PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 83-96
Article title

(Nie)odkryte możliwości wspierania rodziny w środowisku lokalnym

Content
Title variants
EN
Social environment resources and their use in family support
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Every family and every local environment has at its disposal strengths and abilities to support each other and to develop. Combining these attributes together brings benefits to both environments and makes it easier to face challenges and problems. In this particular case, support is perceived as a twoway, mutual process bringing benefits to both sides. The aim is to build, both in families and in the local community, attitudes leading to understanding, participating and being involved in the process and subjective treatment of all participants. This article aims to highlight the already existing solutions of family support in local environment and to seek the ones that haven’t been yet tapped into. The discussion shall focus on such issues as family support, the ability to participate in local community and different forms of family support available at particular social levels. The search for these opportunities, their conditioning and building an integrated family support system in local environment becomes one of the hardest challenges for the nearest future.
PL
Każda rodzina i środowisko lokalne mają niezbędne siły i możliwości, aby się wspierać i rozwijać. Połączenie tych sił przynosi korzyści obu środowiskom wychowawczym, a także pozwala stawiać czoła istniejącym zagrożeniom i niepokojom. Wspieranie rozumiane jest tu jako proces dwustronny i wzajemny, czyli korzystny dla uczestniczących w nim stron. Zmierza też do budowania – zarówno wśród rodzin, jak i społeczności lokalnej – postaw rozumiejących, uczestniczących i zaangażowanych w proces, opartych na podmiotowym traktowaniu wszystkich uczestników działań. Celem artykułu jest przybliżenie już odkrytych i poszukiwanie tych jeszcze nieodkrytych możliwości i rozwiązań wspierających rodzinę w jej najbliższy otoczeniu. Rozważania dotyczyć będą następujących kategorii: wsparcie rodziny, zdolność do partycypacji w społeczności lokalnej oraz formy wsparcia rodziny na różnych poziomach społecznego funkcjonowania. Poszukiwanie i odkrywanie tych możliwości, ich uwarunkowań oraz budowanie zintegrowanego systemu wspierania rodzin w środowisku lokalnym staje się jednym z ważniejszych wyzwań najbliższej przyszło.
Issue
Pages
83-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Aar J.V. van, Asscher J.J., Zijlstra B.J.H., Deković M., Hoffenaar P.J., (2015), Changes in parenting and child behavior after the home-start family support program. A 10 year follow-up, „Children and Youth Services Review”,nr 53.
 • Asscher J.J., Hermanns J.M.A., Deković M., (2008), Effectiveness of the Home-Start Parenting Support Program. Behavioral outcomes for Parents and Children, “Infant Mental Health Journal”, nr 29(2).
 • Batchelor J., Gould N., Wright J., (1999), Family centres. A focus for the children I need debate, „Child and Family Social Work”, nr 4.
 • Bell C., Elliott E., Simmons A., (2010), Community capacity-building, [w:] Preventing childhood obesity. Evidence, policy and practice, Waters E., Swinburn B., Seidell J., Uauy R. (red.), Wiley Blackwell, Chichester.
 • Biernat T., Przeperski J., (2015), Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym. Centrum dla rodzin, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Chaskin R.J., (2006), Family Support as Community-based Practice. Considering a Community Capacity Framework for Family Support Provision, [w:] Family Support as Reflective Practice, Dolan P.A., Canavan J.R., Pinkerton J. (red.), Jessica Kingsley Publishers, Londyn.
 • Chaskin R.J., (2008), Resilience, Community, and Resilient Communities. Conditioning Contexts and Collective Action, „Child Care in Practice”, Vol. 14, nr 1.
 • Chaskin R.J., (2009), Building community capacity for children, youth, and families, „Children Australia”, nr 34(1).
 • Ciczkowska-Giedziun M., (2016), Voluntary Home-Based Programmes as a form of supporting families, „Szkice Humanistyczne”, nr 3.
 • Crow G., Allan G., (2000), Communities, Family Support and Social Change, [w:] Family Support. Direction from Diversity, Canavan J.R., Dolan P.A., Pinkerton J. (red.), Jessica Kingsley Publishers, Londyn.
 • Dolan P., Pinkerton J., Canavan J., (2006), Family support. From description to reflection, [w:] Family support as reflective practice Dolan P., Pinkerton J., Canavan J. (red.), Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
 • Dower J., Bush R., (2003), Critical Success Factors in Community Capacity-Building, Centre for Primary Health Care, The University of Queensland, Brisbane.
 • Egerton M., Mullan K., (2008), Being a pretty good citizen. An analysis and monetary valuation of formal and informal voluntary work by gender and educational attainment, „British Journal of Sociology”, nr 59(1).
 • Goldenberg H., Goldenberg I., (2006), Terapia rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gottlieb B., Gillespie A., (2008), Volunteerism, health, and civic engagement among older adults, „Canadian Journal on Aging”, nr 27(4).
 • Grotowska-Leder J., (2008), Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi społecznej, sieci społecznych, sieci wymiany, [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintergracji społecznej, Grotowska-Leder J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Herriger N., (2006), Empowerment in der Sozialen Arbeit Kohlhamnen Verlag, Stuttgart. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2015, poz. 332, z późn. zm.
 • Kanios A., (2016), Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kantowicz E., (2014), Praca socjalna z rodziną ryzyka, [w:] Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Ruszkowska M., Winiarski M. (red.), Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Karoly P., (1993), Mechanisms of self-regulation. A system view, „Annual Review of Psychology”, nr 44.
 • Kawczyńska-Butrym Z., (2011), Rodziny zależne od pomocy – wsparcie z zewnątrz – wykorzystanie zasady domina i synergii (DiS) oraz zasobów rodziny, [w:] Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Trawkowska D. (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Kawula S., (2002), Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej, Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn.
 • Kawula S., (2008), „Spirala życzliwości” jako cel społecznego wsparcia i forma skutecznej pracy środowiskowej – wymiar psychopedagogiczny, [w:] Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego, Kromolicka B. (red.), Wydawnictwo Ars Atelier, Szczecin.
 • Kawula S., (2012), Pedagogika społeczna. Dzisiaj i jutro, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., (2009), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń.
 • Kornatowska I., Lewandowska K., (2007), Program Dobry Rodzic – Dobry Start. Wczesna profilaktyka krzywdzenia dziecka, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, Vol. 6, nr 2(19).
 • Krasiejko I., (2010), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • Krzesińska-Żach B., (1999), Główne kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym, [w:] Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych, Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B. (red.), Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Kulesza M., (2009), Rodzinne zasoby. Nowe możliwości w diagnozie i terapii rodziny, „Pedagogika Społeczna”, nr 3–4.
 • Kulesza M., (2010), Zasoby rodzinne, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Suplement A–Ż, Pilch T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Lohoar S., Price-Robertson R., Nair L. (2013), Applying community capacity-building approaches to child welfare practice and policy, AIFS CFCA Paper No 13.
 • Maluccio A.N., Pine B.A., Tracy E.M., (2002), Social work practice with families and children, Columbia University Press, New York.
 • Mendel M., (2002), Animacja współpracy środowiskowej, [w:] Animacja współpracy środowiskowej, Mendel M. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Miller S., (2010), Supporting Parents. Improving outcomes for children, families and communities, Open University Press, Glasgow.
 • Noya A., Clarence E., Craig G. (eds.), (2009), Community capacity-building. Creating a better future together,OECD Publishing, Paris.
 • Pilch T., (1993), Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, [w:] Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Warszawa.
 • Pilch T., (2014), Od wspólnoty do społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty jego tworzenia (Kontekst historyczny i współczesny), Kabzińska Ł. (red.), Wydawnictwo WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn.
 • Przeperski J., (2015), Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Radlińska H., (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Ryan J., Schuerman J., (2004). Matching family problems with specific family preservation services. Stimulus and response, [w:] Reaching high-risk families. Intensive family preservation in human services, Tracey E., Booth C. (red.), Aldine de Gruyter, New York.
 • Sakowska J., (1999), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 • Saleebey D., (1996), The strengths perspective in social work practice. Extensions and cautions, „Social Work”, Vol. 41(3).
 • Sierpowska I., (2015), Dziecko w lokalnym systemie wsparcia socjalnego, [w:] Dziecko i rodzina w lokalnym systemie wsparcia, Skwarek B., Gawłowska A., Biegun E. (red.), Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica.
 • Smolińska-Theiss B., (2015), Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły – relikt przeszłości czy współczesne wyzwanie, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57).
 • Spoth R.L., Kavangh K.A., Dishion T.J., (2002), Family Centred Preventive Intervention Science. Toward benefits to larger populations of children, youth and families, „Prevention Science”, nr 3.
 • Stelmaszuk Z.W., (1994), Interwencja w sytuacji kryzysu w rodzinie. Model Homebuilders, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 6.
 • Szluz B., (2007), Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej, „Roczniki Teologiczne”, t. 54, z. 10.
 • Szmagalski J., (1994), O„budzeniu sił ludzkich” nie po polsku. Koncepcje „empowerment” w anglojęzycznej literaturze z zakresu edukacji i pracy socjalnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3.
 • Winiarski M., (2014), Opieka, pomoc i wsparcie społeczne jako wymiary pracy socjalnej z dziećmi, młodzieżą i rodziną, [w:] Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Ruszkowska M., Winiarski M. (red.), Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7623063-be1b-4ac2-b629-3f5020bb8c1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.