PL EN


2014 | 14/2 | 149-166
Article title

Zasada subsydiarności w świetle wybranych świadczeń pomocy społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
The principle of subsidiarity in light of selected social aid benefits
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wybranych świadczeń pomocy spo- łecznej w świetle zasady subsydiarności zawartej w ustawie o pomocy społecznej. Istotą pomocy spo- łecznej jest subsydiarność (pomocniczość) rozumiana jako zapobieganie, a w razie wystąpienie sytuacji uzasadniających korzystanie z pomocy społecznej – wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzają- cych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Analizie w niniejszym opracowaniu poddane zostały: zasiłek sta- ły, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, zasiłek celowy niezależny od dochodu osoby zainteresowanej oraz specjalny zasiłek celowy i zwrotne zasiłki: okresowy i celowy oraz pomoc rzeczowa.
EN
The subject matter of this elaboration consists the analysis of selected social aid benefits in light of the principle of subsidiarity included in the act on social aid. at is why the essence of the social aid consists the subsidiarity as understood as prevention, and in case of occurrence of any situations justifying beneting from the social aid – supporting of the individuals and families in their eorts aiming to satisfying necessary needs and allow their living in the conditions meeting the human dignity requirements. The type, form, and size of the benefits should correspond to the circumstances justifying such an aid awarding. The following benefits undergo analysis in this study: permanent benefit, periodical benefit, designated benefit, designated benefit independent on the income of an interested individual, social designated benefit and refundable benefits (periodical and designated ones), as well as aid in kind.
Year
Volume
Pages
149-166
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Prawa i Administracji w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach., tomaszpoczta@interia.pl
References
 • Dmowski S., Zychowicz M., Ciepła H., Kołakowski K., Wiśniewski T., Żuławska C., Gudowski J.,Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, http://lponline.lexpolonica.pl
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2010.
 • Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, http://lponline.lexpolonica.pl
 • Martysz C., Nitecki S., Szpor G., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001.
 • Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2013.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004.
 • Sapeta J., Pojęcie „zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej”, LexPolonica nr 454276, http://lponline.lexpolonica.pl
 • Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011.
 • Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Stasikowski R., Funkcja administracji świadczącej, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2009, nr 3.
 • Węgrzyn-Skarbek M., Organizacja pomocy społecznej w gminach, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2007, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6e3f036-3d68-439e-a4e8-7406a1d1ad4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.