PL EN


2012 | 24 | 47-56
Article title

Logika społeczna w ekonomii i polityce rozwoju doby kryzysu

Content
Title variants
EN
Social Logic in Economics and Development Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wpisuje się w nurt dyskusji na temat roli państwa w gospodarce jako pewnej instytucji społecznej, niwelującej nierówności, a zwłaszcza problematyki osiągania spójności społeczno-ekonomicznej. Nierówności społeczne są przedmiotem zainteresowania polityki ekonomicznej prowadzonej w ramach nowej ekonomii rozwoju zwłaszcza w krajach, które opierają gospodarkę na systemie rynkowym. Stają się zwłaszcza poważnym problemem społeczno-ekonomicznym w dobie kryzysu gospodarczego. Prowadzona przez poszczególne państwa polityka społeczna kształtowana jest z uwagi na istotne problemy, w szczególności: wzrost zróżnicowania dochodów i nierówności majątkowych oraz związane z nimi zjawisko wykluczenia (ekskluzji). W artykule zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy współczesnego podejścia do kwestii społecznej, różniącego się znacznie od dominującego wcześniej konserwatywno-liberalnego punktu widzenia. Wskazano też miejsce problematyki społecznej we współczesnej polityce rozwojowej
EN
The paper discusses the role of state in economy considered as some social institution, especially covers problems of achieving socio-economic cohesion. Social inequalities are the subject of interest of economic policy conducted within the new economics of development, especially in countries that base economy on market system. Social policy conducted by the specified countries is shaped by some essential problems, especially: increase in income differentiation and wealth inequalities and the phenomenon of exclusion connected with them.
Year
Volume
24
Pages
47-56
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Agenda 21, 2002, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), 2010, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Bochenek K., 2008, Państwo jako dobro wspólne osób w refleksji Jana Pawła II [w:] Polska w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Fosze, Rzeszów.
 • Ciechański J., 2002, Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 • EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu, Komunikat Komisji UE, Bruksela, 3.3.2010.
 • Fic M., 2004, Koncepcje zawodności państwa, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy"nr 4.
 • Golinowska S., 2002, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, "Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 • Hausner J., 2007, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001–2005, Scholar, Warszawa.
 • Klebaniuk J. (red.), 2007, Fenomen nierówności społecznych, Eneteia, Warszawa.
 • Kołodko G., 2002, Globalizacja – zacofanie – rozwój, „Ekonomista”, nr 6.
 • Kołodko G., 2007, Wędrujący świat, PWE, Warszawa.
 • Kołodko G., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), 2004, Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kozak Z., 2001, Ekonomia zacofania i rozwoju, Monografie i Opracowania, nr 477, SGH, Warszawa.
 • Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, 2002, RSS-G przy RM, Raport nr 49, Warszawa.
 • Piasecki R., 2003, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 • Piasecki R. (red.), 2007, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Piotrowska M., 2006, Efektywność transferów socjalnych oraz znaczenie alternatywnych sposobów redukcji ubóstwa w krajach Europy [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w UE, red. S. Swadźba, Katowice.
 • Sadowski T., 2005, Ekonomia społeczna w Polsce – nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, „Rynek Pracy”, nr 3.
 • Sen A., 1999, Development as Freedom, Oxford University Press, NewYork.
 • Sen A., 2000, Nierówności. Dalsze rozważania, Fundacja im. Batorego, Kraków.
 • Tridico P., 2007, Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 • Woźniak M.G., 2005, Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy"
 • Woźniak M.G., 2006, Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku [w:] Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Woźniak M.G., 2008, Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym. Teoria i praktyka, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy"
 • Ząbkowicz A., 2005, Logika ekonomiczna a polityka gospodarcza [w:] Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e92d07b5-22b0-41f1-871f-031b9039e6ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.