Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 131-145

Article title

Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do współpracy z rodzicami

Content

Title variants

EN
The role of higher education institutions in the preparation process of the future teachers to cooperate with parents

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę przygotowania nauczycieli do współpracy z rodzicami. Koncentruje się przede wszystkim na roli, jaką pełnią uczelnie wyższe w tym ważnym obszarze funkcjonowania przyszłych wychowawców. Poruszane zagadnienie, choć od wielu lat zajmuje ważne miejsce w polskiej pedagogice, nadal nie jest doceniane w procesie edukacji przyszłych nauczycieli. Analiza programów kształcenia i programów praktyk w publicznych szkołach wyższych, wyraźnie wskazuje na niedosyt zarówno teorii, jak i praktyki dotyczącej współpracy nauczycieli z rodzicami, a tym samym akcentuje dalszą potrzebę doskonalenia tego ważnego obszaru.
EN
This article undertakes the issue of teachers preparation to cooperate with parents. It mostly concentrates on the role played by higher education institutions in this important area of functioning of the future tutors. The issue referred to, although it has occupied an important place in Polish pedagogy, still remains undervalued in the process of future teachers education. The analysis of education programmes and the programmes of trainings in state, higher education schools clearly points to the insufficiency of both theory and practice concerning the cooperation between the teachers and the parents, and it further stresses further necessity to improve this important area.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

131-145

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Błaszczyk K. (2014), Praktyki pedagogiczne – obszary zaniedbane i możliwości doskonalenia, [w:] Doskonalenie praktyk pedagogicznych – dyskusja, red. J. Piekarski, E. Cyrańska, B. Adamczyk, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Combs A.W., Blume R., Newman A.J., Wass H.L. (1978), The Professional Education of Teachers. A Humanistic Approach to Teacher Preparation, Allyn and Bacon, Boston.
 • Fish D. (1988), Turning Teaching into Learning: TRIST and the Development of Professional Practice, London: West London Press.
 • Fish D. (1989), Learning Through Practice In Initial Teacher Training, Kogan Page, London.
 • Fish D., Brockman H. (1992), Odmienne podejścia do kształcenia nauczycieli, „Forum Oświatowe” nr 7.
 • Jakowicka M. (1974), Przygotowanie studentów do zawodu nauczycielskiego w procesie praktyk pedagogicznych, LTN, Zielona Góra.
 • Kozłowski J. (1962), Praktyka pedagogiczna, jej zakres i funkcje w procesie przygotowania do zawodu, „Ruch Pedagogiczny” nr 2.
 • Kozłowski J. (1976), O nowy kształt praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli, [w:] Rola i miejsce praktyk pedagogicznych w systemie kształcenia nauczycieli (Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej), red. M Jakowicka, Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra.
 • Kuźma J. (2005), Praktyki pedagogiczne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, „Żak”, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (1988), Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli. Konteksty, kategorie, praktyki, IBE, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia, WAiP, Warszawa.
 • Lewowicki T. (1997), Przemiany oświaty, „Żak”, Warszawa.
 • Mendel M. (2001), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Adam Marszałek, Toruń.
 • Mizerek H. (1999), Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Miedzy tradycjonalizmem a ponowoczesnością, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Nowosad I. (2005), Jakość i znaczenie oczekiwań nauczycieli w kontaktach z rodzicami. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń współpracy, [w:] Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, red. E. Kozioł, E. Pasterniak-Kobyłecka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.
 • Okoń W. (1992), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).
 • Rutkowiak J. (1986), Metodologiczna sytuacja pedagogiki a modele kształcenia nauczycieli. Część I. Pragmatyczna koncepcja kształcenia nauczycieli jako „model krótkiego dystansu”, „Ruch Pedagogiczny” nr 3.
 • Rutkowiak J. (1986), Metodologiczna sytuacja pedagogiki a modele kształcenia nauczycieli. Część II. Scjentystyczna koncepcja kształcenia nauczycieli jako „model zawiedzionych nadziei, „Ruch Pedagogiczny” nr 5-6.
 • Rutkowiak J. (1986), Metodologiczna sytuacja pedagogiki a modele kształcenia nauczycieli. Część III. Współczesne humanistyczne koncepcje kształcenia nauczycieli, „Ruch Pedagogiczny” nr 5-6.
 • Schön D.A. (1983), The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action, Basic Books, New York.
 • Segiet W. (2004), Psychospołeczna charakterystyka stosunków rodzice-nauczyciele, [w:] Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M.J. Szymański, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra-Kraków.
 • Waters M. (1999), Słownik rozwoju osobistego. Pojęcia i teorie samodoskonalenia, „Medium”, Warszawa.
 • Żuchelkowska K. (2012), Praktyki pedagogiczne i ich rola w kształceniu kandydatów na nauczycieli edukacji elementarnej, [w:] Praktyki pedagogiczne ważnym ogniwem w procesie kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, t. 1, red. M. Krzemieński, B. Oraczewska, PWSZ, Włocławek.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ea1efc70-0d1a-412b-b267-dd513e5a1051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.