PL EN


2016 | 3(348) | 129-142
Article title

Modele skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w Polsce

Content
Title variants
EN
Models of the effects of the introduction of the lump sum from recorded of revenues in individual farms in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest określenie skutków finansowych wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w gospodarstwach rolniczych. Zaproponowane zostaną koncepcje modelowe symulacji skutków wprowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w gospodarstwach indywidualnych w zależności od ich powierzchni UR, typu rolniczego oraz siły ekonomicznej. Okres badawczy obejmuje lata 2004-2009. Obciążenie gospodarstw rolniczych ryczałtem od uzyskiwanych przychodów byłoby niekorzystne dla gospodarstw we wszystkich kryteriach ich podziału. Przyczyną może być fakt, iż w tej formie opodatkowania nie istnieje możliwość odliczenia kosztów działalności, które w przypadku działalności rolniczej są wysokie.
EN
The objective is to determine the financial implications of the introduction of the lump sum from revenues in agricultural farms. Concepts were proposed based on modeling-simulation of the effects of the introduction of a lump sum of the revenue in individual farms depending on their cropland area, the type of the agricultural and economic strength. The research period covers the years 2004-2009. The tax burden on the agricultural farms with the revenue lump sum was disadvantageous in all described criteria. It might be caused by the fact that in this form of taxation is not possible to decrease the costs of activities, which in the case of agricultural activity are relatively high.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland , miroslaw_wasilewski@sggw.pl
author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland , marzena_chmielewska@sggw.pl
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland , magdalena_madra@sggw.pl
References
 • Chiancone, A., Messere, K. (1995). Changes in revenue structures. Proceedings of the 42nd Congress of the International Institute of Public Finance. Detroit: Wayne State University Press.
 • Ganc, M. (2014). Potencjalne wpływy do budżetu państwa z tytułu wprowadzenia podat¬ku dochodowego w rolnictwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia nr 67. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ganc, M., Mądra-Sawicka, M. (2014). Wpływy do budżetów gmin przy wprowadzeniu podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 330, Wrocław.
 • Jitea, I.M., Dumitras, D.E., Pocol, C.B. (2013). The Impact of the personal direct income tax on the Romanian agriculture. A critical analysis. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Cluj-Napoca, Horticulture, vol. 7, no. 2.
 • Khan, M.H. (2001). Agricultural taxation in developing countries: a survey of issues and po¬licy. Agricultural Economics, vol. 24.
 • Mądra-Sawicka, M., Ganc, M. (2015). Wyniki finansowe gospodarstw rolniczych a obcią¬żenie podatkiem rolnym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 17, z. 1.
 • Mądra-Sawicka, M. (2011). Zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym indywidual¬nych gospodarstw rolniczych w zależności od siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, Szczecin.
 • Shome, P. (1995). Tax Policy Handbook. International Monetary Fund, Washington, DC.
 • Skinner, J. (1993). If agricultural land taxation is so efficient, why is it so rarely used? In: Hoff, K., Braverman, A., Stiglitz, J.E. (eds.). The economics of rural organization: the¬ory, practice, and policy. New York: Oxford University Press.
 • Szczodrowski, G. (2003). Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Tanzi, V., De Jantscher, M.C. (1991). The use of presumptive income in modern tax systems. Detroit: Wayne State University Press.
 • Wach, K. (2005). Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekono-miczna.
 • Wasilewski, M, Gruziel, K. (2005). Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych – koncepcja i skutki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(302).
 • Wasilewski, M., Ganc, M., Mądra-Sawicka, M., Gruziel, K. (2015). Finansowe skutki wprowa¬dzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eae9b3b0-e686-4638-889f-b4cbdde48ea8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.