PL EN


2016 | 47 | 415-426
Article title

Zróżnicowanie rozwojowe Polski w latach 2004–2014 na tle innych państw Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Polish Differentiation and Development in the Period 2004–2014 Compared to Other European Union Countries – Selected Issues
RU
Дифференциация развития Польши в период 2004–2014 на фоне других стран Европейского Союза – избранные вопросы
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dokonujący się proces przemian ustrojowych, a następnie liberalizacja ekonomiczna oraz integracja regionalna Polski z Unią Europejską spowodowały zmianę organizacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej oraz intensyfikację szeregu pozytywnych procesów ekonomicznych; uzależniły również sytuację polskiej gospodarki od wydarzeń na rynkach światowych, co znalazło swoje odbicie w realnej sferze gospodarki. Przy wykorzystaniu analizy porównawczej oraz deskryptyw-nej w artykule ocenie poddano zestaw wybranych parametrów ekonomicznych pozwalających odnieść się do skali i zakresu przemian, których beneficjentem stała się polska gospodarka, jak również sformułowano zalecenia dotyczące dalszych kierunków zmian. Analiza omówionych wielkości ekonomicznych prowadzi do wniosku, że UE jako jeden organizm gospodarczy jest wciąż mocno zróżnicowana. Tempo i skala dokonujących się zmian obserwowane m.in. w sferze PKB, na rynkach pracy czy w obszarze finansów publicznych nie jest zadowalające w kontekście podnoszenia konkurencyjności europejskiej gospodarki na rynkach światowych, a różnice w po-ziomie rozwoju gospodarczego państw UE sprawiają, że skala i tempo tych zmian są nierównomierne. Polska jest jedynym krajem spośród wszystkich państw UE, który przez cały okres człon-kostwa w UE nie odnotował ujemnych wartości PKB. W okresie 2008–2013 skala łącznego wzrostu PKB wyniosła 20%, co stanowi wynik najlepszy w Europie. Wśród najważniejszych czynników warunkujących utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wymienić należy w szczególności środki przekazywane Polsce w ramach funduszy unijnych, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz prywatne transfery pieniężne.
EN
When initiating the process of political transformation and economic liberalization and regional integration Poland and the European Union have transformed the socio-economic space organization and intensified a number of positive economic processes; their dependence on the state of the Polish economy and events on world markets, which is reflected in the real economy. Using comparative and descriptive analysis this article has evaluated a set of selected economic parameters allowing to refer to the scale and scope of the changes which became beneficial for the Polish economy, as well as recommendations regarding further directions of change. The analysis of the discussed economic values leads to the conclusion that the EU as a single economic entity is still strongly differentiated. The pace and scale of the changes observed in the realm of GDP, labour markets or in the area of public finances is not satisfactory in the context of raising the competitiveness of the European economy on world markets and the differences in the level of economic development of the EU countries cause that the scale and pace of these changes are uneven. Poland is the only country among all the EU countries, which throughout the period of its membership in the EU has not recorded negative GDP. In the period 2008–2013 the total scale of GDP growth was 20%, which is the best result in Europe. Among the most important factors for maintaining a relatively high rate of economic growth one should mention in particular the funds transferred to Poland under the EU funds, foreign direct investment and private remittances.
Year
Volume
47
Pages
415-426
Physical description
Contributors
 • Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, gasz@ue.wroc.pl
References
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., 2012, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 3.03.2010.
 • European Commission, Innovation Scoreboard 2015, http://ec.europa.eu/growth/indu stry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf (dostęp: 16.10. 2015 r.).
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_ and_GDP/pl.
 • Gasz M., 2015, Dysproporcje w zakresie rozwoju innowacyjności w państwach Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” z. 42 (2/2015), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Minister-stwo Spraw Zagranicznych, https://www.msz.gov.pl/resource/26c005f4-b73e-4402-bb32-8b10c1b42a4c:JCR (dostęp: 17.10.2015 r.).
 • Gromada A., Janyst T., Golik K., 2015, Raport Kapitał zagraniczny w Polsce: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Fundacja Kaleckiego, Warszawa.
 • Jodłowska M., Wzrost gospodarczy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.27/wpis.891 (dostęp: 21.11.2015 r.).
 • Dochody i warunki życia ludności w Polsce i UE, http://bs.net.pl/analitycy-banku-bps-sa/analitycy-banku-bps-dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-w-polsce-i-ue (dostęp: 18.10.2015 r.).
 • Polska siódmą gospodarką Unii Europejskiej. Przegoniliśmy Szwecję, http://www. money.pl/ gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/polska-siodma-gospodarka- unii-europejskiej,75,0,1794123.htm (dostęp: 19.11.2015 r.).
 • Raport 10 PL-UE. Polskie 10 lat w Unii, http://ec.europa.eu/polska/news/documents/ 10lat_plwue.pdf (dostęp: 17.10.2015 r.).
 • Unia kontra stracone pokolenie. „Gwarancje dla młodzieży” okazały się wielką klapą, http://forsal.pl/artykuly/898717,unia-kontra-stracone-pokolenie-gwarancje-dla-mlo dziezy-okazaly-sie-wielka-klapa.html (dostęp: 12.11.2015 r.).
 • W 2015 roku bezrobocie poniżej 10%? http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2015-roku-bezrobocie-ponizej-10-7240552.html (dostęp: 10.11.2015 r.).
 • Labour costs in the EU, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6761066/3-30032015-AP-EN.pdf/7462a05e-7118-480e-a3f5-34e690c11545 (dostęp: 12.10.2015 r.).
 • http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-k rajach-wedlug-tematow/wskazniki-monitorujace-europa-2020/(dostęp: 5.10.2015 r.).
 • http://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by-country-1980-2014?country=European% 20Union, http://knoema.com/pjeqzh/gdp-per-capita-by-country-1980-2014?country= Poland (dostęp: 7.10.2015 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e7ee323d-a8a3-4404-8953-feb8ec9ac090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.