PL EN


2018 | 3 (374) | 347-357
Article title

Współczesne uwarunkowania konsumpcji w Polsce i ich implikacje na rynku

Content
Title variants
EN
Contemporary Determinants of Consumption in Poland and Their Implications in the Market
RU
Современные обусловленности потребления в Польше и их импликации на рынке
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano zmiany w konsumpcji i zachowaniach polskich gospodarstw domowych zachodzące w ostatnich latach pod wpływem poprawy koniunktury gospodarczej, programów socjalnych, procesów umiędzynarodowienia i globalizacji gospodarki. Te współczesne uwarunkowania konsumpcji mają swoje implikacje w nowych trendach i zachowaniach konsumentów. Prowadzą do globalizacji i unowocześnienia konsumpcji oraz upowszechnienia nowych form konsumpcji. Dla ich bliższego rozpoznania zastosowano analizę źródeł wtórnych i własne wyniki badań przeprowadzonych metodą ankiety internetowej na próbie 459 gospodarstw. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The article presents changes in consumption and behaviour of Polish households in recent years facilitated by the improvement of economic conditions, social programmes, internationalisation processes and globalisation of the economy. These contemporary determinants of consumption have implications for new consumer trends and behaviours. They lead to globalisation and modernisation of consumption and dissemination of its new forms. For more thorough analysis of these, desk research and online survey were conducted on a representative sample of 459 households. This is a research paper.
RU
В статье представили изменения в потреблении и в поведении польских домохозяйств, происходящие в последние годы под влиянием улучшения экономической конъюнктуры, социальных программ, процессов интернационализации и глобализации экономики. Эти современные обусловленности потребления имеют свои импликации в новых трендах и в поведении потре- бителей. Они ведут ко глобализации и модернизации потребления и к распространению новых форм потребления. Для их пристального изучения применили анализ вторичных источников и результаты собственных обследований, проведенных по методу интернет-анкеты на выборке в 459 домохозяйств. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
347-357
Physical description
Contributors
References
 • Amsterdamski S. (red.) (2004), Globalizacja i co dalej?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bylok F. (2012), Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Graham J. (2010), Criitical thinking in consumer Behavior. Cases and Experiential Exercises, Prentice Hall, New Jersey.
 • Kiełczewski D. (2012), Zmiany zachowań konsumenckich jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, nr 5.
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kieżel E., Smyczek S. (red.) (2015), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Włodarczyk K.(2013), Rynkowe zachowania polskich konsumentów dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • (www1) https://www.money.pl/gospodarka/wiadomości [dostęp: 02.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eab0dbb0-9961-4d1c-ac4d-6dc632890ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.