PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 183-195
Article title

Rola turystyki w kształtowaniu poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Tourism in Shaping the Level of Meeting the Needs of Inhabitants
RU
Роль туризма в формировании уровня удовлетворения потребностей населения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości o charakterze turystycznym i udowodnienie, że turystyka wpływa na kształtowanie się tego poziomu. Realizacji celu posłużyły wyniki badań przeprowadzonych w 2014 roku w Krynicy-Zdrój wśród 550 osób. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety zaprojektowany na potrzeby badania. Badanie przeprowadzono techniką PAPI. W rezultacie stwierdzono, że ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdój jest ponadprzeciętna; Krynica-Zdrój w opinii mieszkańców jest postrzegana jako miejscowość typowo turystyczna, która rozwija się dzięki turystyce; im większa świadomość mieszkańców Krynicy-Zdrój turystycznego charakteru miejscowości, tym wyższy poziom zaspokojenia ich potrzeb. W związku z tym podmioty podaży turystycznej winny dążyć do uatrakcyjnienia oferty miejsca, co przekłada się na korzyści płynące nie tylko dla nich, ale również dla mieszkańców miejsc recepcji przez poprawę ich warunków życia.
EN
The aim of the article is to identify the level of meeting the needs of the inhabitants of tourist destinations, proving that tourism influences the development of this level. To realise this aim a survey was carried out in 2004, in Krynica-Zdrój, among 550 respondents. The research tool was a survey questionnaire designed solely for the purpose of this study. The study was conducted using the PAPI technique. As a result, the level of meeting the needs of the inhabitants of Krynica-Zdrój was rated above the average; Krynica-Zdrój, in the opinion of inhabitants, is perceived as a typical tourist destination which develops thanks to tourism. The greater the awareness of the inhabitants of Krynica-Zdrój of the touristic character of the place, the higher the level of meeting their needs. Consequently, the suppliers of tourism services in the area should strive to make their offer more attractive, which will result in benefits not only for them but also for the residents of the touristic area, by improving their living conditions.
RU
Цель статьи – определить уровень удовлетворения потребностей жителей местностей туристского характера и доказать, что туризм влияет на формирование этого уровня. Достижению цели послужили результаты обследований, проведенных в 2014 г. в Крынице-Здруй среди 550 человек. Исследовательским инструментом был авторский вопросник анкеты, спроектированный для нужд обследования. Опрос провели по методу PAPI. В результате констатировали, что оценка уровня удовлетворения потребностей жителей КрыницыЗдруй более чем средняя; Крыница-Здруй по мнению жителей воспринимается как типично туристская местность, которая развивается благодаря туризму; чем более высокое сознание жителями Крыницы-Здруй туристского характе- ра местности, тем более высокий уровень удовлетворения их потребностей. В этой связи субъекты туристского предложения должны стремиться повышать привлекательность предложения места, что ведет к выгодам, вытекаю- щим не только для них, но и для жителей мест приема туристов посредством улучшения их бытовых условий.
Year
Pages
183-195
Physical description
Contributors
References
 • Gargula A., Łukasik T., Matuła M. (2016), Wpływ funduszy unijnych na rozwój wybranych gmin uzdrowiskowych powiatu nowosądeckiego, (w:) Niemczyk A. (red.), Turystyka wobec wyzwań XXI wieku, PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz.
 • Gołembski G. (red.) (2011), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta.
 • Przykład Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kasprzyk B. (2012), Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu”, Zeszyt nr 25.
 • Kedzior Z. (2003), Metodologiczne aspekty badania jakości życia, (w:) Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Maciejewski G. (2003), Zamożność gospodarstw domowych jako element jakości życia, (w:) Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Niemczyk A., Seweryn R. (2008), Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy (próba pomiaru), (w:) Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Ostasiewicz W. (red.) (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Page J.C., Hall C.M. (2003), Managing Urban Tourism, Pearson Education Limited, Edinburgh.
 • Panek T. (2015), Hierarchiczny model pomiaru jakości życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Rapley M. (2003), Quality of Life Research. A Critical Introduction, Sage Publication, London.
 • Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Włodarczyk B. (1999), Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8696d44-82fd-485b-96c6-aaa3eefd3268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.