PL EN


2017 | 16 | 99-116
Article title

The Problem of Waste Intensity in Entrepreneurial Business Models

Title variants
PL
Problem odpadogenności w modelach biznesowych przedsiębiorstw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A key feature of the market economy and the mechanism of its growth, as defined by J. A. Schumpeter, is an incessantly expanding avalanche of consumer goods which eventually transforms into an expanding waste stream. In fact, waste is a permanent feature of capitalist economy. Securing sustainable development requires that the realization of capitalist economic goals be accompanied by practical actions to solve the problems and threats arising from this fact. One of the key areas of this type of activity is directly correlated with entrepreneurial business models. A different understanding of the notions of growth and sustainability allows for a distinction between two separate models of waste management: the market model, which entails the intervention of public authorities, and the environmental model. Both are oriented at stimulating economic growth, increasing welfare and employment. Both also respect the requirements of the environment and focus on solving the problems of waste and waste intensity. Development is perceived differently in each of the respective models. The market model refers to neoclassical economics and a dialectical understanding of economic growth, while the environmental model is based on the foundations of classical economics. The entrepreneurs’ approach to the problem of waste intensity remains closely correlated to the waste management model within which they operate. In the market model, the entrepreneur concentrates his actions on salvage and recycling of the waste already produced, whereas the entrepreneur seeks to limit waste in the environmental model by putting the “earn more selling less” rule into practice.
PL
Istotą gospodarki kapitalistycznej i mechanizmu jej wzrostu wyrażaną przez J.A. Schumpetera jest nieustannie powiększająca się lawina dóbr konsumpcyjnych. Z natury rzeczy ulega ona przekształceniu w powiększający się strumień odpadów. Zjawisko odpadów jest zatem immanentną cechą gospodarki kapitalistycznej. Zapewnienie rozwoju zrównoważonego wymaga, aby realizacji celów gospodarki kapitalistycznej towarzyszyły realne działania na rzecz rozwiązywania pojawiających się problemów i zagrożeń. Jednym z kluczowych obszarów działań są modele biznesowe przedsiębiorstw. Odmienne rozumienie pojęć rozwoju i zrównoważenia pozwala zbudować dwa modele gospodarowania odpadami: rynkowy z interwencją władzy publicznej oraz środowiskowy. Modele zorientowane są na pobudzanie wzrostu gospodarczego, powiększanie bogactwa oraz zatrudnienia przy zachowaniu wymogów środowiska i rozwiązywaniu problemu odpadów i odpadogenności. Rozwój w proponowanych modelach jest odmiennie postrzegany: w modelu rynkowym zgodnie z ekonomią neoklasyczną i dialektycznym postrzeganiem rozwoju gospodarczego, w modelu środowiskowym zgodnie z założeniami ekonomii klasycznej. Podejście przedsiębiorców do problemu odpadogenności pozostaje ściśle skorelowane z modelem systemu gospodarowania odpadami, w ramach którego funkcjonują. W modelu rynkowym przedsiębiorca koncentruje swoje działania na procesach odzysku i recyklingu odpadów już wytworzonych, a w modelu środowiskowym na zapobieganiu powstawaniu odpadów, kierując się zasadą „zarabiam więcej, sprzedając mniej”.
Year
Issue
16
Pages
99-116
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Zygmunta Cieplaka 1 c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
References
 • 2012 Annual Report. Turn Back the Toxic Tide. Seattle: Basel Action Network.
 • Anderson, B. (1992) “The Virtues of the Free Economy” in M. W. Hendrickson (ed.) The Morality of Capitalism. New York: The Foundation for Economic Education.
 • Borys, T. (2003) “Rola zasad w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju” [The role of principles in implementing the concept of sustainable development]. Zarządzanie Jakością i Środowiskiem 1: 115–29.
 • Borys, T. (2011) “Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany” [Sustainable development - how to recognize the integrated order]. Problemy Ekorozwoju 6 (2): 75–81.
 • Communication from the Commission of 3 March 2010: Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth (2010) COM(2010) 2020.
 • Encyclical Letter Laudato si’ of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home (2015). Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
 • Kuhn, T. S. (1996) The Structure of Scientific Revolutions. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press.
 • London, B. (1932) Ending the Depression through Planned Obsolescence. New York. Library of Congress HD82.L6.
 • Packard, V. (1960) The Waste Makers. New York: McKay Co.
 • Piontek, W. (2015) Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako czynnik wzrostu gospodarczego [Waste management as a factor of economic growth]. Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987). General Assembly, United Nations, A/42/427.
 • Rio Declaration on Environment and Development 1992 (1992). United Nations, http://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf. Accessed: 15.12.2015.
 • Sadowski, Z. (2007) “Przedmowa do wydania drugiego” in A. Smith Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations]. 2nd ed. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schumpeter, J. A. (1950) Capitalism, Socialism, and Democracy. 3rd ed. New York: Harper & Brothers Publishers.
 • Slade, G. (2007) Made to Break: Technology and Obsolescence in America. Cambridge: Harvard University Press.
 • von Waizsäcker, E. U. , Lovins, A. B. and Lovins, L. H. (1998) Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use. A Report to the Club of Rome. London: Earthscan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8a70684-a4eb-417a-8063-5761474cf347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.