PL EN


2014 | 4(30) | 33-44
Article title

Great Britain and the Bulgarian-Yugoslavian Rapprochement (Fall 1944-Winter 1945)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Due to their geographical position in the vicinity of the eastern part of the Mediterranean Sea, where the main routes to British colonies started, the Balkans were always an important region of Europe for London. Therefore, when towards the end of World War II, Britain’s influence in Greece and Turkey was endangered by the projected union of communist Yugoslavia and Bulgaria, both within the Kremlin’s orbit, the British leadership firmly counteracted. On the one hand, Churchill made an agreement with Stalin on retaining Greece under almost exclusive influence of the Anglo‑Saxon powers. On the other hand, the Foreign Office issued a strong objection to Moscow regarding the concept of federalization of both Southern Slavic states, which, from London’s point of view, would be conducive to the the expansion of communism from those countries and with the main role of the Soviet Union. The British attempts led to breaking the Yugoslavian‑Bulgarian negotiations regarding the federation, which was, paradoxically, beneficial also for Moscow, Sofia, and even Belgrade, which initially made efforts to implement this plan without delay.
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z. 6, w. 7, vol. 101, k. 113.
 • National Archives, Foreign Office, London, 371/37147; 371/43583; 371/43608; 371/43649; 371/48181; 371/48182; 371/58566.
 • Avramovski Ż., ‘Devet projekata ugovora o jugoslovensko‑bugarskom savezu i federacji (1944‑1947)’, Istorija 20. veka, No. 2 (1983).
 • Barker E., British Policy in South‑East Europe in the Second World War, London 1976 (Studies in Russian and East European History).
 • Bartoszewicz H., Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo‑Wschodniej w latach 1944‑1948, Warszawa 1999.
 • Churchill W.S., The Second World War, Vol. 6: Triumph and Tragedy, London 1954
 • Foreign Relations of United States, 1944, Vol. 3, Washington 1965.
 • Foreign Relations of United States, 1945, Vol. 5, Washington 1967.
 • Hupchick D.P., The Balkans – from Constantinople to Communism, New York 2004.
 • Kisielewski T., Federacja środkowo‑europejska. Pertraktacje polsko‑czechosłowackie 1939‑1943, Warszawa 1991.
 • Kisielewski T., Kasparek N. (eds.), Czy Europa Środkowo‑Wschodnia mogła się wybić na wolność? Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26 października 1995, Olsztyn 1996 (Studia i Materiały
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 99).
 • Kondis B., ‘The Macedonian Question as a Balkan Problem in the 1940’s’ in Macedonia. Past and Present, Thessaloniki 1992 (Hidryma Meletōn Chersonēsou tou Haimou, 231).
 • Koryn A., Rumunia w polityce wielkich mocarstw, 1944‑1947, Wrocław 1983.
 • Koryn A., ‘Rumunia w polityce wielkich mocarstw. Od przewrotu sierpniowego 1944 r. do ustanowienia republiki ludowej w grudniu 1947 r.’ in T. Kisielewski, N. Kasparek (eds.), Czy Europa Środkowo‑Wschodnia mogła się wybić na wolność? Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 26 października 1995, Olsztyn 1996 (Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, 99).
 • Macedonia. Past and Present, Thessaloniki 1992 (Hidryma Meletōn Chersonēsou tou Haimou, 231).
 • Rojek W., ‘Kwestia Macedonii Egejskiej w polityce mocarstw anglosaskich 1944‑1949’ in M. Pułaski (ed.), Z dziejów przemian w Europie Środkowo‑Południowo‑Wschodniej po drugiej
 • wojnie światowej, Kraków 1993 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 107. Studia Polono‑Danubiana et Balcanica, 6).
 • Rojek W., ‘Reakcje Wielkiej Brytanii na ideę utworzenia federacji bałkańskiej 1944‑1946’ in I. Stawowy‑Kawka, W. Rojek (eds.), Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Południowo‑Wschodnią w XIX i XX wieku, Kraków 1997 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, z. 124, Studia Polono‑Danubiana et Balcanica, 10).
 • Rutyna Z., Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943‑1948, Warszawa 1981.
 • Stawowy‑Kawka I., ‘Powojenne koncepcje federacji jugosłowiańsko‑bułgarskiej’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, No. 43 (1988).
 • Tomaszewski J., Europa Środkowo‑Wschodnia 1944‑1968. Powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu, Warszawa 1992.
 • Wolff R.L., The Balkans in our Time, Cambridge (Mass.) 1956 (Russian Research Center Studies, 23. American Foreign Policy Library).
 • Woodward E.L., British Foreign Policy in the Second World War, London 1962 (History of the Second World War).
 • Xydis S.G., ‘The Secret Anglo‑Soviet Agreement on the Balkans of October 1944’, Journal of Central European Affairs, Vol. 15 (1965).
 • Zięba R., Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947 r., Warszawa 1981.
 • Znamierowska-‑Rakk E., Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej. Korzenie, próby realizacji, upadek, Warszawa 2005.
 • Znamierowska--Rakk E., Rozwój stosunków Bułgarii z Grecją i Turcją po II wojnie światowej 1944‑1975, Wrocław 1979.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea55a02c-505f-446e-a921-c2378066c531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.