PL EN


2009 | 12 | 311-327
Article title

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności instytucji kościelnych

Content
Title variants
EN
1% Donations off the Natural Persons’ Income Tax as a Source of Funding for Church’s Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące warunków i trybu uzyskiwania przez kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne statusu organizacji pożytku publicznego oraz przesłanek dokonywania na ich rzecz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem autora obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwłaszcza art. 3 ust. 3, art. 21 i 27) są korzystne dla kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Ponadto wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dodatkowe źródło finansowania instytucji kościelnych, które oprócz działalności kultowej, prowadzą również działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Wreszcie odwołując się do funkcjonowania ustawy w praktyce, autor konstatuje, że instytucje kościelne są odpowiednio (niejednokrotnie nawet lepiej od innych podmiotów) przygotowane do prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz bez większych trudności pozyskują wpłaty 1% podatku, ponieważ transparentnie nimi administrują.
EN
The author discusses the prerequisites and procedures of obtaining the status of a public benefit organisation by ecclesiastical legal persons and organisational units; he further lists the conditions of their receipt of the donations of 1% off the natural persons’ income tax. In the author’s opinion, the effective regulations of the 24 April 2003 Public Benefit and Volunteer Work Act (especially Article 3(3), Article 21 and 27) promote ecclesiastical legal persons and organizational units. Furthermore, the donations of 1% off the natural persons’ income tax provide additional funding for Church’s institutions which, on top of cultural initiatives, undertake beneficial activities in the province of public objectives. Finally, having referred to the act’s application in practice, the author concludes that ecclesiastical institutions display particular fitness (often greater than other that of other entities) to implement publically beneficial programmes and more readily obtain the 1% off-tax donations due to their credibility when it comes to a transparent and efficient management of finances.
Contributors
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Plebiscytowa 5, 45-359 Opole
References
 • Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005.
 • Dubiel S., Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych, Lublin 2007.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 3, Warszawa 2004.
 • Kopyra J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Kowal N., Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz do art. 1-27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów regulujących rejestrację organizacji pożytku publicznego, Zakamycze 2005.
 • Kurleto M.H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008.
 • Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008.
 • Szaniawska I., Organizacje pożytku publicznego, „Służba Pracownicza” 2004, nr 4.
 • Szaniawska I., Zakres podmiotowy pojęcia „organizacja pozarządowa”, „Służba Pracownicza” 2005, nr 2.
 • Walencik D., Wpłaty z tytułu 1% podatku jako sposób refinansowania pomocy społecznej, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea9aaff9-4c9d-478d-9723-860c1866f8a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.