PL EN


2018 | 3 (374) | 255-264
Article title

Skłonność do płacenia za produkty społecznie odpowiedzialne i postrzeganie ich wartości – wpływ postaw altruistycznych

Content
Title variants
EN
Willingness to Pay More for Socially Responsible Products and Perception of Their Value – Altruism Impact
RU
Склонность платить больше за социально ответственные продукты и восприятие их ценности – влияние альтруизма
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników oryginalnych badań dotyczących cause-related marketingu (CRM). Badania przeprowadzono w drodze eksperymentu, a ich celem było określenie związku między altruistyczną postawą a skłonnością do płacenia wyższej ceny (WTP) za produkty CRM oraz postrzeganiem ich wartości. Badania dowodzą, że WTP będzie większa w przypadków tych osób, które przyjmują bardziej altruistyczne postawy. Z badań wynika również, że altruizm różnicuje postrzeganie produktu z atrybutem sprawy społecznej w kategorii ekonomicznej wartości. Zgodnie z założeniem większą wartość ekonomiczną będą przypisywały takim produktom konsumenci będący raczej bardziej niż mniej altruistyczni. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The objective of the article is to present the results of the original research on the cause-related marketing. The research was conducted by way of experiment and its objective was to determine the relationship between altruistic attitudes and willingness to pay (WTP) for CRM products and value perception. The study proves that WTP will be higher when consumers have more altruistic attitudes. The research also shows that altruism differentiates the perception of economic value of products with the social cause attribute. As established, greater economic value will be related to such products by consumers who are rather more than less altruistic. The article is of the research nature.
RU
Цель статьи – представить результаты оригинальных исследований, касающихся маркетинга с опорой на благотворительность (англ. cause-related marketingu, CRM). Исследования провели путем эксперимента, а их цель за- ключалась в определении связи между альтруизмом и склонностью платить более высокую цену (WTP) за продукты CRM и восприятием их ценности. Исследования показывают, что WTP будет более высокой в случае лиц с более альтруистическим отношением. Они тоже показывают, что альтруизм дифференцирует восприятие продукта с атрибутом социального вопроса в категории экономической ценности. Согласно предположению бóльшую экономиче- скую ценность будут относить к таким продуктам потребители, проявляющие скорее всего больший, нежели меньший альтруизм. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
255-264
Physical description
Contributors
References
 • Andreoni J. (1990), Impure altruism and donations to public goods: A theory of warm-glow giving, “The Economic Journal”, Vol. 100, No. 401.
 • Baker G.S. (1976), Altruism, egoism, and genetic fitness: Economics and sociobiology, “Journal of Economic Literature”, Vol. 14, No. 3.
 • Beckmann M., Noll F. (2015), Cause-related marketing: A qualitative study into Millennials’ perception (Master’s Thesis in Business Administration – International Marketing),
 • https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814276/FULLTEXT01.pdf [dostęp: 12.06.2016].
 • Comte A. (1973), Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu, PIW, Warszawa.
 • Dawkins R. (2007), Samolubny gen, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa.
 • Goldsmith E.R., Yimin Z. (2014), The influences of brand-consumer and cause-congruence on consumer responses to cause related marketing, “Journal of Applied Marketing Theory”, Vol. 5, No. 2.
 • Grau, S.L., Folse, J.A.G. (2007), Cause-related marketing. The influence of donation proximity and message-framing cues on the less-involved consumer, “Journal of Advertising”, Vol. 36, No. 4.
 • Homburg, C., Koschate, N., Hoyer, W. D. (2005), Do satisfied customers really pay more? A study of the relationship between customer satisfaction and willingness to pay, “Journal of Marketing”, Vol. 69, No. 4.
 • Kozłowski W. (2017), Wpływ znaczenia sprawy społecznej i postaw konsumentów wobec działań społecznie odpowiedzialnych na intencję zakupu w cause-related marketing, „Studia Ekonomiczne”, nr 328.
 • Kozłowski W., Sobotko E., (2017). Role of altruistic attitudes in cause-related marketing. „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA”, Vol. LI, 2 Sectio H.
 • Kropp F., Holden S.J.S., Levack A.M. (1998), Cause-related marketing and values in Australia, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45151562 [dostęp: 12.09.2015].
 • Perlak J. (2009), Różne motywy działalności altruistycznej. Ujęcie teoretyczne, „Kwartalnik Humanistyka”, nr 2-3.
 • Petroshius S.M., Monroe K.B. (1987), Effect of product-line pricing characteristics on product evaluations, “Journal of Consumer Research”, Vol. 13, No. 4.
 • Poleszczuk J. (2004), Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Simon H.A. (1995), A behavioral model of rational choice, “Quarterly Journal of Economics”, No. 69, Iss. 1.
 • Upton R.J.G., Stock R.E. (2017), Altruistic economics: A framework for interactions between sympathetic peers, http://www.altruists.org/ideas/economics/altruistic/ [dostęp: 10.01.2017].
 • Wang T., Venkatesh R., Chatterjee R. (2007). Reservation price as a range: An incentive-compatible measurement approach, “Journal of Marketing Research”, Vol. 44, No. 2.
 • Webb D.J., Green C.L., Brashear T.G. (2000), Development and validation of scales to measure attitudes influencing monetary donations to charitable organizations, “Journal of Academia Marketing Science”, Vol. 20, No. 2.
 • Wieczorkowska M. (2008), Hedonizm współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, Vol. 11, nr 2.
 • (www1) http://filozofiapo30.pl/efektywny-altruizm/ [dostęp: 10.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eba9983d-290d-4d24-b4b6-e8119eac969a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.