PL EN


2018 | 2(52) | 7-17
Article title

Trajectories of the Development of Small Towns in Terms of the Urban Resilience Concept — the Demographic Dimension

Title variants
PL
Trajektorie rozwoju małych miast w ujęciu koncepcji urban resilience — wymiar demograficzny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper aims to determine the trajectories of the development of small towns in terms of the urban resilience concept in a demographic dimension. It makes it possible to answer the question of how towns adapt to contemporary socio-economic processes. The subject of the research is a set of small towns in Wielkopolskie Voivodship. The period of the study involves the years 2003–2016 which enables us to grasp the changeability of development conditions related to transformation, globalization, and integration processes as well as the economic crisis. The research is conducted with the use of indexes of change dynamics with a fixed basis. Analysis provides for a diversified size structure of small towns, their location and administrative functions performed. In 2003–2016 the trajectories of the resilience of Wielkopolskie small towns were diversified. The basic criterion influencing their course is the size structure of a given center and its location, whereas administrative functions are of minor significance. The smallest towns (of a mixed type — i.e., roller-coster with elements of avant-garde type) seem the most resistant to external disturbances, have a higher degree of resilience and thus adapt better to contemporary socio-economic changes in the demographic dimension. An important external disturbance which clearly modifies the values of the selected indexes of resilience and vulnerability dynamics as well as the course of the trajectories of the development of towns with a diversified size structure was an economic crisis strengthened by globalization and integration processes.
PL
Celem pracy jest określenie trajektorii rozwoju małych miast w ujęciu koncepcji urban resilience w wymiarze demograficznym. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie jak miasta adaptują się do współczesnych procesów społeczno-gospodarczych? Przedmiotem badań jest zbiór małych miast województwa wielkopolskiego. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 2003–2016, co umożliwia uchwycenie zmienności uwarunkowań rozwoju związanego z procesami transformacji, globalizacji, integracji i kryzysu gospodarczego. Badanie prężności miast w wymiarze demograficznym prowadzi się za pomocą indeksów dynamiki zmian o stałej podstawie. W analizie uwzględnienia się zróżnicowaną strukturę wielkościową małych miast, ich położenie geograficzne i pełnione funkcje administracyjne. W latach 2003–2016 trajektorie prężności małych miast woj. wielkopolskiego były zróżnicowane. Podstawowym kryterium wpływającym na ich przebieg jest struktura wielkościowa danego ośrodka i jego położenie, mniejsze znaczenie mają pełnione funkcje administracyjne. Wydaje się, że miasta najmniejsze (o typie mieszanym, tj. typ roller-coaster z elementami typu awangardowego) są najbardziej odporne na zakłócenia zewnętrzne, posiadają wyższy poziom prężności i tym samym lepiej adaptują się do współczesnych procesów przemian społeczno-gospodarczych w wymiarze demograficznym. Istotnym zakłóceniem zewnętrznym wyraźnie modyfikującym kształtowanie się wybranych wartości indeksów dynamiki prężności i wrażliwości oraz przebieg trajektorii rozwoju miast o zróżnicowanej strukturze wielkościowej jest kryzys gospodarczy, wzmacniany procesami globalizacji i integracji.
Contributors
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
References
 • Appenzeler, D. 2011. Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie opisu zjawisk złożonych. Warsztaty „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, cz. II, Studium doktoranckie. Poznań: Wydział Zarządzania UEP.
 • Babbie, E.R. 2004. Badania społeczne w praktyce. Translated by W. Betkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bartosiewicz, B., and T. Marszał. eds. 2011. Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Batty, M., J. Barros, and S. Alves. 2004. “Cities: Continuity, Transformation and Emergence.” CASA Working Paper Series (72).
 • Czyż, T. 2016. “Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej.” Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (34): 9–19.
 • David, P.A. 2005. Path Dependence and Historical Social Science: An Introductory Lecture. Paper read at Symposium on Twenty Years of Path Dependence and Qwerty-Effects, 2005.05.13, at Russian University-Higher School of Economics, Moscow.
 • Drobniak, A. 2012. “The Urban Resilience. Economic Perspective.” Journal of Economics & Management (10): 5–20.
 • Drobniak, A. ed. 2014. Urban Resilience Concept and Post-Industrial Cities in Europe. Onepress Exclusive. Katowice-Gliwice: Helion Publishing Group.
 • Drobniak, A. 2015. “Koncepcja ‘urban resilience’. Narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (1): 119–143.
 • Drobniak, A. 2016. “Dynamika rozwoju miast w kontekście ich wielkości i rangi.” Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (21): 217–226.
 • Drobniak, A., and K. Plac. 2015. “Urban resilience — transformacja miast poprzemysłowych aglomeracji górnośląskiej.” Studia Ekonomiczne. Ekonomia (4): 75–98.
 • Foster, K.A. 2006. “A Case Study Approach to Understanding Regional Resilience.” UC Berkeley IURD Working Paper (2007-08): 1–45.
 • Godschalk, D.R. 2003. “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities.” Natural Hazards Review 4 (3): 136–143. doi: 10.1061/(Asce)1527-6988(2003)4:3(136).
 • Heffner, K. ed. 2008. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Heffner, K. 2016. “Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce.” In Miasto, region, gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin profesora Ludwika Straszewicza, edited by T. Marszał, 75–110. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Hill, E., T. St Clair, H. Wial, H. Wolman, P. Atkins, P. Blumenthal, S. Ficenec, and A. Friedhoff. 2012. “Economic Shocks and Regional Economic Resilience.” Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilient Regions 4: 193–274.
 • Kaczmarek, T. 2008. “Aglomeracja poznańska jako region badania i działania.” In Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, edited by T. Kaczmarek and A. Mizgajski, 14–36. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kajdanek, K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: Zakład Wydawniczy “Nomos.”
 • Klein, R.J.T., R.J. Nicholls, and F.T. Thomalla. 2003. “Resilience to Natural Hazards. How Useful Is the Concept?” Environmental Hazards 5 (1/2): 35–45.
 • Kołodko, G.W. 2009. “Wielka Transformacja 1989–2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość.” Ekonomista (3): 353–371.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2009. “System miast województwa wielkopolskiego.” In Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego, edited by T. Czyż, 9–20. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2012. “Zróżnicowanie regionalnych systemów osadniczych w aspekcie małych miast.” In Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, edited by D. Ilnicki and K. Janc, 75–86. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2015. “Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast restytuowanych.” In Degraded and Restituted Towns in Poland: Origins, Development, Problems, edited by R. Krzysztofik and M. Dymitrow, 119–138. Gothenburg: University of Gothenburg. School of Business, Economics and Law.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2016. “Significance of Small Towns in the Process of Urbanisation of the Wielkopolska Region (Poland).” European Countryside 8 (4): 444–461.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2018. “Rozwój małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu koncepcji urban resilience.” Space–Society–Economy (24): 27–44. doi: 10.18778/1733-3180.24.02.
 • Lang, T. 2011. “Urban Resilience and New Institutional Theory — A Happy Couple for Urban and Regional Studies?” Urban Regional Resilience: How Do Cities and Regions Deal with Change?: 15–24. doi: 10.1007/978-3-642-12785-4_2.
 • Martin, R. 2010. “Roepke Lecture in Economic Geography — Rethinking Regional Path Dependence: Beyond Lock-in to Evolution.” Economic Geography 86 (1): 1–27.
 • Martin, R., and P. Sunley. 2006. “Path Dependence and Regional Economic Evolution.” Journal of Economic Geography 6 (4): 395–437. doi: 10.1093/jeg/lbl012.
 • Nowak, S. 2007. Metodologia badań społecznych. 2nd ed. Biblioteka Socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Parysek, J.J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Simmie, J., and R. Martin. 2010. “The Economic Resilience of Regions: towards an Evolutionary Approach.” Cambridge Journal of Regions Economy and Society 3 (1): 27–43. doi: 10.1093/cjres/rsp029.
 • Sucháček, J. 2016. “Resilience and Vulnerability in Ostrava and Karviná from the Socio-Cultural Perspective.” Studia Miejskie 24: 157–169.
 • Walker, B.H., and D. Salt. 2006. Resilience Thinking. Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Washington, DC: Island Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8dcb8ee-9cdb-452d-96d6-0d18f03a8b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.