PL EN


2017 (R. XVI) | 3(65) | 103-118
Article title

Miejski budżet partycypacyjny – w kierunku współzarządzania czy fasadowej partycypacji?

Content
Title variants
EN
City participatory budget – towards governance or façade participation?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budżet partycypacyjny (BP) jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem odzwierciedlającym podstawowe założenia współzarządzania. Celem artykułu jest sprawdzenie, na ile procedury przyjmowane w polskich gminach odpowiadają wypracowanemu, wzorcowemu modelowi BP i na ile wpisują się w reguły zarządzania partycypacyjnego na poziomie lokalnym. Autor prezentuje wyniki analizy prawnodogmatycznej przeprowadzonej w 15 gminach położonych w różnych województwach oraz zróżnicowanych pod względem liczby ludności. Wskazuje, że pomimo zwiększonego zasięgu oddziaływania BP, wciąż nie w pełni wykorzystuje się potencjał jaki niosą za sobą mechanizmy partycypacyjne służące polepszeniu jakości lokalnego rządzenia.
EN
Participatory budget is a commonly used tool which reflects the basic assumptions of the governance. The aim of the article is to check how the procedures adopted in Polish municipalities correspond to the elaborated standard model of participatory budgeting and to what extent they fit in the rules of participatory governance at the local level. The article presents the results of the legal-dogmatic analysis carried out in 15 communes, located in different voivodships and varied in terms of population. The results point out that, despite the increased impact of the participatory budgeting, the full potential of participatory mechanisms, which are meant to serve to improve the quality of local governance, is still not being fully used.
Issue
Pages
103-118
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Boyte H.C. (2005), Reframing Democracy: Governance, Civic Agency, and Politics, „Public Administration Review”, 5(65), s. 536–546.
 • Cabannes Y. (2004), 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting, Quito: UN-Habitat.
 • Ebdon C. (2002), Beyond the public hearing: Citizen participation in the local government budget process, „Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management”, 14(2), s. 273–294.
 • Ganuza E., Baiocchi G. (2012), The power of ambiguity: how participatory budgeting travels the globe, „Journal of Public Deliberation”, 8.
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne”, 1, s. 7–20.
 • John P. (2001), Local governance in Western Europe, Sage, London.
 • Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kębłowski W. (2014), Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kraszewski D., Mojkowski K. (2014), Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 • Mannarini T., Taló C. (2012), Evaluating public participation: instruments and implications for citizen involvement, „Community Development”, 44(2), s. 239–256.
 • Mill J.S. (2012), O wolności, przeł. Amelia Kurlandzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Newman J., Barnes M., Sullivan H., Knops, A. (2004), Public participation and collaborative governance, „Journal of Social Policy”, 33(2).
 • Osmani S.R. (2007), Participatory Governance For Efficiency And Equity: An Overview Of Issues And Evidence, Paper for 7th Global Forum on Reinventing Government:Building Trust through Civic Engagement, New York.
 • Ost F., Kerchove M. (2003), De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, „Revue Internationale de Droit Compare”, 3(55), s. 730–742.
 • Schimanek T. (2015), Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Sintomer i in. (2008), Participatory budgeting in Europe: Potentials and challenges, „International Journal of Urban and Regional Research”, 1(32), s. 164–178.
 • Souza C. (2001), Particpatory budgeting in Brazilian cities: Limits and possibilities in building democratic institutions, „Environment and Urbanization”, 13(1).
 • Sześciło D. (2015a), Samoobsługowe państwo dobrobytu, Oficyna Wydawnicza „Scholar”, Warszawa.
 • Sześciło D. (2015b), Participatory Budgeting in Poland: Quasi-Referendum Instead of Deliberation, „Croatian and Comparative Public Administration: a Journal for Theory and Practice of Public Administration”, 15(2), s. 374–385.
 • Wampler B. (2007), A Guide to Participatory Budgeting, [w:] Participatory Budgeting, A. Shah (red.), The World Bank, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea01d2cf-8f9e-4112-8581-2d16a3727321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.