Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 97-108

Article title

Analiza statystyczno-ekonometryczna rynku pracy województwa zachodniopomorskiego

Authors

Title variants

EN
Statistical-Econometric Analysis of the Labor Market in Zachodniopomorskie Province

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność zawodowa jest ważnym procesem społeczno-gospodarczym we współczesnym świecie. Jej znajomość przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z rynkiem pracy na różnych szczeblach podziału terytorialnego kraju. Celem tego opracowania jest analiza rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz wyznaczenie prognoz poziomu bezrobocia. Charakterystykę rynku pracy w województwie przedstawiono za pomocą miar statystycznych takich jak: wartość średnia, współczynnik zmienności, średnie tempo zmian. Zbadano poziom i strukturę aktywności zawodowej ludności według płci, miejsca zamieszkania, wieku i wykształcenia. Na podstawie modeli ekonometrycznych określono wpływ poszczególnych grup zawodowych na wahania współczynnika aktywności zawodowej. Modele trendów i szeregów czasowych pozwoliły ustalić tendencję zmian bezrobocia i wytyczyć jego prognozy na kolejne okresy. Do badań wykorzystano dane GUS w latach 2003-2016. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w województwie zachodniopomorskim wzrasta aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia wykazuje tendencję malejącą.
EN
Professional activity is an important social-economic process in the modern world. Her knowledge contributes to solving labor market problems at various levels of territorial division of the country. The purpose of this article is analysis of the labor market in the Zachodniopomorskie Province and estimation of the unemployment rate. The characteristic of the labor market in the Province was presented by means of statistical measures such as average value, coefficient of variation, average pace of change. The level and structure of professional activity of the population were analyzed by sex, place of residence, age and education. On the basis of econometric models, the impact of particular professional groups on the fluctuations in the coefficient of professional activity was determined. Models of trends and time series allowed to set the tendency of changes in unemployment and set its forecasts for subsequent periods. For research were used GUS data for years 2003-2016. The analysis show that the professional activity in the Zachodniopomorskie Province is increasing and the level of unemployment is declining.

Contributors

  • dr Jadwiga Zaród, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e747c928-3783-4a6c-bb05-0396b0a6d018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.