Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 2: Rozejm w Dywilinie (1618) na tle epoki, pod red. A. Góraka | 251-269

Article title

Sekcja rolna Komisariatu Służby Cywilnej Narodu w Lublinie

Authors

Content

Title variants

EN
Agricultural section of the National Civil Service Commissariat in Lublin
RU
Сельскохозяйственный отдел Комиссариата гражданской службы народу в Люблине

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Służba Cywilna Narodu (SCN), organizacja konspiracyjna, została powołana we wrześniu 1942 r. w wyniku połączenia Organizacji Polskiej Obozu Narodowo-Radykalnego i Stronnictwa Narodowego „Wielka Polska”. W koncepcji radykalnej części obozu narodowego miała stanowić alternatywę dla Delegatury Rządu na Kraj. Zadaniem organizacji było m.in. przygotowywanie programów i kadr dla administracji państwowej i samorządowej, policji, przemysłu na okres powojenny. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest działalność sekcji rolnej okręgowego Komisariatu SCN w Lublinie w latach 1942-1944 oraz próba wznowienia działalności „po wyzwoleniu”, aż po rozpracowywanie jej struktur przez aparat bezpieczeństwa. Sekcja rolna (Wydział Rolny) stanowiła najwcześniej i najlepiej zorganizowaną część lubelskiego Komisariatu, skupiającą w swych szeregach grono ekspertów.
EN
The Civil Service of the Nation (Służba Cywilna Narodu – SCN), an underground organization, was established in September 1942 from the merger of the Polish Organization of the National Radical Camp and the National Party “Great Poland”. In the concept of the radical part of the national camp, it was supposed to be an alternative to the Government Delegation for Poland. The tasks of the organization included, among others preparation of programs and personnel for state and local administration, police and industry for the post-war period. The subject of the considerations undertaken in the article is the activity of the agricultural section of the SCN District Commissariat in Lublin in 1942-1944 and the attempt to resume its activity after the entry of the Red Army, and also the issue of investigative work of its structures by the security apparatus. The agricultural section was the earliest and the best organized part of the Lublin Commissariat, gathering in its ranks a group of experts.
RU
Подпольная организация "Гражданская служба народу" была создана в сентябре 1942 года в результате слияния Польской организации национально-радикального лагеря и Национальной партии "Великая Польша". В концепции радикальной части национального лагеря она должна была стать альтернативой для Делегации Правительства на Страну. Задача организации заключалась, в частности, в подготовке программ и кадров для государственной и местной администрации, полиции и промышленности на послевоенный период. Предметом рассмотрения в статье является деятельность сельскохозяйственного отдела районного комиссариата ГСН в Люблине в 1942-1944 гг. и попытка возобновления деятельности после т.н. освобождения, вплоть до разработки ее структур аппаратом безопасности. Сельскохозяйственный отдел был самой ранней и наиболее организованной частью Люблинского комиссариата, собрав в свои ряды группу специалистов.

Year

Volume

Pages

251-269

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Bechta M., Muszyński W.J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, Warszawa 2017.
 • Borzęcki A., Udział ziemian krasnostawskich w II wojnie światowej w świetle dokumentów bezpieki. Przypadek Witolda Mogilnickiego, właściciela Bzowca, „Nestor” 2012, nr 1, s. 20-24.
 • Chałupka W., Służba Cywilna Narodu – rys historyczny, [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, pod red. R. Sierchuły, Warszawa 2010.
 • Charczuk W., Wizja państwa polskiego o ustroju narodowym w koncepcji Obozu Narodowego w latach 1939-1947, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 5, s. 247-260.
 • Dyrektorzy Technikum Pszczelarskiego, [dostępne on-line] http://www.pszczelawola.edu.pl/index.php/galeria/Dyrektorzy-Technikum-Pszczelarskiego.html [dostęp 27 IX 2017])
 • Gluziński K., Służba Cywilna Narodu, [w:] Stanisław Kasznica „Piastowy szlak. Projekt konstytucyjny Grupy „Szańca” (Związek Jaszczurczy, Narodowe Siły Zbrojne), Warszawa 2014, s. 199-245.
 • Gluziński T., Służba Cywilna Narodu „Zeszyty do Historii Narodowych Sił Zbrojnych” 1969,z.4.
 • Gnat-Wieteska Z., Służba Cywilna Narodu, „Niepodległość i Pamięć” 2007, nr 2, s. 137-149.
 • Gniadek-Zieliński M., Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947, Warszawa 2017.
 • Grabowski W., Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, Warszawa 2003.
 • Kasznica S., Autobiografia. Do druku przygotowała oraz wstępem opatrzyła Eleonora Kasznica, „Analecta” 1995, z. 1.
 • Komorowski K., Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939-1945, Warszawa 2000.
 • Leszczyńska Z., Prokuratorzy i sędziowie Lubelskich Sądów Wojskowych 1944-1956, Lublin 2006.
 • Łochowski M., Co wydarzyło się w Lublinie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku? Przyczynek do dziejów politycznych Polski, „Dzieje Najnowsze” 2019, nr 4.
 • Matusak P., Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej, t. 1. Eksploatacja przez okupantów i konspiracja przemysłowa Polaków, Warszawa-Siedlce 2009.
 • Muszyński W. J., W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych (1939-1945), Warszawa 2000.
 • Muszyński W.J., Duch młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, Warszawa 2011.
 • Napora A.Cz., Narodowe Siły Zbrojne w walce o utworzenie Narodowego Państwa Polskiego, Poznań 2019, s. 504-524. [rozprawa doktorska] https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24765 [dostęp z dn. 20.04.2020].
 • Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty 1942-1944, t. 1, wybór, oprac. i wstęp M.J. Chodakiewicz, W.J. Muszyński, L. Żebrowski, Lublin-Warszawa 2014.
 • Nowicki S., Zapiski i wspomnienia. Przypisami opatrzył i do druku podał Zdzisław A. Derwiński, „Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej” 1996, vol. I.
 • Salmonowicz S., Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 1994.
 • Sierchuła R., Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948). Biografia polityczna, Warszawa 2013.
 • Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich, IV Okręg Lublin, oprac. i red. M. Wojtas, Lublin 1998, s. 255.
 • Szyprowski B., Bojemski S., Rola komórek likwidacyjnych i sądownictwa w zwalczaniu komunistów przez Narodowe Siły Zbrojne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria Administracja i Zarządzanie, 2014, nr 103, s. 137-160.
 • Węgrzyn D., Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956, Katowice-Kraków 2007.
 • Zaborski M., Okręg lubelski Narodowych Sił Zbrojnych 1942-1944, [w:] Narodowe Siły Zbrojne. Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych. Warszawa 25 października 1992 roku, red. P. Szucki, Warszawa 1994.
 • Zaborski M., Wymiar sprawiedliwości, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński i M. Mazur, Lublin 2016.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e798cebc-ca9a-49e2-bfb9-386016713239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.