PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Budget of the Topólka commune and the use of EU funds – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była analiza budżetu gminy Topólka w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków z UE oraz założeń w strategii gminy w aspekcie jej dalszego rozwoju. W celu realizacji badania zastosowano analizę dokumentów, w tym analizę sprawozdań z wykonania budżetu gminy Topólka w latach 2007-2010. W gminie Topólka, w latach 2007-2010 największy udział w dochodach ogółem miały dochody ze źródeł zewnętrznych (dotacji, subwencji). Udział dotacji w dochodach ogółem, w badanych latach 2007-2009 kształtował się na zbliżonym poziomie (32,3-33,1%), a w 2010 roku wynosił 26,1%. Wydatki budżetowe są przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych. Z badań wynika, iż w gminie Topólka w badanych latach dominowały wydatki na oświatę i wychowanie. Stanowiły one powyżej 31% wydatków ogółem, a wydatki inwestycyjne stanowiły ok. 18% [SVS 2012]. Na podstawie przeprowadzonych badań można również zauważyć, iż zakres potrzeb inwestycyjnych w gminie Topólka przekracza możliwości finansowe gminy, dlatego też gmina pozyskuje środki unijne, co wpływa na przemiany w rozwoju gminy.
EN
The aim of article is to show and evaluate how funding from the European Union has helped to develop the Topólka commune and improve living conditions of its citizens. To achieve this Topólka budget performance reports have been analysed and dynamics of the changes has been recorded. It appears that in 2007-2010 the province obtained most of its income from external sources in the form of different grants and subventions. The average for the obtained grants in 2007-2009 was 32.3-33.1%, while in 2010 it fell to 26.1%. Money from the budget is spent on own and commissioned projects. The research shows that, in the studied period, the majority of funds was allocated to education and parenting (31% of total spending). The research also proves that investment requirements of the commune exceed its annual budget. Without help from the EU, Topólka’s development would slow down considerably
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
References
 • Borodo A., 1997. Samorząd terytorialny system prawno-finansowy. Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Heffner K., 2008. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red.Z. Strzelecki. PWN, Warszawa, 17-21.
 • Karlikowska M., 2004. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 25-36.
 • Koperkiewicz-Mordel K., 2004. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, 13-15.
 • Sobczyk M., 2006. Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca. 2011. US, Bydgoszcz. http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_kujawsko-pomorskie/portrety_gmin/radziejowski/gmina_topolka.pdf [dostęp: grudzień 2012].
 • Swaniewicz P., 2011. Czy potrzebne są nowe regulacje zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce? Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, http://www.bgk.pl/storage/2117/P%20Swianiewicz_Czy %20potrzebne%20s%C4%85%20nowe%20regulacje%20zad%C5%82u%C5%BCenia%20jednostek%20samorz%C4%85du%20terytorialnego%20w%20Polsce.pdf [dostęp: grudzień 2012].
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 2010. Dz.U. Nr 28, poz. 142.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 2010. Dz.U. Nr 80, poz. 526.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2009. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 (tekst jednolity).
 • Wysocka E., Koziński J., 2000. Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r., http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2009/38/837/Akt.pdf, za 2009 r. http:// www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2010/73/819/Akt.pdf, za 2010 r. http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2011/113/948/Akt.pdf [dostęp: grudzień 2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8e07178-7431-4a42-97ce-4707b14c0705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.