PL EN


2013 | 34 | 218-234
Article title

Szkolenia jako forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu

Content
Title variants
EN
Training as a Form of Vocational Activation of the Unemployed Based on District Labor Office in Jarosław
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu przechodzą ciągłą ewolucję, a po wejściu do Unii Europejskiej przyczyną ich zmiany była poprawa sytuacji na rynku pracy, która umożliwiła znaczne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Szkolenia są odzwierciedleniem rozwoju pracownika, jego indywidualnych umiejętności, zdolno-ści, które są bardzo istotnym elementem w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Osoby bezrobot-ne szkoli się w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Szko-lenie, traktowane jako inwestycja, powinno być omawiane pod kątem jego efektywności. W poniższym artykule przedstawiono teoretyczne aspekty związane z problematyką procesu szkoleniowego – opisywanego szeroko w literaturze przedmiotu. Poruszono ocenę efektów szko-lenia i przedstawiono raport. Część druga dotyczy analizy podstawowych form aktywizacji bezro-botnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. Przedstawiono zakres informacji o urzędzie oraz świadczonych usługach poprzez pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, formy przeciw-działania bezrobociu, przedstawiono charakterystykę form poradnictwa zawodowego z uwzględ-nieniem danych statystycznych za lata 2009, 2010, 2011. Zaprezentowano bezrobotnych, którzy skorzystali z ww. usług.
EN
In Poland active programs against unemployment are still evolving and after joining the Eu-ropean Union reason of their change was improvement in the labor market, which enabled a signif-icant increase of professional activity of the unemployed. Trainings are reflection of employees development, their personal skills, abilities, which are essential factors in every single company functioning. The unemployed are trained either to in-crease their chances to get employed or to get another paid job. Training as an investment ought to be discussed in terms of its effectiveness. This article presents theoretical aspects connected with the issue of training process, which is widely described in literature. The assessment of the effects of training is also presented. The second part concerns analysis of the basic forms of activity of the unemployed in District Labor Office in Jarosław. Range of information about the office, the services that are provided by employment agency, career guidance, forms of counteracting unemployment are presented as well. The article also describes the characteristics of vocational guidance including statistics from 2009, 2010, 2011 year.
Keywords
Year
Issue
34
Pages
218-234
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
author
  • Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
References
  • Armstrong M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Busi-ness, Kraków.
  • Kossowska M., Sołtysińska J., 2006, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Ofi-cyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Król H., Ludwiczyński A., Borkowska S., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Two-rzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
  • Łaguna M., 2004, Szkolenia. Jak je prowadzić by..., Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-giczne, Gdańsk.
  • Sekuła Z., 2008, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
  • Urbaniak B., Bohdziewicz P., 2004, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowo-czesności, Raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w V edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ea9c39a6-beb4-4712-8e23-43412842fb3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.