PL EN


2014 | 200 | 94-108
Article title

Ochronna funkcja prawa pracy wobec upadłościowej restrukturyzacji zatrudnienia

Content
Title variants
EN
Labor Law Protective Function Towards the Restructurization of Employment in Bankruptcy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses notion of "function" as a law term, especially protective function of labor law. It distinguishes the said function different aspects like: equalizing, caring and promoting. Then author presents the restructurization of employment part played in bankruptcy proceeding and the significance of so called employment flexibility. He also describes the weight of these processes as the reductions justification in both kinds of bankruptcy proceeding, especially considering the Supreme Court rulings. As conclusion of the article author defines which aspects of the protective function could act in different kinds of bankruptcy proceeding.
Year
Volume
200
Pages
94-108
Physical description
Contributors
References
 • Baran K.W., Ćwiertniak B.M., Mitrus L., Sobczyk A., Prawo pracy, Wolters Kluwer, Kraków-Warszawa 2005.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Universitas, Kraków 2002.
 • Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Bogucka I., O pojęciu "funkcja prawa", "Państwo i Prawo" 1990, z. 9.
 • Bogucka I., O tzw. antropologicznych funkcjach prawa, Studia Iuridica Silesiana, t. 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 • Budka B., Kwalifikacje pracownicze w stosunkach pracy, praca doktorska, niepublikowana.
 • Florek L., Ochrona praw i interesów pracownika, PWN, Warszawa 1990.
 • Jaśkiewicz W., Jackowiak Cz., Piotrowski W. Prawo pracy w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Jończyk J., Prawo pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Kryńska E., Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2008, nr 8.
 • Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy. Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2010.
 • Malinowski B., Kultura jako wyznacznik zachowania się, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1937.
 • Osowski W., Restrukturyzacja zatrudnienia w postępowaniu naprawczym przez rozwiązanie i zmianę umów o pracę [w:] Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego, red. A. Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym, Dz.U. 1934, Nr 93, poz. 836 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, tj. Dz.U. 1991, Nr 118, poz. 512 z późn. zm.
 • Rycak M., Wpływ koncepcji flexicurity na przemiany stosunku pracy [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek i Ł. Pisarczyk, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Sadlik R., Wypowiedzenie umowy pracownikowi z obniżonym wymiarem czasu pracy, "Służba Pracownicza" 2013, nr 7.
 • Salwa Z., Organizacyjna funkcja prawa pracy, "Studia Prawnicze" 1986, z. 3-4.
 • Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis,Warszawa 2007.
 • Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 2, PWN, Warszawa 1967.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981.
 • Społeczne poglądy na funkcje prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Ossolineum, Wrocław--Warszawa-Kraków, 1982.
 • Strusińska-Żukowska J., Zwolnienia grupowe pracowników od 1 lipca 2003 r., "Prawo Pracy" 2003, nr 7-8.
 • Szubert W., Funkcje prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1971.
 • Szubert W., Prawo jako narzędzie polityki społecznej, "Polityka Społeczna" 1974, nr 4.
 • Święcicki M., Prawo pracy, PWN, Warszawa 1969.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 1112, poz. 1529 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz.U. 2013, poz. 674.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tj. Dz.U. 2014, poz. 272.
 • Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 • Witosz A., Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz, OW Branta, Bydgoszcz--Katowice 2003.
 • Wojtyła J., Bezrobocie w procesie restrukturyzacji górnictwa na Śląsku [w:] Społeczne aspekty bezrobocia. Skutki i przeciwdziałanie, red. M. Seweryński, J. Wojtyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Wojtyła J., Dylematy ochronnej funkcji prawa pracy w stosunkach prawnych zatrudnienia [w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu, Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu, red. M. Seweryński, J. Stelina, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • Wojtyła J., Instrumenty polityki racjonalnego zatrudnienia. Zagadnienia społeczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1986.
 • Wojtyła J., Koszt pracy jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, red. J. Wojtyła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Cz. I Ogólna, PWN, Warszawa-Kraków 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e855bd86-1a8d-4bef-8f46-c53b1f078d7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.