Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 79-91

Article title

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) jako bibliograf

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) as a bibliographer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiesław Bieńkowski (1926-1999) z wykształcenia historyk i socjolog, był autorem wielu prac, głównie dotyczących dziejów Krakowa w XIX w. oraz z zakresu historii etnografii. Dużo miejsca w jego twórczości zajmowała biografistyka. Wpisał się też w dzieje bibliografii, przede wszystkim jako redaktor bieżącej Bibliografii historii polskiej (w latach 1968-1999). Był ponadto autorem bibliografii historycznych, opracowań dotyczących dziejów bibliografii, recenzji bibliografii polskich i zagranicznych.
EN
Wiesław Bieńkowski (1926-1999), by education historian and sociologist, was the author of many works, mainly on the history of Kraków in the nineteenth century and the history of ethnography. His publications also concerned biographies. He also added to the history of the bibliography, first and foremost as the editor of the current Bibliografii historii polskiej – Bibliography of Polish history (1968-1999). He was also the author of historical bibliographies, studies on the history of bibliography, reviews of Polish and foreign bibliographies.

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Baumgart, J. (1948). Wytyczne przy opracowaniu Bibliografii Historii Polskiej przyjęte na posiedzeniu Komisji Bibliograficznej P.T.H. dnia 18 IX 1948 w Wrocławiu. Kwartalnik Historyczny, 56(3-4), 548-554.
 • Baumgart, J. (1952). Przedmowa. W: Bibliografia historii polskiej za rok 1948 (s. V-VI). Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne.
 • Bieńkowski, Ł. (1995). Bibliografia prac Profesora Wiesława Bieńkowskiego za lata 1949-1995. W: M. Kocójowa (red.), Studia bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesora Wiesława Bieńkowskiego (s. 25-67). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bieńkowski, W. (1995-1996). Wspomnienia z pracy w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku w latach 1951-1953. Libri Gedanenses, 13/14, 223-236.
 • Bieńkowski, W. (2002). Bieżąca bibliografia historyczna w Polsce (przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy). W: M. Juda (red.), Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy (s. 27-34). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dybiec, J. (2001). Wiesław Bieńkowski (7 VII 1926-22 XI 1999). Kwartalnik Historyczny, 108(1), 153-155.
 • Dziki, S. (2000). Wiesław Bieńkowski (1926-1999). Rocznik Historii Prasy Polskiej, 3(2), 303-306.
 • Frazik, W., Gąsiorowski, S., Gruca, A., Solak, Z. (1996). Problemy warsztatu bieżącej „Bibliografii historii polskiej”. W: D. Bilikiewicz-Blanc, A. Karłowicz (red.), Czwarta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusje (s. 235-242). Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Gąsiorowski, S. (2014). Wiesław Bieńkowski – bibliograf. W: R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Wiesław Bieńkowski 1926-1999. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 października 2010 r. (s. 33-39). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Gruca, A. (2004). Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowo-Wschodniej. W: M. Kocójowa (red.), Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej (s. 207-209). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gruca, A. (2013). Bibliografie historyczne w ocenie czasopism fachowych. W: J. Franke (red.), Bibliografi@. Źródła – standardy – zasoby (s. 161-175). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Gruca, A. (2016). Bibliografia historii polskiej. Bilans siedemdziesięciolecia. W: J. Franke, J. Woźniak-Kasperek (red.), Bibliografia. Historia, teoria, praktyka (s. 35-47). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Labuda, G. (1948). Projekt nowej bibliografii historii polskiej. Kwartalnik Historyczny 55, 39-59.
 • Madurowicz-Urbańska, H. (1965). Przedmowa. W: H. Madurowicz-Urbańska (red.), Bibliografia historii Polski, T. 1 cz. 1 (s. V-XI). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Małecki, J.M. (2014). O spotkaniach i przyjaźni z Wiesławem Bieńkowskim. W: R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Wiesław Bieńkowski 1926-1999. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 października 2010 r. (s. 101-102). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Matczuk, A. (2014). Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sprawozdania Wiesława Bieńkowskiego z wykonywanych prac w Zakładzie Dokumentacji za lata 1953-1974, maszynopisy. Pracownia Bibliografii Bieżącej IH PAN, Kraków.
 • Wyrozumski, J. (2014). Kraków w życiu Wiesława Bieńkowskiego. W: R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Wiesław Bieńkowski 1926-1999. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 października 2010 r. (s. 9-14). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eb650150-3800-452e-a6a5-5e34eac0eda7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.