PL EN


2013 | 155 | 137-149
Article title

Bariery zastosowania metody project finance w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego w Polsce stanu prawnego

Authors
Content
Title variants
EN
The Limitations of Applying the Project Finance Method in Financing Residential Properties for Lease According to Relevant Polish Legislation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the problem of applying the project finance method for financing investment project in the area of residential properties by developers. The author has limited his attention to financing the investment projects within the area of residential properties planned for lease. The article attempts to analyze the possibility of using the project finance method to the developers' business activity in current economic and legal environment.
Year
Volume
155
Pages
137-149
Physical description
Contributors
References
 • Bidziński Z.: Nowa regulacja prawna w zakresie ochrony lokatorów. KPP 2001, nr 4.
 • Bończak-Kucharczyk E.: Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz. Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer, Kraków 2011.
 • Czerkas K.: Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa 2010.
 • Czerkas K.: Project finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej. Twigger, Warszawa 2002.
 • Dewar J.: International Project Finance: Law and Practice. Oxford University Press, New York 2011.
 • Gatti S.: Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Academic Press, California-San Diego 2008.
 • Hoffman S.L.: The Law and Business of International Project Finance: A Resource for Governments, Sponsors, Lawyers, and Project Participants. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II. Red. K. Pietrzykowski. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Korbus B.P., Strawiński M.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. LexisNexis, Warszawa 2006.
 • NBP, Instytut Ekonomiczny we współpracy z oddziałami okręgowymi: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 r. Warszawa, sierpień 2012.
 • Pecyna M.: Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki skuteczności wygaśnięcia stosunku najmu lokalu na tle regulacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. TPP 2002, nr 1-2.
 • PPP sposób na finansowanie mieszkalnictwa w gminach. "Finanse Publiczne" 2007, nr 3.
 • Raport analityczny: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Rynek deweloperski mieszkań. 25 marca 2009, http://i.wp.pl/a/dibre/aspolek/deweloperzy__250309.pdf.
 • Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005-2025. Warszawa 2005. Załącznik: Uwarunkowania sektora mieszkaniowego 2005-2013, http://www.ign. org.pl/files/content/282/uwarunkowania_sektora_mieszkaniowego_2005_2013.pdf.
 • Szelągowska A.: Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.
 • Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 29 kwietnia 2010.
 • Zawadzki E.: Bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport 190, maj 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8c92c3a-d8e1-4937-b0ad-0e321abaec44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.