Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) | 57-68

Article title

Dogoterapia jako forma wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Content

Title variants

Dog therapy as a form of supporting the development of a disabled child

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dogoterapia to jedna z form animaloterapii. Polega na posiłkowaniu się zaplanowaną obecnością psów w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych. Inaczej zwana terapią kontaktową lub terapią z udziałem zwierząt, ostatnio zyskuje coraz większą popularność. Medialny rozgłos sprawia, iż omawiana forma wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego staje się pożądaną alternatywną formą wspomagania terapii. Jednakże nadal niewiele jest udokumentowanych badań naukowych na jej temat. Niemniej jednak, z obserwacji praktyków wynika, iż stosowanie dogoterapii niesie ogromne korzyści w procesie rehabilitacji i poprawę funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych. Jednym z decydujących warunków odniesienia sukcesu w wymienionych powyżej obszarach jest między innymi odpowiednio wykwalifikowany pedagog lub terapeuta prowadzący zajęcia. Niniejszy artykuł traktuje o korzyściach, jakie wypływają ze stosowania tej metody u dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Innym tematem poruszonym w tymże tekście jest niezbędność i zasadność stawiania wymagań dogoterapeutom, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich kwalifikacji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ale również do prowadzenia zajęć z udziałem psa. Równocześnie położony został nacisk na dobrostan zwierząt biorących udział w zajęciach oraz zagrożenia mogące wynikać z niewłaściwie poprowadzonych spotkań.
EN
Dog therapy is a form of animal-assisted therapy. It is based on a planned utilization of dogs in the process of rehabilitation of persons with disabilities. Known as the contact therapy or therapy involving animals, recently it has been gaining popularity. Media coverage makes the discussed form of supporting the development of a disabled child becoming a desirable alternative form of therapy support. However, there is still little documented research on it. Nevertheless, the observations of practitioners show that dogotherapy brings enormous benefits in the process of rehabilitation and improvement of the functioning of children with disabilities. One of the decisive conditions for success in the areas mentioned above is, among other, suitably qualified teacher or therapist conducting the classes. This article is about the benefits that come from the use of this method in children with various types of disabilities. Another topic of this publication is the necessity and legitimacy of setting requirements to dog therapists, with particular emphasis on the adequate qualifications to work with persons with disabilities, and to run classes with the participation of a dog also. At the same time emphasis has been placed on the welfare of animals participating in the activities and threats that may arise from improperly conducted classes.

Year

Issue

Pages

57-68

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Fundacja Psi Uśmiech
  • Fundacja Psi Uśmiech

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e7a0fdf1-afde-4460-8f34-d54f318df90f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.