PL EN


2017 | XXIV | 85-90
Article title

Zaślubiny w Polsce średniowiecznej

Content
Title variants
EN
Marriage in medieval Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Marriage was an important moment in the lives of two people who decided to establish a family and enter into new family and neighbourhood arrangements. In the Middle Ages, Polish wedding ceremonies were given a ritual form. Sacred tradition merged with newer Christian content and marriage was recognized as a sacrament which symbolically emphasized the importance of events and was supposed to provide future happiness for the newlyweds. The wedding ceremony was preceded by three public announcements in church. It was laid down that the ceremony be held in church and with witnesses. The main elements were the handshake, the exchange of gifts in the form of wreaths, rings or other gifts, and the words spoken: I take you to be my husband/wife.
Contributors
 • WH UJK, Kielce
References
 • Abraham W., Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, Lwów 1927, s.3-47; Tenże, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925.
 • Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t.2, Kraków 1902, nr 550.
 • Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg Ae., Graz 1955, t.2, X 4.1.30,31,32, szp.672.
 • Das Rituale des Bischofs Heinrich des Ersten von Breslau, ed. A. Franz, Freiburg im Br. 1912.
 • Dokumenty soborów powszechnych, opr. Baron A., Pietras H. SJ, t.2, Kraków 2003, s.290-293.
 • Gołąb K., Biskup Filip z Fermo i jego statuty legackie z 1279 r., „Roczniki Historyczne” 26 (1960).
 • Góralski W., Statuty synodalne legata Jakuba z Leodium, „Prawo Kanoniczne” 27, (1984), nr 3-4.
 • Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks.12 1445-1461, opr. J. Wyrozumski, Warszawa 2004.
 • Koczerska M., Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny” 66, 1975, z.1, s.1-24.
 • Krawiec A., Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań2000, s. 73-74.
 • Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. Nr 1627 z uwzględnieniem materiałów zebranych przez ś. p. B. Ulanowskiego, opr. Abraham W., Kraków 1920, s.28.
 • Obertyński X. Z., Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece kapitulnej w Gnieźnie, Lwów 1930.
 • Rajmundi de Penaforte, Summa de poenitentia et matrimonio (cum glossis Joannis de Friburgo), Rome 1603, s.564-565.
 • Sawicki J., Concilia Poloniae t. IV, Najdawniejsze statuty synodalne diecezji chełmskiej z XV w., Lublin 1948.
 • Sawicki J., Concilia Poloniae, t. V, Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty Warszawa 1950.
 • Sawicki J., Concilia Poloniae, t. VII, Synody diecezji poznańskiej i ich statuty, Poznań 1952.
 • Sawicki J., Concilia Poloniae, t. VIII, Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i ich statuty, Wrocław 1955.
 • Schlesisches Urkundenbuch, t.2, wyd. W. Irgang, Köln – Wien 1977, nr 346, cap. 16,17.
 • Sikorski B., Kanoniczna przeszkoda pokrewieństwa naturalnego w rozwoju historycznym do IV soboru laterańskiego, Poznań 1959, s.27-30, 49, 74-75,100.
 • Starodawne prawa polskiego pomniki, t.1, wyd. Helcel Z., Warszawa- Kraków 1856.
 • Statuta Joannis IV.Grot epsicopi Cracoviensis Ann. MCCCXXXI, (w:) SPPP t. IV.
 • Statuta Nankeri episcopi Cracoviensis Ann. MCCCXX, (w:) SPPP t. IV, wyd. U. Heyzmann, Kraków 1875.
 • Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae, wyd. Z. Chodyński, Varsoviae 1890.
 • Św. Augustyn, Wartość małżeństwa (De bono coniugali), tł. Eborowicz W.,[w:] Pisma św. Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, red. Eckmann A., Lublin 2003, s.75.
 • Ulanowski B., O pracach przygotowawczych do historyi prawa kanonicznego w Polsce, Kraków 1887.
 • Van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa 2006.
 • Wojciechowska B., Małżeństwo w ustawodawstwie synodalnym Kościoła polskiego w późnym średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 67, 2015, z.1, s.21-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eb53ab85-11fb-4cf6-86f5-fd998932fbab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.