Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(5) | 135-143

Article title

International Administration in Donbas: Ways of Implementation on the Basis of Experience of Peacekeeping Processes in the Balkans and in East Timor

Content

Title variants

RU
Administracja międzynarodowa w Donbasie: sposoby implementacji na podstawie doświadczeń procesów pokojowych na Bałkanach i w Timorze Wschodnim
RU
Международная администрация в Донбассе: возможность применения на основе опыта мирных процессов на Балканах и Восточного Тимора

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the experience of creation of peacekeeping missions in Bosnia and Herzegovina, Eastern Slavonia, Kosovo and East Timor with the use of comparative method. It also raises the role of international and regional actors in post-conflict peacebuilding. The author presents some practical solutions for the implementation of the effective peace process in eastern Ukraine, aimed at the reintegration of temporarily occupied territories.
PL
W artykule omówiono doświadczenia związane z funkcjonowaniem misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie, Wschodniej Slawonii, Kosowie i Timorze Wschodnim, przy wyjorzystaniu analizy porównawczej. Autor odnosi się do roli międzynarodowych i regionalnych podmiotów w budowaniu pokoju po zakończeniu konfliktu. Przedstawia również praktyczne rozwiązania dotyczące wdrożenia skutecznego procesu pokojowego we wschodniej Ukrainie, mającego na celu reintegrację tymczasowo okupowanych terytoriów.

Contributors

 • H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

References

 • Basic agreement for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium, http://undocs.org/en/ %20S/1995/951.
 • General Assembly, Resolution 389. 1976. https://undocs.org/en/S/RES/389.
 • General Assembly, Resolution 37/3. 1982. Question of East Timor, http://undocs.org/en/ A/RES/37/30. Fox Gregory. 2008. Humanitarian Occupation. Cambridge: Cambridge University Press. Klein Jacques-Paul. 2003. „The United Nations Transitional Administration in Eastern Slavonia (UNTAES)”. Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) (97): 205-209.
 • Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 2209. 2018. State of emergency: proportionality issues concerning derogations under Article 15 of the European Convention on Human Rights, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24680&lang=ru.
 • Report of the Secretary-General, S/1999/513. 1999. Question of East Timor, http://undocs.org/en/S/1999/513.
 • United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), http://peacekeeping.un.org/en/mission/unmik. United Nation Security Council, Resolution 1246. 1999. http://undocs.org/en/S/RES/1246. United Nation Security Council, Resolution 1272. 1999. http://undocs.org/en/ S/RES/1272(1999). United Nation Security Council, Resolution 2202. 2015. http://undocs.org/en/ S/RES/2202(2015).
 • В МінТОТ назвали головні умови забезпечення миру на Донбасі [V MinTOT nazvaly holovni umovy zabezpechennia myru na Donbasi], http://www.youtube.com/ watch?v=2BbTPgaLoiQ
 • В ОБСЄ розповіли про новий план щодо Донбасу на заміну Мінським угодам [V OBSIe rozpovily pro novyi plan shchodo Donbasu na zaminu Minskym uhodam], http://www.pravda.com.ua/news/2019/01/28/7205089/. Интервью Курта Волкера [Intervyu Kurta Volkera], http://echo.msk.ru/programs/ beseda/2283826-echo/.
 • Забара Владислав. 2013. „Політичні перетворення ‘післядейтонської’ Боснії і Герцеговини (1996-2012 рр.): проблеми періодизації”. Історичний архів (10): 38-44. [Zabara Vladyslav. 2013. „Politychni peretvorennia ‘pisliadeitonskoi’ Bosnii i Hertsehovyny (1996-2012 rr.): problemy periodyzatsii”. Istorychnyi arkhiv (10): 38-44].
 • Заява Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 р. № 145-VIII [Zaiava Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vyznannia Ukrainoiu yurysdyktsii Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu shchodo skoiennia zlochyniv proty liudianosti ta voiennykh zlochyniv vyshchymy posadovymy osobamy Rosiiskoi Federatsii ta kerivnykamy terorystychnykh orhanizatsii «DNR» ta «LNR», yaki pryzvely do osoblyvo tiazhkykh naslidkiv ta masovoho vbyvstva ukrainskykh hromadian» vid 04.02.2015 r. № 145-VIII], http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-19.
 • Каравайцева Олена. 2013. „Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту”. Актуальні проблеми політики (50): 111-120 [Karavaitseva Olena. 2013. „Nezalezhnist Kosovo: istoriia ta mizhnarodni naslidky konfliktu”. Aktualni problemy polityky (50): 111-120], http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_13.
 • Робертсон Джеффрі. 2006. Злочини проти людства: Боротьба за правосуддя в усьому світі. Одеса: АО БАХВА [Robertson Dzheffri. 2006. Zlochyny proty liudstva: Borotba za pravosuddia v usomu sviti. Odesa: AO BAKhVA]. Філіпчук Василь. 2016. Міжнародна миротворчість та війна на Сході України: чи є точки дотику?: превентивна дипломатія, миротворчість, підтримка миру та миробудівництво у врегулюванні «Українського конфлікту». Київ: Міжнародний Центр Перспективних досліджень [Filipchuk Vasyl. 2016. Mizhnarodna myrotvorchist ta viina na Skhodi Ukrainy: chy ye tochky dotyku? : preventyvna dyplomatiia, myrotvorchist, pidtrymka myru ta myrobudivnytstvo u vrehuliuvanni «Ukrainskoho konfliktu». Kyiv: Mizhnarodnyi Tsentr Perspektyvnykh doslidzhen].
 • Хартманн Флоренс. 2018. Мир и наказание: Тайные войны международной политики и правосудия. Харьков: Юрайт [Hartmann Florens. 2018. Mir i nakazanie: Taynyie

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e8709684-3942-4972-bc07-211d2ae17ef5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.