Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(47) | 103-122

Article title

Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE

Authors

Title variants

EN
The importance of the exit of the United Kingdom from the European Union for the EU Common Security and Defence Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) to jedno z najważniejszych wydarzeń w procesie integracji europejskiej. Wiąże się z wieloma doniosłymi konsekwencjami – zarówno dla UE, jak i dla samej Wielkiej Brytanii. Brexit m.in. wpłynie na bezpieczeństwo i Zjednoczonego Królestwa, i UE. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze: jak wyjście Wielkiej Brytanii z UE wpłynie na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, dokonana zostanie identyfikacja czynników, które są najistotniejsze z punktu widzenia znaczenia Zjednoczonego Królestwa dla polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Pozwoli to pokazać, jak zmieni się potencjał UE w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony gdy Wielka Brytania znajdzie się poza tą organizacją. Najważniejsze wnioski zawarto w podsumowaniu.
EN
The exit of the United Kingdom from the European Union (so-called Brexit) is one of the most important events in the process of European integration. It has a lot of extremely remarkable implications – both for the EU and for the United Kingdom. Among other, Brexit will affect the security of the United Kingdom and the EU. The aim of the study is to answer the research question: how will Britain’s exit from the EU influence the EU common security and defence policy? In order to answer this question, the factors that are most relevant to the United Kingdom’s significance for the EU’s security and defence policy will be identified. This will show how the EU’s potential of the security and defence policy will change when the UK leaves this organisation. The most important conclusions are included in the summary.

Year

Issue

Pages

103-122

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • ARNOLD Guy (2014), America and Britain: Was There Ever a Special Relationship?, London.
 • BEVIR Mark, DADDOW Oliver, SCHNAPPER Pauline (2015), Introduction. Interpreting British European Policy, ,,Journal of Common Market Studies”, vol. 53, no 1.
 • COUNCIL DECISION 2004/197/CFSP of 23 February 2004 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications, O.J. EU L 63 z 28.02.2004.
 • CRAWFORD Beverly (2007), Power and German Foreign Policy. Embedded Hegemony in Europe, Basingstoke-London.
 • DAEHNHARDT Patricia (2011), Germany in the European Union, w: Reuben Wong, Christopher Hill (eds.). National and European Foreign Policies: towards Europeanization?, London-New York.
 • DECLARATION ONSTRENGTHENING EUROPEAN COOPERATION INSECURITY AND DEFENCE (2003), Le Touquet, 4 February 2003, http://www.defense-aerospace.com/article-view/verbatim/16026/new-french_uk-defense-initiative.html (28.12.2017).
 • DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/1835 z dnia 12 października 2015 r. określająca statut, siedzibę i zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Obrony (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015.
 • DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich, Dz. Urz. UE L 331 z 14.12.2017.
 • DECYZJA RADY(WPZiB) 2015/528 z dnia 27 marca 2015 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA) oraz uchylająca decyzję 2011/871/WPZiB, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015.
 • DUMBRELL John (2006), A special relationship: Anglo-American relations from the cold war to Iraq, Basingstoke-New York.
 • EUROPEAN COMMISSION (2017), Statement by the European Council (Art. 50) on the UK notification. Statement 17/793. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-793_en.htm?locale=en (29.03.2017).
 • EUROPEAN COUNCIL (1999a), Cologne European Council 3-4 June 1999. Presidency Conclusions, http://www.consilium.europa.eu/media/21070/57886.pdf (20.12.2017).
 • EUROPEAN COUNCIL (1999b), Helsinki European Council 10-11 December 1999. Presidency Conclusions. http://www.consilium.europa.eu/media/21046/helsinki-european-council-presidency-conclusions.pdf (20.12.2017).
 • EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/430/Military%20and%20civilian%20missions%20and%20operations (17.02.2018).
 • EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES (2004),European Defence. A proposal for a White Paper. Report of an independent Task Force, Paris.
 • EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES (2017),Yearbook of European Security, https://www.iss.europa.eu/content/euiss-yearbook-european-security-2017 (28.12.2017).
 • EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH (2016),Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_pl_version.pdf (30.12.2017).
 • FRANCO-BRITISH SUMMIT (2003), London, 23 November 2003, Strengthening European Cooperation in Security and Defence, http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=lBpNTk1G52mDpQslLFk2vY9Y79K2QKDZ8MrMj1GGjysBzzJ7cLbc!-750017855?docId=125359&cardId=125359 (20.12.2017).
 • GLOBAL FIRE POWER (WWW), http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (20.12.2017).
 • GOŁEMBSKI Franciszek (1998), Tradycje polityki Wielkiej Brytanii a koncepcje integracji europejskiej: Wielka Brytania jako partner państw europejskich, w: Jerzy Kranz, Janusz Reiter (red.), Drogi do Europy, Warszawa.
 • HELWIG Niklas (ed.) (2016), Europe’s New Political Engine. Germany’s role in the EU’s foreign and security policy, Helsinki.
 • HERLOF Gunilla (2006), The EU as a Global Actor, w: Bo Huldt, Mika Kerttunen, Jan Mörtberg, Ylva Ericsson (eds.), European Security and Defence Policy, Vällingby.
 • HM Government (2015), National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom, November 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf (28.12.2017).
 • HM Government (2017), Foreign policy, defence and development: A future partnership paper, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643924/Foreign_policy__defence_and_development_paper.pdf (27.12.2017).
 • HOFFMANN Stanley (2000), Towards a Common European Foreign and Security Policy?, ,,Journal of Common Market Studies”, vol. 38, no. 2.
 • HOLLOWELL Jonathan (ed.) (2001), Twentieth-Century Anglo-American Relations, Basingstoke-New York .
 • HOWORTH Jolyon (2005), From Security to Defence: the Evolution of the CFSP, w: Christopher Hill, Michael Smith (eds.), International Relations and the European Union, Oxford.
 • JEPPSSON Tommy, KERTTUNEN Mika, KOIVULA Tommi (2006), EU Battle Groups, w: Bo Huldt, Mika Kerttunen, Jan Mörtberg, Ylva Ericsson (eds.), European Security and Defence Policy, Vällingby.
 • JESIEŃ Leszek (1998), Eurosceptyczna Brytania, w: Jerzy Kranz, Janusz Reiter (red.), Drogi do Europy, Warszawa.
 • JOINT DECLARATION ON EUROPEAN DEFENCE (1998), Joint Declaration issued at the British-French Summit (St. Malo, 4 December 1998), https://www.cvce.eu/obj/franco_british_st_malo_declaration_4_december_1998-en-f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f.html (28.12.2017).
 • KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, Dz. U. 1947, nr 23, poz. 91.
 • LANCASTER HOUSE AGREEMENT (2010a),Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for Defence and Security Co-operation, London, 2 November 2010. Treaty Series No. 36 (2011), https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238153/8174.pdf (20.12.2017).
 • LANCASTER HOUSE AGREEMENT (2010b),Treaty between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic relating to Joint Radiographic/Hydrodynamics Facilities, London, 2 November 2010. Treaty Series No. 15 (2012). https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238226/8289.pdf (20.12.2017).
 • LINDLEY-FRENCH Julian (2006), The British View of the European Security and Defence Policy, w: Bo Huldt, Mika Kerttunen, Jan Mörtberg, Ylva Ericsson (eds.), European Security and Defence Policy, Vällingby.
 • LONGHURST Kerry Anne (2004), Germany and the Use of Force, Manchester.
 • MINISTRY OF DEFENCE (2016a), UK nuclear deterrent: the facts, https://www.gov.uk/government/collections/uk-nuclear-deterrence-the-facts (29.12.2017).
 • MINISTRY OF DEFENCE (2016b), UK Nuclear Deterrent Factsheet, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/510878/Fact_sheet-nuclear_deterrent_FINAL_v15.pdf (29.12.2017).
 • MINISTRY OF DEFENCE (2017a), Annual Report and Accounts 2016-2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629769/MoD_AR16-17_gov_Web-Optimised.pdf (29.12.2017).
 • MINISTRY OF DEFENCE (2017b), UK Armed Forces Equipment and Formations 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/625192/UK_Armed_Forces_Equipment_and_Formations_2017.pdf (30.12.2017).
 • MINISTRY OF DEFENCE (2017C), UK Defence in Numbers, September 2017, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652915/UK_Defence_in_Numbers_2017_-_Update_17_Oct.pdf (25.12.2017).
 • MISKIMMON Alister (2007), Germany and the Common Foreign and Security Policy of the European Union. Between Europeanization and National Adaptation, Basingstoke-London.
 • RADA EUROPEJSKA (2016), Posiedzenie Rady Europejskiej 18-19 lutego 2016 r. Konkluzje. EUCO 1/16 Bruksela, 19 lutego 2016, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/pl/pdf (25.07.2017).
 • RIDDELL Peter (2003), Hug them Close: Blair, Clinton, Bush and the ‘Special Relationship’, Michigan.
 • SALMON Trevor (2006), ‘United in its Diversity’ (or Disunited in Adversary): That is the Question for the European Union and the European Security and Defence Policy, w: Norrie MacQueen, Trine Flockhart (eds.), European Security after Iraq, Leiden-Boston.
 • SŁOMCZYŃSKA Irma (2008) , The EU Battlegroups. A Key Concept for ESDP, w: Leszek Jesień (eds.), European Union Policies in the Making, Kraków.
 • STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE (WWW), https://www.sipri.org/databases/armsindustry (30.12.2017).
 • TERRIFF Terry (2006), Fear and Loathing in NATO: The Atlantic Alliance after the Crisis over Iraq, w: Norrie MacQueen, Trine Flockhart (eds.), European Security after Iraq, Leiden-Boston.
 • WÜRZER Cristian (2013), A German Vision of CSDP: ,,It’s Taking Part That Counts”, w: Federico Santopinto, Megan Price (eds.), National Visions of EU Defence Policy: Common Denominators and Misunderstandings, Brussels.
 • ZIĘBA Ryszard (2004), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje-struktury-funkcjonowanie, Warszawa.
 • ZIĘBA Ryszard (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ea976414-a4bf-48af-8e16-5e7e28ee130c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.