PL EN


2018 | 1(21) | 53-70
Article title

Modern Development Tendencies of Georgian Construction Law

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Współczesne tendencje w gruzińskim prawie budowlanym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie problemy i perspektywy rozwoju nowoczesnego prawa budowlanego w Gruzji. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą współczynnika intensywności zabudowy oraz negatywnego skutku istnienia takiego współczynnika. W świetle powyższego niejednorodne orzecznictwo sądów w tych sprawach powoduje, że już niejasne uzasadnienia prawne dla obowiązywania współczynnika intensywności zabudowy stają się jeszcze mniej zrozumiałe. W artykule dokonano przeglądu zmian w dotychczas obowiązującym prawie, które ukierunkowane zostały na ograniczenie biurokracji wprowadzonej postanowieniami gruzińskiego prawa budowlanego, które poza pozytywnymi przeobrażeniami skutkowało też wieloma niekorzystnymi zmianami. W szczególności organa wystawiające obecnie zgodę na projekt budowlany nie dokonują oceny i akceptacji projektów strukturalnych, nie oceniają wyników badań geologicznych, a także nie oceniają, co bardzo istotne, jakości materiałów budowlanych wykorzystywanych w projekcie budowlanym. W ramach tej samej reformy od roku 2008 wycofano regulacje nakazujące przestrzeganie norm dostępu do słońca (nasłonecznienia) i naturalnego oświetlenia w budynkach przylegających do placu budowy nowego obiektu. W artykule stwierdza się, że powyższa deregulacja, a także niejasne przepisy prawne prowadzą do spadku wartości budynków przyległych do placu budowy. Autorzy artykułu przyrównują ten stan rzeczy do pośredniego (nie wprost) wywłaszczenia z tą różnicą, że w tym drugim przypadku nie jest wypłacane żadne odszkodowanie za przywrócenie praw, a obywatele którzy zostali w taki sposób poszkodowani są skazani na długie procesy sądowe. W artykule omówiono przykłady z praktyki sądowej wskazujące na to, że często dokumenty wystawiane przez organy administracyjne są bezpodstawne. W artykule dokonano też analizy perspektyw reformy prawa budowlanego w Gruzji oraz gruzińskiego Kodeksu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Gruzji.
EN
The problems and prospects of development of the modern Georgian Construction Law are reviewed in the article. Negative tendencies of the construction coefficient trading and negative influence of the above practice in the urban construction are discussed as a problem. In connection with the above, the non-uniform court practice makes the vague legal grounds of coefficient trading even more obscure. The article reviews the legislative changes aimed at bureaucracy reduction implemented in the Georgian Construction Law which brought negative results in addition to positive aspects. In particular, the authorities issuing permits do not approve the structural designs, do not evaluate the competence of the geological survey and more importantly, the quality of construction materials is not checked. Within the framework of the same reform, the regulation obligating to observe the standards of sun exposure and natural lighting for adjacent buildings during construction was revoked since 2008. It is mentioned in the article that the above deregulation, as well as vague legislative regulations cause devaluation of the cost of adjacent buildings of the construction. The authors of the article equalize this fact to indirect expropriation with the difference that no compensation is paid for restoration of their rights and the affected citizens have to engage in procrastinated litigations. Precedents from the court practice are reviewed in the article on this issue which make it clear that the documents issued by administrative authorities are often unsubstantiated. The prospects of the reform of the Georgian construction legislation and Code of Spatial Planning and Construction of Georgia are reviewed in the article.
Year
Issue
Pages
53-70
Physical description
Contributors
 • Gruziński Instytut Spraw Publicznych (Tibilisi)
 • Uniwersytet Ameryksński w Gruzji (Tibilisi)
 • Tibiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego
References
 • Böhm F., C. Weigand, Rule of Law in Public Administration: Building Up an Administrative Legal System in the South Caucasus, in: Transformation, Politics, and Implementation: Smart Implementation in Governance Programs, ed. by R. Kirsch, E. Siehl, A. Stockmayer, Baden-Baden 2017.
 • Berg Th., Beweismaß und Beweislast im öffentlichen Umweltrecht, Baden-Baden 1995.
 • Eremov G., Soviet Administrative Law, Tbilisi 1984.
 • Hoppe W., Ch. Bönker, S. Grotefels, Öffentliches Baurecht, München 2010.
 • Izoria L., Contemporary State, Contemporary Administration, Tbilisi 2008.
 • Kalichava K., Construction Law, in: Legal Bases of Public. Administration, ed. by G. Khubua, K. Sommerman, Tbilisi 2016.
 • Kalichava K., Impact of Construction Law Reform on the Freedom of Business in Georgia, “Perspectives of Administrative Sciences” 2016, no. 2.
 • Kalichava K., Permission Control of Contraction Activity (need of reform and perspectives), „Journal of Administrative Law” 2016, no. 2.
 • Kalichava K., Strategic Aspects for Fulfillment of Georgian Legislation on Environment Security, “Law Journal” 2012, no. 2.
 • Kruś M., Z. Leoński, M. Szewczyk, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
 • Turava P., General Administrative Law, Tbilisi 2016.
 • Werner F., Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht, DVBl 1959.
 • Winter G., Verwaltungsrechtsentwiklung und ihre ausländische Beratung in Transformationsstaaten, Das Beispiel Georgiens, VerwArch 2010.
Notes
PL
I. Artykuly
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7735c64-e197-466f-8848-0f33395e28d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.