PL EN


2019 | 9 | 388-399
Article title

Zmiany aktywności fal mózgowych pod wpływem treningu neurofeedback u zawodników judo

Content
Title variants
EN
Changes in the activity of brain waves under the influence neurofeedback training of judo players
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel badań. Celem niniejszego badania była analiza dynamiki zmienności wartości fal Theta i Beta w grupach eksperymentalnej i kontrolnej po kolejnych sesjach biofeedback oraz określenie optymalnej liczby jednostek treningowych wystarczających do osiągnięcia celu badania, jakim była poprawa szybkości reakcji w badanej grupie zawodników judo. Metoda. W badaniu wzięło udział 12 mężczyzn – zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Judo. Zawodnicy uczestniczyli w dwóch cyklach treningowych, każdy po 15 sesji. Czas trwania treningu wynosił 4 minuty. W pierwszej sesji treningi odbywały się co drugi dzień. Druga seria badań, która odbyła się po czterotygodniowej przerwie, charakteryzowała się tym samym czasem trwania, jednak treningi odbywały się codziennie. Komputerowy test szybkości reakcji oraz wybrane próby systemu wiedeńskiego zostały wykonane przed oraz po zakończeniu każdego cyklu treningowego. Zawodnicy wykonywali trening na podstawie protokołu beta1/theta przy użyciu oprogramowania Biograf Infiniti 6.0 oraz 5 – kanałowego urządzenia dekodującego ProComp5 z sensorem EEG. Wyniki. Szczegółowa analiza wyników pokazuje, że zastosowanie treningu biofeedback, który przyczynił się do poprawy szybkości reakcji, znacząco wpływa na dynamikę aktywności fal mózgowych. Wnioski. Trening neurofeedback u zawodników judo może prowadzić do polepszenia wyników związanych z poprawą szybkości reakcji. Konieczne są jednak dalsze badania na szerszej grupie zawodników.
EN
Purpose of research. The aim of this study was to analyze the dynamics of the variability of the Theta and Beta waves in the experimental and control groups after successive biofeedback sessions, and to determine the optimal number of biofeedback training units to achieve the goal of the study, which was to improve the reaction speed in the experimental group. Method. 12 men, members of the national team of the Polish Judo Association took part in the study. The competitors participated in two training cycles. Each cycle consisted of 15 training sessions. The duration of the training was 4 minutes. In the first session, training was held every other day. The second series of tests, which took place after a four-week break, was characterized by the same duration, but the training was held every day. A computer test of reaction speed and selected tests of the Vienna system were carried out before and after each training cycle. The competitors performed the training based on the beta1 / theta protocol using the Biograf Infiniti 6.0 software and a 5-channel ProComp5 decoding device with an EEG sensor. Results. Analysis of the results shows that the application of biofeedback training, which contributed to the improvement of reaction speed, significantly affects the dynamics of brain wave activity. Conclusions. There has been great interest in research in delivering the importance of training the EEG-biofeedback in sport. There are many unresolved issues and inconsistent conclusions, which need to be explained. It is necessary to perform research in more cases and to determine the optimal training methodology, which will lead to the proposal of practical suggestions, taking into account individual disciplines and sports competitions.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
388-399
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Polska, magda.aneta.krawczyk@gmail.com
 • Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Polska, magdalena.awf@gmail.com
author
 • Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Polska, zakmarcin23@gmail.com
 • Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Polska, karolinadaros@gmail.com
 • Katedra Teorii i Praktyki Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Polska, pawel-gozdowski@wp.pl
References
 • Arns, M., Heinrich, H., Strehl, U. (2013). Evaluation of neurofeedback in ADHD: the long and winding road [Ocena neurofeedbacku w ADHD: długa i kręta droga]. Biological psychology, 95, 108-115.
 • Arns, M., Kleinnijenhuis, M., Fallahpour, K., Breteler, R. (2007). Golf performance enhancement and real-life neurofeedback training using personalized event-locked EEG profiles [Poprawa wydajności gry w golfa i rzeczywiste treningi neurofeedbacku z wykorzystaniem spersonalizowanych profili EEG z blokadą zdarzeń]. Journal of Neurotherapy, (11), 11-18.
 • Bakhshayesh, A., Hansch, S., Wyschkon, A., Rezai, M. J., Esser, G. (2011). Neurofeedback in ADHD: a single-blind randomized controlled trial [Neurofeedback w ADHD: randomizowane badanie kontrolowane z pojedynczą ślepą próbą]. European Child and Adolescent Psychiatry, (20), 481-491.
 • Bazanova, O. M., Mernaya, E. M., Shtark, M. B. (2009). Biofeedback in psychomotor training. Electrophysiological basis [Biofeedback w treningu psychomotorycznym. Podstawa elektrofizjologiczna]. Neuroscience and Behavioral Physiology, (39), 437-47.
 • Blumenstein, B., Bar-Eli, M. (1998). Self-regulation training with biofeedback training in elite canoers and kayakers [Trening samoregulacji z treningiem biofeedback u elitarnych kajakarzy. W: V. Issurin (red.), Science and practice of canoe/kayak high performance training (ss. 124-132). Tel Aviv: Elite Sport Department of Israel, Wingate Institute.
 • Blumenstein, B. (2002). Biofeedback applications in sport and exercise: Research findings (ss. 37-54) [Zastosowania biofeedbacku w sporcie i ćwiczeniach: wyniki badań]. W: B. Blumenstein, M. Bar-Eli, & G. Tenenbaum (red.), Brain and body in sport and exercise: Biofeedback applications in performance enhancement. Hoboken, N.J.: Wiley.
 • Botwina, R., Starosta, W. (2002). Mentalne wspomaganie sportowców. Teoria i praktyka. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej. Akademia Wychowania Fizyczna w Poznaniu – Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., Instytut Sportu w Warszawie, Warszawa – Gorzów Wlkp. (12), 1-420.
 • Bradley, R. T, McCraty, R., Atkinson, M., Tomasino, D., Daugherty, A., Arguelles, L. (2010). Emotion self-regulation, psychophysiological coherence, and test anxiety: results from an experiment using electrophysiological measures [Samoregulacja emocji, spójność psychofizjologiczna i lęk testowy: wyniki eksperymentu z zastosowaniem pomiarów elektrofizjologicznych]. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 35 (4), 261-83.
 • Dupee, M., Werthner, P. (2011). Managing the stress response: The use of bio/neurofeedback with Olympic level athletes [Zarządzanie reakcją na stres: wykorzystanie bio/neurofeedbacku u sportowców poziomu olimpijskiego]. Biofeedback, 59 (3), 92-94.
 • Duric, N., Assmus, J., Gundersen, D., Elgen, I. (2012). Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports [Neurofeedback w leczeniu dzieci i młodzieży z ADHD: randomizowane i kontrolowane badanie kliniczne z wykorzystaniem raportów rodziców]. BMC Psychiatry, (12), 107.
 • Egner, T., Gruzelier, J.H. (2003). Ecological validity of neurofeedback: modulation of slow wave EEG enhances musical performance [Ekologiczna ważność neurofeedbacku: modulacja wolnej fali EEG zwiększa wydajność muzyczną]. NeuroReport, 14 (9), 1221-1224.
 • Gevensleben, H., Holl, B., Albrecht, B., Vogel, C., Schlamp, D., Kratz, O., Studer, P., Rothenberger, A., Moll, G. H., Heinrich, H. (2009). Is neurofeedback an efficacious treatment for ADHD? A randomised controlled clinical trial [Czy neurofeedback to skuteczne leczenie ADHD? Randomizowane kontrolowane badanie kliniczne]. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50 (7), 780-789.
 • Gevensleben, H., Holl, B., Albrecht, B. (2010). Neurofeedback training in children with ADHD: 6-month follow-up of a randomised controlled trial [Trening neurofeedbacku u dzieci z ADHD: 6-miesięczna obserwacja randomizowanego badania kontrolowanego]. Eurpean Child and Adolescent Psychiatry, (19), 715.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2007). Psychologia aktywności sportowej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • Gruzelier, J., Thompson, T., Redding, E., Brandt, R., Steffert, T. (2014). Application of alpha/theta neurofeedback and heart rate variability training to young contemporary dancers: state anxiety and creativity [Zastosowanie treningu neurofeedbacku alfa / theta i zmienności rytmu serca u młodych współczesnych tancerzy stan lęku i kreatywność]. International Journal of Psychophysiology, 93 (1), 105-11.
 • Harvey, R., Beauchamp, M., Saab, M., Beauchamp, P. (2012). Biofeedback Reaction-Time Training: Toward Olympic Gold [Trening czasu reakcji biofeedback: w kierunku olimpijskiego złota]. Biofeedback, 39 (1), 7-14.
 • Kolayis, H. (2012). Using EEG biofeedback in karate: the relationship among anxiety, motivation and brain waves [Wykorzystanie biofeedbacku EEG w karate: związek między lękiem, motywacją i falami mózgowymi]. Archives of Budo, 8 (1), 13-18.
 • Korobeynikov, G., Korobeinikova, L., Mytskan, B., Chernozub, A., Cynarski, W. J. (2017). Information processing and emotional response in elite athletes [ Przetwarzanie informacji i reakcja emocjonalna u elitarnych sportowców]. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 17 (2), 41-50.
 • Koutroumanidis, M., Smith, S. (2005). Use and abuse of EEG in the diagnosis of idiopathic generalised epilepsies [Stosowanie i nadużywanie EEG w diagnostyce idiopatycznych padaczek uogólnionych]. Epilepsia, 46 (S9), 96-107.
 • Landers, D. M, Petruzzello, S. J, Salazar, W., Crews, D. L., Kubitz, K. A, Gannon, T. L, Han, M. (1991). The influence of electrocortical biofeedback on performance in pre-elite archers [ Wpływ biofeedbacku elektrokortykalnego na wydajność u elitarnych łuczników]. Medicine and Science in Sport and Exercise, (23), 123-129.
 • Lee, S., Hing, K., Nam, H., Park, S., Chung, C. (2000). The clinical usefulness of ictal surface EEG in neocortical epilepsy [Kliniczna użyteczność powierzchniowego EEG w padaczce neurokortycznej]. Epilepsia, (41), 1450-1455.
 • Monastra, V., Lynn, S. (2005). Electroencephalographic Biofeedback in the Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder [Biofeedback elektroencefalograficzny w leczeniu zaburzenia uwagi / nadpobudliwości]. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 30 (2), 95-114. DOI: 10.1007/s10484-005-4305-x.
 • Raymond, J., Sajid, I., Parkinson, L., Gruzelier, J. (2005). Biofeedback and dance performance: A preliminary investigation [Biofeedback i taniec: Wstępne badanie]. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 30 (1), 65-73.
 • Tan, G., Thornby, J., Hammond, D. C, Strehl, U., Canady, B., Arnemann, K., Kaiser, D. A. (2009) Meta-analysis of EEG biofeedback in treating epilepsy [ Metaanaliza biofeedbacku EEG w leczeniu padaczki]. Clinical EEG and Neuroscience, 40, 173-179.
 • Thompson, M., Thompson, L. (2003). Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie.
 • Vernon, D. J. (2005). Can neurofeedback training enhance performance? An evaluation of the evidence with implications for future research [Czy trening neurofeedbacku zwiększa wydajność? Ocena dowodów mających wpływ na przyszłe badania]. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 30 (4), 347-364.
 • Zaichkowsky, L. D. (1983). The use of biofeedback for self-regulation of performance states (ss. 95-105) [Zastosowanie biofeedbacku do samoregulacji stanów wydajności]. W: L. E. Unestal (red.), The mental aspects of gymnastics. Mouvement Pubns.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e86a597a-354b-4e97-a3c4-4365c2a2f877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.