PL EN


2018 | 2(52) | 39-46
Article title

EU Cohesion at sub-Regional Level. The Case of the sub-Regions of Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Title variants
PL
Spójność Unii Europejskiej na poziomie podregionów: przypadek podregionów województwa warmińsko-mazurskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Warmińsko-Mazurskie Voivodship is one of the poorest EU regions. The region is internally diverse at the sub-regional level. The aim of the study is to assess the effectiveness of cohesion policy in the sub-regions (NUTS 3 ) of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship: Ełcki, Elbląski, and Olsztyński. The basis of assessment that was adopted was the change of position relative to all EU-sub-regions. Changes of economy structure are studied using the changes of the shares of sectors — NACE Rev. 2 in creating the Gross Value Added. The source of data is Eurostat. The results are ambiguous. Although some indicators (employment and GDP per capita) have improved, sigma convergence does not occur and the positions of those sub-regions do not show any significant changes, only Olsztyński sub-region noted small improvement in the ranking. Very small progress in the ranking means that the pace of catching up is too slow. Despite this, effects of membership in the European Union for employment and growth is positively assessed.
PL
Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najbiedniejszych regionów UE. Region jest też wewnętrznie zróżnicowany na poziomie podregionów. Celem badań jest ocena skuteczności polityki spójności w podregionach (NUTS 3) województwa warmińsko-mazurskiego: ełckim, elbląskim i olsztyńskim. Podstawą oceny była zmiana pozycji w rankingu względem wszystkich sub-regionów UE. Zróżnicowanie i zmiany struktury gospodarki są badane przy użyciu zmian udziałów sektorów gospodarki (według nomenklatury NACE Rev. 2) w tworzeniu wartości dodanej brutto. Źródłem danych jest Eurostat. Wyniki badań są niejednoznaczne. Chociaż niektóre wskaźniki (zatrudnienie i PKB na mieszkańca) uległy poprawie, nie występuje konwergencja sigma, a pozycje tych podregionów nie wykazują istotnych zmian, tylko podregion olsztyński odnotowuje niewielką poprawę w rankingu. Bardzo mały awans w rankingu oznacza, że tempo doganiania UE jest zbyt wolne. Mimo to, osiągnięte rezultaty pozwalają na pozytywną ocenę wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
Contributors
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
  • Bogdański, M. 2017. “Miasta i obszary słabo zurbanizowane a procesy konwergencji gospodarczej w Polsce.” In Wyzwania dla spójności Europy — społeczeństwo, granice, solidarność, edited by E. Pancer-Cybulska and Ł. Olipra, 40–50. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Heffner, K., and P. Gibas. 2017. “Centra regionów a spójność regionalna w Polsce.” In Wyzwania dla spójności Europy — gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, edited by E. Pancer-Cybulska and E. Szostak, 98–110. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Herbst, M., and P. Wójcik. 2012. “Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach — niektóre determinanty i efekty przestrzenne.” Ekonomista (2): 175–201.
  • Kowalski, A.M. 2008. Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989–2006. Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
  • Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2014. “Assessment of the Economic Cohesion of the Lubelskie Voivodship.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 12 (3): 139–154.
  • Panukhnyk, O. 2016. “New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (1): 63–68.
  • Próchniak, M. 2004. “Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995–2000.” Gospodarka Narodowa (3): 27–44.
  • Wojtowicz, D., and A. Olechnicka. 2016. “Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (3): 25–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eb297d49-a759-42d7-8077-1884fd273f29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.