Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 56-68

Article title

Ocena rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Content

Title variants

EN
Evaluation of the development of public-private partnership in Poland.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono ideę wprowadzenia do praktyki samorządowej formuły PPP. Celem opracowania jest dokonanie oceny rozwoju PPP w Polsce w latach 2009- -2017. Postawiono w nim również pytanie, czy kierunki rozwoju rynku PPP są zgodne ze strategią odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Dokonano analizy danych dotyczących rozwoju rynku PPP w Polsce oraz zaprezentowano europejskie tendencje występujące na tym rynku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że rynek PPP w Polsce, w zakresie tendencji dotyczącej liczby realizowanych przedsięwzięć w formule PPP, wykazuje się identycznym układem krzywej wyznaczającej tendencje. Ponadto zaczynają dominować projekty środowiskowe i w zakresie ekologicznego transportu.
EN
The article presents the idea of introducing PPP formulas into the self-government practice. The aim of the article is to assess the development of PPP in Poland in the period 2009-2017. The article also poses the question whether the directions of PPP market development are consistent with the strategy of responsible and sustainable development? The article analyzes data on the development of the PPP market in Poland and presents European tendencies on this market. The analysis shows that the PPP market in Poland, in terms of the trend related to the number of projects implemented in the PPP formula, is shown by the identical layout of the curve defining the trends. In addition, environmental projects and ecological transport begin to dominate.

References

 • Anwar B., Xiao Z., Akter S., Rehman R., 2017, Sustainable Urbanization and Development Goals Strategy through Public–Private Partnerships in a South-Asian Metropolis, Sustainability, no. 9(11), 1940; https://doi.org/10.3390/su9111940.
 • Brezinski H., Korenik D.E. (red.), 2014, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w obszarze przygranicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL), Impressum Verlag und Herstellung Graphische Wesksättten Zittau Gmbh, Freiberg-Wrocław.
 • Cenkier D., 2008, Partnerstwo publiczno-prywatne – dlaczego warto zabiegać o jego rozwój, Bank i Kredyt, nr 5, s. 50-61.
 • Chan A.P.C., John F.Y., Yeung J.F., Yu C.C.P., Wang S.Q., Ke Y., 2011, Empirical study of risk assessment and allocation of Public–Private Partnership projects in China, J. Manag. Eng, no. 27, 136-148. DOI: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000049.
 • Cieślik Z., 2014, Partnerstwo publiczno-prywatne: publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • De Los Ríos-Carmenado I., Ortuño, M., Rivera M., 2016, Private–Public Partnership as a Tool to Promote Entrepreneurship for Sustainable Development: WWP Torrearte Experience, Sustainability, no. 8, 199, https://doi.org/10.3390/su8030199.
 • Dylewski M., 2012, Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce i Nowej Zelandii, [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. B. Pietrzak, A. Alińska, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 53-64.
 • Eaton D., Akbiyikli R., 2005, Quantifying quality. A report on PFI and the delivery of public services, Royal Institution for Chartered Surveyors, Coventry.
 • Filipiak B.Z., Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji małych przedsięwzięć, Finanse Komunalne, nr 10, s. 36-49.
 • Filipiak B.Z., Guranowski A., 2016, Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego – ograniczenia i możliwości mityzacji, Finanse Komunalne, nr 3, s. 14-26.
 • Heravi G., Hajihosseini Z., 2012, Risk allocation in Public-Private Partnership infrastructure projects in developing countries: Case study of the Tehran-Chalus Toll Road, J. Infrastruct. Syst. no. 18, s. 210-217.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2012, Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP, PARP, Warszawa.
 • Kobus B. (red)., 2017, Analiza rynku PPP za okres 2009-2017, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., 2011, Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, „INFOS BAS”, nr 21(113), s. 1-4.
 • Liang R., Wu C., Sheng Z., Wang X., 2018, Multi-Criterion Two-Sided Matching of Public-Private Partnership Infrastructure Projects: Criteria and Methods, no. 10(4), 1178; https://doi.org/10.3390/su10041178.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost, 2005, C 234/12; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52005IE0255.
 • Płaczek E., 2017, Rozwój logistyki społecznej poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 25, t. 2, s. 145-155.
 • Polityka Rządu w Zakresie Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Załącznik do uchwały nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (RM-111-83-17), https://www.miir.gov.pl/media/50656/POLITYKA_PPP_0717_.pdf.
 • Poniatowicz M., 2014, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 • Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Monitor Polski, nr 260(1).
 • Szafran J., 2016, Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Vol. L, 3 Sectio H, s. 185-194.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
 • Wachowicz W., 2013, Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w samorządach terytorialnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 280, s. 103-111.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e7903c04-60dc-4bbb-8918-1e04dbc73d17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.