Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(115) "Zagadnienia metodologiczne badań w obszarze ZZL" [Questions of Research Methodology in the Area of HRM] | 51-61

Article title

Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi – systematyczny przegląd literatury

Authors

Content

Title variants

EN
The State of Research Methods in the Field of Human Resource Management: A Systematic Review of Literature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie zasobami ludzkimi – subdyscyplina nauk o zarządzaniu – jest nauką użyteczną, co oznacza, że jej istotą jest nie tylko tworzenie teorii, ale także wskazywanie wzorców dla praktyki. Łączy różne podejścia zaczerpnięte z wielu nauk: społecznych, ekonomicznych, socjologicznych, humanistycznych, technicznych, i ewoluuje na skutek rozwoju wielu podobnych koncepcji (m.in.: zarządzania wiedzą, zarządzania talentami czy kompetencjami). Dlatego badania w tym obszarze nie są łatwe i stwarzają wiele trudności metodologiczno-praktycznych. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest zarysowanie i ocena istniejącego dorobku naukowego dotyczącego metod badawczych stosowanych w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie systematycznego przeglądu literatury.
EN
Human resource management—a sub–discipline of management science—is a useful science. This means that its essence is not merely the creation of theory, but also the identification of patterns for practice. It combines various approaches taken from multifarious sciences: social, economic, sociological, humanistic, and technical. It evolves as a result of the development of many similar concepts (including knowledge management as well as talent and competency management). It is for this reason that research into this area is not easy, creating a number of methodological and practical difficulties. Therefore, the aim of this article is to outline and evaluate existing scientific achievements in research methods used in the realm of human resource management as based on a systematic overview of literature.

Contributors

author
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

References

 • Babbie E. (2005), Badania społeczne w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brady H. E., Collier D. (2010), Rethinking Social Inquiry Diverse Tools, Shared Standards, Langam, Rowman & Littlefield Publishers.
 • Coghlan D. (2007), Insider action research: opportunities and challenges, Management Research News, nr 30 (5), s. 335–343.
 • Czakon W., red. nauk. (2011a), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Czakon W. (2011b), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 57–61.
 • Denzin N. (1970), Strategies of multiple triangulation, w Denzin N. (red.), The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Method, New York, McGraw-Hill, s. 297–313.
 • Dulebohn J., Ferris G. R., Stodd J. T. (1995), The History and Evolulion of Human Resource Management, w Ferris G. R., Rosen S. D., Barnum. D. T. (red. nauk.), Handbook of Human Resource Management, Cambridge, MA, Blackwell, s. 18–41.
 • Gorard S., Taylor C. (2004), Combining Methods in Educational and Social Research, Buckingham, Open University Press.
 • Johnson R. B., Onwuegbuzie A. J. (2004), Mixed methods research: a research paradigm whose time has come, Educational Researcher, nr 33 (7), s. 14–26.
 • Jack E. P., Raturi A. S. (2006), Lessons learned from methodological triangulation in management research, Management Research News, nr 29 (6), s. 345–357.
 • Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jick T. D. (1979), Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action, Administrative Science Quarterly, nr 24, s. 602–611.
 • Kiessling T., Harvey M. (2005), Strategic global human resource management research in the twenty-first century: an endorsement of the mixed-method research methodology, Journal of Human Resource Management, nr 16 (1), s. 22–45.
 • Kuciński K. (2014), Naukowe badania zjawisk gospodarczych, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Malina M. A., Nørreklit H. S. O., Selto F. H. (2011), Lessons learned: advantages and disadvantages of mixed method research, Qualitative Research in Accounting & Management, nr 8 (1), s. 59–71.
 • Marr B., Gray D., Neely A. (2003), Why do firms measure their intellectual capital? Journal of Intellectual Capital, nr 4 (4), s. 441–64.
 • Patton E., Appelbaum S. H. (2003), The case for case studies in management research, Management Research News, nr 26 (5), s. 60–71.
 • Pawłowski A. (2010), Empiryczne i ilościowe metody badań wobec naukowego statusu językoznawstwa, w Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego.
 • Rohner R. P. (1977), Advantages of the Comparative Method of Anthropology, Cross-Cultural Research, nr 12, s. 117–144.
 • Samul J. (2013), Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zesz. Nauk UP-H Siedl. Adm. Zarz., nr 23, s. 195–204.
 • Sanders K., Shipton H., Gomes J. F. S. (2014), Guest Editors’ Introduction: Is The Hrm Process Important? Past, Current, And Future Challenges, Human Resource Management, nr 53 (4), s. 489–503.
 • Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Toruń, Dom Organizatora TNOiK.,
 • Sułkowski Ł. (2012), Epistomologia i metodologia zarządzania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sułkowski Ł. (2011), Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Tashakkori A., Teddlie C. (2003), The Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, Thousand Oaks, CA, Sage.
 • Trocki M. (2005), Tożsamość nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 7–10.
 • Wall T. D., Wood S. J. (2005), The romance of human resource management and business performance, and the case for big science, Human Relations, nr 58, s. 429–462.
 • Webb E. J., Campbell D. T., Schwartz R. D., Sechrest L. (1966), Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences, Chicago, Rand McNally.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Istota procesu zarządzania, w Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e940f21e-54a2-4840-97b1-ac7e0274e211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.