PL EN


2014 | 61 | 3: Teologia Moralna | 025-048
Article title

Historia teologii moralnej jako element przekazu orędzia moralnego

Title variants
EN
Moral theology as an element of transfer of moral message
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
History understood both as history of man and as a narration about the past is a school of life and a treasury of experience. History of man is also history of salvation that allows understanding in faith God’s salutary interventions. History of the world has an anthropological dimension and it illustrates the history of mankind experiencing the effect of various factors. History of moral theology is marked with the saints’ action and with theologians’ works. Theologians created handbooks and they influenced the life of the Church. The twenty centuries of Christianity have become the arena of transformations of man’s moral awareness; and the transformations were influenced by political and economical events, but first of all by outstanding individuals’ work. Evangelical inspiration has given the world a new conception of anthropology and it has shown a possibility of interpreting history in the perspective of being led by Divine Providence. The article shows such an understanding of history and points to the forms in which the Gospel is manifested in the history of moral theology. A gradual growing in understanding the evangelical message in itself is becoming a school of education for searching for good.
PL
Historia rozumiana zarówno jako dzieje człowieka i narracja przeszłości jest szkołą życia oraz skarbnicą doświadczeń . Historia człowieka jest też historią zbawienia, która pozwala w wierze odczytywać zbawcze interwencje Boga. Historia świata ma wymiar antropologiczny i obrazuje dzieje ludzkości doświadczającej wpływu różnych czynników. Historia teologii moralnej naznaczona jest działaniem świętych oraz twórczością teologów, którzy stworzyli podręczniki i oddziaływali na życie Kościoła. Dwadzieścia wieków chrześcijaństwa stało się areną przemian świadomości moralnej człowieka, na które miały wpływ wydarzenia polityczne i gospodarcze, a nade wszystko oddziaływania wybitnych jednostek. Ewangeliczna inspiracja dała światu nową koncepcję antropologii oraz ukazała możliwość interpretacji dziejów w perspektywie prowadzenia przez Bożą Opatrzność. W artykule przedstawiono rozumienie historii oraz wskazano na formy przejawiania się Ewangelii w dziejach teologii moralnej. Powolne wzrastanie w rozumieniu orędzia ewangelicznego staje się samo w sobie szkołą wychowania do poszukiwania dobra.
Contributors
 • Katedra Historii Teologii Moralnej KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, aderdziu@kul.pl
References
 • Angelini G., Valsecchi A.: Disegno storico della teologia morale. Bologna: EDB 1972.
 • Bloch M.: Pochwała historii czyli o zawodzie historyka. Tłum. W. Jedlicka. Red. H. Łaszkiewicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2009.
 • Derdziuk A.: Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II. Lublin: RW KUL 2001.
 • Derdziuk A.: Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Derdziuk E.: Mnisi iroszkoccy. Ś w. Kolumban Młodszy – ewangelizacja Europy. Lublin: RW KUL 1997.
 • Gerardi R.: Storia della morale. Interpretazioni teologiche dell’esperienza cristiana. Periodi e correnti, autori e opere. Bologna: EDB 2003.
 • Gocko J.: Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013.
 • Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Greniuk F.: Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości. Lublin: RW KUL 1993.
 • Greniuk F.: Teologia moralna w swej przeszłości. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006.
 • I llianes J. L., Saranyana J. I.: Historia teologii. Tłum. P. Rak. Kraków 1997.
 • Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Watykan: LEV 2001.
 • Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak 2005.
 • Marcol A.: Korzenie soborowej odnowy. W: Teologia moralna u kresu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum KUL 1-2 grudnia 1997 r. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1998 s. 59-73.
 • Marrou H-I.: O poznaniu historycznym. Tłum. H. Łaszkiewicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Mroczkowski I.: Współczesny kontekst moralnego nauczania Kościoła. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła. Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1993 r. Red. B. Jurczyk. Lublin: RW KUL 1994 s. 15-28.
 • Nagórny J.: Natura teologii moralnej. W: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Gaudium 2006 s. 91-125.
 • Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego. Tłum. R. Rubinkiewicz. Kielce: Verbum 2009.
 • Pinckaers S.: Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia. Tłum. A. Kuryś. Poznań : Wydawnictwo W drodze 1994.
 • Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej. T. 1. Istota powołania chrześcijańskiego. Red. S. Smoleński. Opole: Wydawnictwo Ś w. Krzyża 1976.
 • Pryszmont J.: Historia teologii moralnej. Warszawa: ATK 1987. Theiner J.: Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen Disziplin. Regensburg: Pustet 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e8ebf73e-6da1-4711-94ad-9a645ba95c27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.