PL EN


2013 | 40 | 1(T) Kształcenie pracowników | 26-32
Article title

WYKORZYSTANIE URLOPU SZKOLENIOWEGO JAKO INSTRUMENTU WSPIERAJĄCEGO KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
UTILISATION OF TRAINING LEAVE AS AN INSTRUMENT SUPPORTING EMPLOYEES’ TRAINING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wykorzystania urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub części dnia pracy w polskich podmiotach gospodarczych w kontekście zmian zasad stosowania tych instrumentów, jakie miały miejsce w 2010 roku. Tło dla rozważań stanowiły wnioski płynące z analizy porównawczej różnych systemów urlopu szkoleniowego w krajach Unii Europejskiej. W artykule omówiono znaczenie czynników determinujących wykorzystanie urlopu szkoleniowego w Polsce w ocenie różnych aktorów rynku pracy – pracowników i związków zawodowych; pracodawców i ich organizacji; Państwowej Inspekcji Pracy. Przeprowadzone analizy wskazują, iż zmiana regulacji miała niewielkie znaczenie dla stopnia wykorzystania urlopu szkoleniowego w polskich podmiotach gospodarczych - jest ono warunkowane przede wszystkim czynnikami o charakterze finansowym i organizacyjnym leżącymi po stronie pracodawców.
EN
The paper presents results of the research study on the use of training leave and release from all or part of the day of work in the Polish entities. The analysis was conducted in the context of changes in the terms of use of these instruments, which took place in 2010. As a background for discussion the findings of a comparative analysis of the various systems of training leave in the European Union was elaborated. The paper discusses the importance of factors determining the use of training leave in Poland in the opinion of the various actors in the labor market – employees and trade unions; employers and their organizations; the National Labour Inspectorate. The analyzes show that the change in legal framework had little impact on the use of training leave in the Polish entities. The utilization of this instrument is conditioned mainly by factors of a financial and organizational nature from the side of employers.
Year
Volume
40
Pages
26-32
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • Allaart P., Kerkhofs M., de Kning J. (2002), Skills Obsolescence and Technological Progress: an Empirical Analysis of Expected Skill Shortages, “The Economics of Skills Obsolescence”, vol. 21, s. 119-138.
  • Arendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I. (2009), Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, w: Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Red. E. Kryńska, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
  • Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
  • Kryńska E., red. (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników, MPiPS, Warszawa.
  • Kryńska E., red. (2007), Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach – przystosowania do technologii informatycznych, Wyniki badań empirycznych, tom II, IPiSS, Warszawa.
  • Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
  • Training leave. Policies and practice in Europe, Research Paper no 28 (2012), CEDEFOP, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7dfb8e9-f6ba-45ef-938f-9b3c3a1e0814
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.