Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(5) | 123-148

Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ocena efektywności

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Safety Management of National and Ethnic Minorities in Poland – Efficiency Assessment
RU
Управление безопасностью национальных и этнических меньшинств в Польше – оценка эффективности

Contributors

 • Politechnika Rzeszowska

References

 • Białas Andrzej. 2007. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Campion Magdalena, Pabis Katarzyna. Bezpieczeństwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Wybrane problemy na przykładzie mniejszości karaimskiej, 230-241. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6o6T4JHjAhWvlIsKHR-7Cn4QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Frep.up.krakow.pl%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F11716%2F673%2F0056_20150617_ra_bezpieczenstwo_kulturowe_mniejszosci_k_pabis.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3TJTx5852vipNkyVgstM-x.
 • Cukras-Stelągowska Joanna, Szelągowski Jakub.2009. „W kierunku edukacji międzykulturowej. Parafialna szkoła romska w Suwałkach‖. Edukacja i Kultura 2009 1(70) : 111-127.
 • Czaja Jan.2008. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Czaputowicz Jacek.2012. Bezpieczeństwo międzynarodowe- współczesne koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jagiełło-Szostak Anna, Sienko Natalia, Szyszlak Tomasz. 2018. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne-ludy tubylcze-uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Janusz Grzegorz. 2011. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kurzępa Elżbieta. 2018. Prawna ochrona języka jako aspekt bezpieczeństwa kulturowego [w:] Maciej Getling, Ireneusz Wojaczek (red.), Człowiek-społeczeństwo-bezpieczeństwo. Wybrane aspekty. Przemyśl: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, 188-215.
 • Leszczyński Marek. 2011. Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa. Wydawnictwo Difin.
 • Łodziński Sławomir, Warmińska Katarzyna, Gudaszewski Grzegorz. 2015. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 2011 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Maksimiec Stanisław. 2012. Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Misiuk Andrzej. 2008. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem kaszubskim – liczebność (również wg województw)http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/ mniejszosci/wyniki-narodowego-spis/6999,Mniejszosci-narodowe-i-etniczne-oraz-spolecznosc-poslugujaca-sie-jezykiem-kaszub.html.
 • Safjan Marek. Pozycja mniejszości w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirnbGB4oLjAhVJposKHcL9DKsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ftrybunal.gov.pl%2Ffileadmin%2Fcontent%2Fdokumenty%2Fwystapienia%2F1998_2006%2F20031003.pdf&usg=AOvVaw3Z8w5x3I-U2Fmm6JdKCbFp.
 • Skrabacz Aleksandra. 2012. Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku [w:] Skrabacz Aleksandra, Sulowski Stanisław (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia-Uwarunkowania-Wyzwania. Warszawa. ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy.
 • Stańczyk Jerzy. 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Turczyński Paweł. 2011. Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2.
 • I Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2007.
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/6491,I-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regi.html.
 • II Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2009.
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/6964,II-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-reg.html.
 • III Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2011.
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/6965,III-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-re.html.
 • IV Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2013. http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/ prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/7540,IV-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-reg.html.
 • V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej – 2015.
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/9711,V-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regi.html.
 • IV Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/raporty-dla-sekretarza/-ivrport/10989,IV-Raport-dla-Sekretarza-Generalnego-Rady-Europy-z-realizacji-przez-Rzeczpospoli.html.
 • ZaborowskiJ. 1977. Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 713).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1457 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U z 209 roku, poz. 361.).
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 823 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 829).
 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku (Dz. U. z 1993 roku, Nr 63, poz. 285).
 • Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z dnia 7 marca 1966 roku (Dz. U. z 1969 roku, Nr 25, poz. 187).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz. U. z 1977, poz. 38, poz. 167).
 • Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z dnia 5 listopada 1992 roku (Dz. U. z 2009 roku, Nr 137, poz. 1121).
 • Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych z dnia 1 lutego 1995 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 22, poz. 209).
 • https://www.gov.pl/web/mswia
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/podmioty-odpowiedzialn/pelnomocnicy-wojewodow/6488,Osoby-odpowiedzialne-za-sprawy-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-wojewodztwa.html
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/rejestry/urzedowy-rejestr-gmin/6884,Urzedowy-Rejestr-Gmin-w-ktorych-jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/rejestry/rejestr-gmin/6794,Rejestr-gmin-na-ktorych-obszarze-sa-uzywane-nazwy-w-jezyku-mniejszosci.html
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/rejestry/urzedowy-rejestr-gmin/6884,Urzedowy-Rejestr-Gmin-w-ktorych-jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html
 • http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/programy-stypendialne-d
 • http://ztrp.pl/tag/jezyk-tatarski/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e8e11422-be06-4772-82a8-1397b93303d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.