PL EN


2018 | 2(54) | 83-93
Article title

Finansowanie działań środowiskowych MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Content
Title variants
EN
Financing environmental projects of SMEs through the Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodship 2014-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regionalne Programy Operacyjne zapewniają wsparcie z funduszy UE dla różnych projektów realizowanych w poszczególnych województwach w Polsce. Artykuł przedstawia analizę kwot i rezultatów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na działania środowiskowe MSP. Analiza obejmuje dane od 2014 r. do 31 lipca 2018 r. Opiera się dokumentach programowych i danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadzona analiza pokazuje, że udział wsparcia dla projektów środowiskowych MSP w całości dofinansowania z RPO WZ jest niewielki i wynosi 4%. Wykorzystanie środków na projekty dotyczące energii odnawialnej z działania 2.10 jest duże, ale w przypadku działań 2.9 i 2.12 jest nieznaczne. Niepokojąco na niskim poziomie jest realizacja wszystkich działań środowiskowych dotyczących MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Słowa
EN
Regional operational programmes provide support granted from EU funds for different projects implemented in individual voivodeships in Poland. The aim of the article is to analyze the amount and the results of the support provided from the Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodship 2014-2020 for environmental projects of SMEs. The analysis includes experience from 2014 to July 2018. It is based on regional programme documents and data from The Marshal's Office of the Zachodniopomorskie Voivodship. The analysis shows that the share of support for environmental projects of SMEs in total funding provided by ROP ZV (about 4%) is not significant. The level of support for renewable energy projects from Measure 2.10 is quite substantial but in Measures 2.9 and 2.12 is inadequate. Disturbingly at a low level is the implementation of all environmental activities related to SMEs through the Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodship 2014-2020.
Year
Issue
Pages
83-93
Physical description
Dates
published
2018-12-14
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Bień W., Skuteczność wykorzystania środków unijnych (RPO) na działania ekologiczne w poszczególnych województwach. Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011
  • Borys T., Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, Wyd. Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2013
  • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej z 3 marca 2010 r. Pobrane z: www.eur-lex.europa.eu 24.08.2018 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020 (załącznik 1 do Decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2018) 5076 z dnia 26.7.2018 r. Pobrane z: www.rpo.wzp.pl 03.08.2018 r.
  • Uchwała Rady Ministrów nr 58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (Monitor Polski 2014, poz. 469, tom 1) Pobrane z: prawo.sejm.gov.pl 24.08.2018 r.
  • Uchwała Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nr 1081/18 z 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 29.1). Pobrane z: www.bip.wzp.pl 03.08.2018 r.
  • Wolska G., Kontrowersje wokół idei społecznej odpowiedzialności biznesu i jej myśli przewodniej „po kryzysie” w Polsce. Studia Ekonomiczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2657-3245
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea911cc2-c410-4290-9ea1-b0e41d987c24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.