PL EN


2015 | 4 | 117-130
Article title

WSPÓŁPRACA UCZELNI Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI JAKO DETERMINANTA INNOWACJI

Authors
Title variants
WSPÓŁPRACA UCZELNI Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI JAKO DETERMINANTA INNOWACJI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na rolę współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań. Współpraca taka ciągle napotyka na liczne bariery, wynikające np. ze złej komunikacji czy niedopasowania ofert obu stron współpracy oraz funkcjonujących stereotypów w myśleniu o takiej kooperacji. Wyniki badań zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wskazują, iż niezbędne jest powstawanie nowych mechanizmów pobudzających współpracę obu sektorów, dlatego przedstawiono założenia nowego modelu takiej współpracy.
EN
The aim of this article is to identify the role of cooperation between enterprises and universities in creating innovative solutions. This form of cooperation still faces several barriers, connected with the mismatch of both cooperation sides and because of functioning stereotypes. The results of research presented in this study indicate that it is necessary to stimulate the creation of new mechanisms of cooperation between these two sectors, therefor the new model of cooperation is presented.
Year
Issue
4
Pages
117-130
Physical description
Dates
published
2015-12-15
Contributors
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, zzontek.ath@gmail.com
References
 • [1].Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, listopad 2006.
 • [2].Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 • [3].Instrukcja stosowania produktu finalnego, przygotowana w ramach projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 • [4].Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • [5].Mażewska M., Bąkowski A., Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, [w:] Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, (red.) A. Bąkowskiego, M. Mażewskiej, PARP 2012.
 • [6].Nellickappilly S., Maya K. G., Industry - University Collaboration: Some Ethical Considerations, “Curie Journal” 2009, Vol. 2, No. 1.
 • [7].Noori N., Weiss M., Born globals in small ecosystems: A case study on Canadian Born Global High-Tech startups.
 • [8].Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Publikacja OECD i EUROSTAT, Warszawa 2008.
 • [9].Prystupa-Rządca K., Strategie zarządzania wiedzą w organizacjach typu born global.
 • [10].Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji.
 • [11].Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.
 • [12].Wach K., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, „Zeszyty Naukowe” nr 671 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • [13].Dialog uczelni i przedsiębiorstw: Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie dialogu środowisk akademickich z przedsiębiorcami: nowego partnerstwa na rzecz modernizacji uczelni w Europie (2009/2099 (INI)), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010IP0187:PL:HTML, (01.10.2014).
 • [14].http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/52/id/1060, (20.10.2014).
 • [15].http://www.researchgate.net/publication/249993388_Born_globals_in_small_ecosystems_A_case_study_on_Canadian_Born_Global_High-Tech_startups, (10.10.2014).
 • [16].Lewandowska M. Tendencje zmian w makrootoczeniu – perspektywa polskich przedsiębiorstw, dostępne na: yadda.icm.edu.pl/.../Zeszyty_Naukowe_SGH-2010-15-27-155-179.pdf, (22.10.2014).
 • [17].Pokorski J., Fundamenty e-gospodarki, s. 94, [w:] Raport o stanie sektora Małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, dostępne na: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18670.pdf, (21.10.2014).
 • [18].Szarecki M., Współpraca między nauką a biznesem – korzyści dla naukowców, http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=129%3Awspopraca-midzy-nauk-a-biznesem-korzyci-dla-naukowcow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl, (21.09.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e6f7a46d-b9ae-4eaf-ab6e-2799ce0d4bc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.