Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 139-154

Article title

Termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Content

Title variants

EN
Terms of conducting elections for regulatory authorites of local government.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W trakcie trwającej kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zachodzi niejednokrotnie potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Do dnia 1 sierpnia 2011 roku kwestie związane z tego rodzaju wyborami regulowała Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Przepisy te nie były jednak doskonałe. Dlatego też postulowano wprowadzenie zmian w tym zakresie. Okazja ku temu pojawiła się w roku 2011, kiedy to ustawodawca w dniu 5 stycznia 2011 roku uchwalił nową ustawę Kodeks wyborczy, która zastąpiła m.in. Ordynację wyborczą. W niniejszym artykule dokonano analizy nowych regulacji prawnych dotyczących wyborów uzupełniających, a dokładniej – określających terminy, w jakich wybory te powinny zostać przeprowadzone. Szczególną uwagę zwrócono na to, kiedy terminy te rozpoczynają swój bieg oraz jaki jest ich charakter. Badania wykazały, że pomimo uchwalenia nowego aktu prawnego regulującego kwestie związane z przeprowadzaniem wyborów uzupełniających, nadal istnieje w tym zakresie wiele luk prawnych, a obowiązujące przepisy wciąż są nieprecyzyjne i mogą wywoływać wiele wątpliwości w praktyce.
EN
In the ongoing term of the governing bodies of local government there is often a need to conduct elections. By 1 August 2011, the issues involved in this election were governed by set of rules about municipal councils, county councils and regional councils. These rules were not perfect. Therefore, the changes were called for in this regard. The occasion came in 2011, when the legislature on 5 January 2011, passed a new law: The Election Code, which replaced, among others, Electoral law. In this paper, an analysis of the new regulations concerning elections and specifically defining the terms under which these elections should be conducted was made. Particular attention was paid to when these terms shall begin and what is their nature. Studies have shown that despite the enactment of new legislation regulating issues related to conducting elections, there still exist many loopholes in this area, and the applicable regulations are still vague and can cause a lot of concern in practice.

Year

Volume

12

Pages

139-154

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Humanitas

References

  • B. Dolnicki, Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000.
  • F. Rymarz, Komentarz do art. 194a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 10.176.1190), teza 3, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, ABC, 2010, wyd. II, LEX dla Samorządu Terytorialnego, dostęp 1 kwietnia 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e85279a6-02f5-4e80-8ee0-faa26fd0d166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.