PL EN


2017 | 8 | 22 | 217-234
Article title

Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF CLIMATE POLICY IN SHAPING THE SECURITY ENERGY EUROPEAN UNION SQUARE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza założeń polityki klimatyczno‑energetycznej UE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, w świetle wypracowanych programów strategicznych integralnie łączących cele klimatyczne z polityką energetyczną, traktowaną jako sektor o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem artykułu jest dowiedzenie, na podstawie interpretacji aktów prawnych i dokumentów programowych UE, że państwa będące na różnym poziomie rozwoju gospodarczego i dysponujące różnym potencjałem energetycznym cele strategiczne dotyczące bezpieczeństwa klimatyczno‑energetycznego mogą osiągnąć dopiero w długim horyzoncie czasowym. W pracy została wykorzystana metoda analizy dokumentowej, analiza krytyczna oraz wnioskowanie. PROCES WYWODU: Proces wywodu składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy jest rekonstrukcją procesu wdrożenia założeń pakietu klimatyczno‑energetycznego jako gwaranta rozwoju zrównoważonego i niezależności energetycznej w świetle zatwierdzonych dokumentów UE. W drugim odniesiono się do dyskusji na temat problemów państw UE w zakresie przyjętych celów strategicznych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza dowiodła wagi sektora energetycznego w walce z globalnym ociepleniem poprzez dywersyfikację systemów wytwarzania energii w kierunku rozwiązań innowacyjnych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Skuteczna i efektywna polityka klimatyczno‑energetyczna wymaga stworzenia warunków solidarności energetycznej, zarówno poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury, jak też transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji oraz dystrybucji energii. Ważna jest ponadto świadomość społeczna konieczności poprawy efektywności energetycznej poprzez szersze wykorzystanie źródeł alternatywnych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mających na celu ograniczenie presji sektora na środowisko.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to analyze climate and energy policy in the European Union in terms of energy security, in the light of strategic programs developed integrally linking climate goals of energy policy, treated as a sector of key importance for the development of low‑carbon economy. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem of this article is to prove, based on the interpretation of legal acts and program documents of the EU, that the countries which are at different levels of economic development and have different energy capability can achieve strategic aims concerning climate and energy security in the long run. The work was used method of analysis documentary, critical analysis and reasoning. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of argumentation consists of two basic stages. The first one is the reconstruction of the process which concerns implementing the system of energy security in the light of approved documents. The second one refers to the lack of consistency of proposed strategic aims among the countries in the European Union. RESEARCH RESULTS: The analysis showed the importance of energy sector in fighting with global warming. It can be achieved by diversifying the systems of energy production and using innovative solutions. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMMENDATIONS: The effective and successful climate and energy policy requires creating the conditions for energy solidarity. It can be done by building some infrastructure as well as transferring innovative solutions within the scope of production and energy distribution. Societal awareness about the necessity of improving energy effectiveness is also important. It can be achieved by a wider usage of alternative sources and innovative technology solutions which aim to reduce the pressure of sector on the environment.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
217-234
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eb3754d8-8428-43b9-887c-c2f37d5914d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.