of human functioning. This allows for comprehensive development, provides orientation in a constantly changing social reality and is an opportunity to achieve success in different areas of life. An elderly person by learning co-creates the conditions for coping with life’s crises, which allows you to function in the social life, and thus prevents the marginalization of older people.
Issue
Pages
111-128
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bień B., (2002), Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] Polska starość, Synak B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chabior A., (2000), Edukacja gerontologiczna – założenia i praktyka, prezentacja badań i działań własnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, nr 7.
 • Czerniawska O., (1996), Edukacja osób trzeciego wieku, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, Wujek T. (red.), Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
 • Czerniawska O., (2001), Wokół edukacji osób starszych, „Edukacja Dorosłych”, nr 3.
 • Czerniawska O., (2008), Od ageizmu – negatywnych stereotypów do dobrej babuni – emocjonalnego wzoru ludzi starych, [w:] Współczesne wyzwania edukacji dorosłych. Obszary współpracy gerontologii i andragogiki, Frąckiewicz L., Górnikowska-Zwolak E. (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice.
 • Demetrio D., (2006), Edukacja dorosłych, [w:] Pedagogika, t. 3, Śliwerski B. (red.), GWP, Gdańsk.
 • Dubas E., (2009), Etapy dorosłości i proces kształcenia, [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B. (red.), Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała–Zakopane.
 • Dubas E., (2010), Uczenie się przez przypadek jako przestrzeń edukacji dorosłych. Perspektywa biograficzna, [w:] Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie, Fabiś A., Stopińska-Pająk A. (red.), Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Bielsko-Biała.
 • Dzięgielewska M., (2006), Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, [w:] Podstawy gerontologii społecznej, Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Dzięgielewska M., (2008), Edukacja osób starszych w codzienności, [w:] Edukacja do i w starości, Kuchcińska M. (red.), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 • Frieske K.W., (1999), Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 • Gieseke W., (2001), Kultury uczenia się w kształceniu dorosłych a nowe wyzwania. Społeczno--kulturowe i osobowe wymiary uczenia się, „Edukacja Dorosłych”, nr 4.
 • Halicka M., Halicki J., (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] Polska starość, Synak B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Halicki J., (1997), Ageism i ruch Szarych Panter, „Gerontologia Polska”, t. 5, nr 3.
 • Halicki J., (2000), Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej, Trans Humana, Białystok.
 • Halicki J., (2006), Społeczne teorie starzenia się, [w:] Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej, Halicka M., Halicki J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Halicki J., (2009), Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów, „Chowanna”, nr 2.
 • Klimek E., Wizner B., Skalska A., Grodzicki T., (2012), Stan wzroku i słuchu u osób w wieku podeszłym, [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Klonowicz S., (1979), Oblicza starości, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kuchcińska M., (2009), Edukacja przeciw marginalizacji seniorów, „Chowanna”, nr 2.
 • Kwaśniewski J., (1997), Postrzeganie marginalizacji oraz strategii środków kontroli społecznej, [w:] Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Kwaśniewski J. (red.), Interart, Warszawa.
 • Leszczyńska-Rejchert A., (2006), Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych, [w:] Wykluczenie i marginalizacja społeczna: wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Białobrzeska K., Kawula S. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Łopatkowa M., (2005), Pedagogika serca wychowaniem dla pokoju, [w:] Ochrona dziecka. Teoria i praktyka, Hołyst B. (red.), Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.
 • Marczuk M. (red.), (1994), Uczeń dorosły i uczenie się dorosłych – przegląd stanu badań, [w:] Problemy i dylematy andragogiki, UMCS, Lublin.
 • Pietruski J., (1986), Słuch u ludzi starych, [w:] Encyklopedia seniora, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Rudnik A.,(2014), Przemoc wobec osób starszych na wsi. Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych (maszynopis rozprawy doktorskiej napisanej pod kier. dr hab. Małgorzaty Halickiej, prof. UwB, na Uniwersytecie w Białymstoku).
 • Sidorczuk A., (2012), Koncepcja Aleksandra Kamińskiego „Wychowanie do starości” w kontekście działalności Harcerskich Kręgów Seniora, [w:] Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, Dubas E., Wąsiński A. (red.), „Biblioteka Gerontologii Społecznej” nr 1, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 • Starzycka M., (2006), Zmiany starcze i schorzenia narządu wzroku, [w:] Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.), Via Medica, Gdańsk.
 • Stopińska-Pająk A., (2009), „Szkoła starości” – być, aby się uczyć, „Chowanna”, nr 2. Stuart-Hamilton I., (2006), Psychologia starzenia się, przekł. Aleksandra Błachnio, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Szarota Z., (2002), Percepcja starości wśród studentów, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. 55.
 • Szatur-Jaworska B., (2005), Dyskryminacja ludzi starszych ze względu na wiek w obszarze pomocy społecznej, [w:] „Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek?”, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., (2006a), Faza starości w cyklu życia – ogólna charakterystyka, [w:] Podstawy gerontologii społecznej, Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., (2006b), Zbiorowość ludzi starych w polskim społeczeństwie, [w:] Podstawy gerontologii społecznej, Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szukalski P., (2009), Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Halicka M., Halicki J., Sidorczuk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Trafiałek E., (2000), Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych, „Edukacja Dorosłych”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6c15c6e-c14b-4180-9e34-602c7f8959b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.