PL EN


2018 | 4(31) | 51-71
Article title

Przepisy w zakresie wywozu zabytków i muzealiów za granicę jako instrument ochrony zbiorów muzealnych

Authors
Content
Title variants
EN
The regulations in terms of the transfer of artefacts and musealia abroad as an instrument of the protection of library collections
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z wywozem za granicę zabytków i muzealiów niestanowiących zabytków w kontekście ochrony zbiorów muzealnych oraz realizacji ustawowych zadań muzeów. Analizie poddano przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, a także aktów wykonawczych do wskazanych ustaw. Ponadto uwzględniono poglądy przedstawicieli nauki prawa ochrony dziedzictwa kultury i wybrane orzecznictwo sądowe. Omówienia obowiązujących przepisów prawnych dokonano z jednoczesnym odwołaniem się do misji muzealnej realizowanej przez muzea. W szczególności wskazano na znaczenie pozwoleń na czasowy wywóz zabytków i muzealiów dla ochrony zbiorów muzealnych.
EN
The purpose of the article is to present the problems associated with the transfer of artefacts and musealia abroad which do not constitute artefacts in the context of the protection of museum collections, and the realisation of statutory tasks of museums. An analysis was conducted upon the regulations of the law on the protection of artefacts and the caring for artefacts and the law on museums, as well as implementing acts to the acts of law which are indicated. Moreover, one took into consideration the opinions of the representatives of the science of the law of the protection of cultural heritage and selected judicial decisions. The presentation of the binding legal regulations was conducted with the simultaneous reference to the museum mission realised by the museums. In particular, one indicated the significance of the permissions for the temporary transfer of artefacts and musealia for the protection of museum collections.
Contributors
References
 • Antoniak, P. (2012). Ustawa o muzeach: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Cherka, M. (red.). (2010). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Golat, R. (2004). Nowe zasady działalności muzealnej w kontekście zadań samorządu terytorialnego (praktyczny komentarz do ustawy o muzeach). Muzealnictwo, (45), 199–208.
 • Król, R. (2008). O genezie, roli i zadaniach współczesnych muzeów. W: J. Włodarski, K. Zeidler (red.), Prawo muzeów (s. 15–21). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Michalak, A., Ginter, A. (2016). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Sienkiewicz, T. (2014). Wywóz zabytków za granicę w świetle polskich regulacji prawnych. W: K. Zeidler, Prawo ochrony zabytków (s. 373–394). Warszawa: Wolters Kluwer, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zalasińska, K. (2013). Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Lexis Nexis Polska.
 • Zalasińska, K. (2008). Pojęcie muzealiów w prawie ochrony dziedzictwa kultury. W: J. Włodarski, K. Zeidler (red.), Prawo muzeów (s. 22–30). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2009 L 39 z 10.01.2009.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324 z 22.11.2012.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (1960). Tekst jednolity: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r.,
 • poz. 1257.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (1996). Tekst jednolity: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 972.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (1997). Tekst jednolity: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r., poz. 574.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (2003). Tekst jednolity: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 2187.
 • Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (2017), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1086.
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (2008). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 91, poz. 569.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (2011). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 89, poz. 510.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (2014). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1240.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury (2017). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1693.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r. (I SA/Wa 1019/05). Lex nr 197565.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e79bff99-b9d9-41d8-bbd2-d8dfc2665e60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.