Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 264-299

Article title

Konkurencyjność gminy Kozienice w ujęciu podregionalnym i lokalnym (na podstawie GUS 2010-2016 i SWOT 2018)

Content

Title variants

EN
Competitiveness of Kozienice community in sub-regional and regional terms (based on CSO 2010-2016 and SWOT 2018)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
This study is an attempt to identify the areas of relative competitive advantage of the Kozienice commune in the Radomski sub-region and its own local competitive advantage areas and to assess their strategic impact on the competitiveness of the sub-region and the commune in shaping the local quality of life of the residents. The author assumes that the level and quality of life of the commune's residents is also a positive result of the local development policy properly implemented by the commune, consisting in the constant balancing of this development. The desired result of this process is a possibly high and harmonized state of order: economic, social, environmental and institutional. The applied triangulation research method, relative competitiveness in CSO data, in self-competitiveness SWOT analysis and participant observation, will allow a better interpretation of research results and their use in improving the comprehensive competitiveness of the commune and sub-region.
EN
Niniejsze opracowanie jest próbą identyfikacji obszarów względnej przewagi konkurencyjnej gminy Kozienice w podregionie radomskim i własnych, lokalnych obszarów przewagi konkurencyjnej oraz ocena ich strategicznego wpływu na konkurencyjność podregionu i gminy w kształtowaniu lokalnej jakości życia mieszkańców. Autor przyjmuje, iż poziom i jakość życia mieszkańców gminy są również pozytywnym skutkiem właściwie prowadzonej przez gminę lokalnej polityki rozwojowej, polegającej na ciągłym równoważeniu tego rozwoju. Pożądanym rezultatem tego procesu jest możliwie wysoki i zharmonizowany stan ładu: gospodarczego, społecznego, środowiskowego i instytucjonalnego. Zastosowana metoda badawcza triangulacji, w konkurencyjności względnej dane GUS, w konkurencyjności własnej analiza warsztatowa SWOT oraz obserwacja uczestnicząca autora umożliwią lepszą interpretację wyników badań i wykorzystanie ich w poprawie kompleksowej konkurencyjności gminy i podregionu.

References

 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk. Bank Danych Lokalnych – www.bdl.sts.gov.pl.
 • Czapiński J., 2002, Quo vadis homo?, [w:] Wymiary życia społecznego, Polska na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Marody M. (red.), WN Scholar, Warszawa, s. 377.
 • Czapiński J., Panek T., 2001, Diagnoza społeczna 2000, Warszawa.
 • Domański B., Guzik R., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 192.
 • Gałuszka K., 2006, Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego), [w:] Działalność jednostek samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. J Czempas, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 107-122.
 • Głąbicka K., Kalotka J. (red)., 2008, Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego – raport z badań, Politechnika Radomska, Radom.
 • Gucwa-Leśny E., 2002, Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania, [w:] Wymiary życia społecznego, Polska na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Marody M. (red.), WN Scholar, Warszawa, s. 177-199.
 • Janoś-Kresło M., 2008, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, MIO SGH, Warszawa.
 • Kańtoch B., Szatur-Jaworska B., 1998, Potrzeby ludzkie i poziom życia w polityce społecznej, [w:] Polityka społeczna, Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.), Wydawnictwo „Śląsk”, s. 47.
 • Kordos J., 1997, 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce, Wiadomości Statystyczne.
 • Kurzynowski A., 2002, Polityka społeczna, SGH IGS, Warszawa, s. 20.
 • Lissowski A., Putz J., 2002, Potrzeby zdrowotne w świetle samooceny, [w:] Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, red. A. Kuzynowski, SGH IGS Warszawa, s. 198.
 • Lodkowska G., 1985, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i warunków życia ludności w Polsce w 1980 roku, Przegląd Geograficzny, t. LVII, z. 3, PWN, Warszawa.
 • Luszniewicz A., 1982, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, s. 11.
 • Malecki E.J., 2000, Knowledge and regional competitiveness, Erkunde Band, nr 54, s. 334.
 • Misala J., 2007, Region radomski w gospodarce Polski i Unii Europejskiej dzisiaj i w przyszłości – raport z badań, [w:] Problemy integracji subregionu radomskiego z gospodarką Polski i Unii Europejskiej, Radom, s. 63-110.
 • Misala J. (red.), 2007, Problemy integracji subregionu radomskiego z gospodarką Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 64-83.
 • Ostasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, [w:] Ocena i analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-13.
 • Rakowski W., 2007, Nadrabianie zaległości czy tracenie dystansu?, [w:] Problemy integracji subregionu radomskiego z gospodarką Polski i Unii Europejskiej, Radom, s. 12.
 • Rakowski W., (red.), 2003, Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku, SGH IGS, Warszawa, s. 352-353.
 • Ranking zamożności samorządów, 2017, Wspólnota, nr 14, www.wspolnota.org.pl.
 • Raport z warsztatów strategicznych przeprowadzonych w dniach 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20 lutego 2018 r. w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030” – koordynator prac A. Sztando.
 • Rosa G., Smalec A. (red.), 2011, Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663, Szczecin
 • Rysz-Kowalczyk B., 2002, Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa, s. 63-64.
 • Słaby T., 1990, Poziom życia, jakość życia, Wiadomości Statystyczne, nr 6.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, WN „Scholar”, Warszawa, s. 11.
 • Szatur-Jaworska B., 2003, Badania budżetów gospodarstw domowych, [w:] Diagnozowanie w polityce społecznej, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., 2003, Diagnozowanie w polityce społecznej, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 33-34.
 • Sztando A., 2017, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szromnik A., 1997, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Łódź, s. 41-42.
 • Śliwa P., 2004, Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony – wspólnoty i władze lokalne wobec problemów spowodowanych rozwojem, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań, s. 31. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wskaznikizrp.stat.gov.pl.
 • Zalewski A., 2008, Czy zrównoważony rozwój lokalny jest możliwy?, [w:] Brol R. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 307.
 • Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Zienkowski L., 1979, Poziom życia, metody mierzenia i oceny, Warszawa, s. 94-96.
 • Żbikowski J., 2015, Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego, Handel Wewnętrzny, nr 4, s. 37-46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e7e5948d-a968-439c-92ee-aea86dbac29a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.