Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 79-90

Article title

Wyzwania reformy samorządowej i procesu decentralizacji na Ukrainie po 1991 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Local self-government reform and decentralization: challenges for Ukraine after 1991

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Local self-government reforms were one of most important elements of political transformations in the post-communist countries. Currently Ukrainian authorities pay much attention to this problem, however all previous attempts of reforms were insufficient. The paper deals with theoretical aspects of local self-government models in a functional approach and discusses challenges that Ukraine will face during the reform. The author concludes that despite of positive tendencies of the reform, it brings serious threats to Ukrainian statehood.

Year

Volume

1

Pages

79-90

Physical description

Dates

published
2017-07-01

Contributors

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

References

 • Antoszewski, A. (2014), Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki. Przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej. W: Zarządzanie Publiczne. 3(29), 115–124.
 • Banaszak, B. (2007), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa.
 • Barański, M. (2007), Samorządność i podmiotowość samorządu terytorialnego. W: Barański, M./Kantyka, S./Kubas, S./Kuś, M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa, 19–36.
 • Bukowski, Z./Jędrzejewski, T./Rączka, P. (2005), Ustrój samorządu terytorialnego. Toruń.
 • Cockburn, C. (1977), The Local State. Management of Cities and People. London.
 • Czachor, R. (2015), Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań. Wrocław.
 • Darden, K. A. (2001), Blackmail as a Tool of State Domination: Ukraine under Kuchma. W: East European Constitutional Review. 10, 67–71.
 • Dębski, S. S. (2014), Kształtowanie się samorządu terytorialnego: przeszłość i teraźniejszość. Grudziądz.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku. W: Dziennik Ustaw. 124, 607.
 • Gąciarz, B. (2004), Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty. Warszawa.
 • Hnat, V./Liapina, K./Navruzov, Y./Nikitin, V. et al. (2005), Ukraine. W: Capková, S. (ed.), Local Government and Economic Development. Budapest, 135–167.
 • Iwański, T./Żochowski, P. (2013), Fikcja decentralizacji. Brak reformy administracyjno-samorządowej hamuje modernizację Ukrainy. Komentarze OSW. 102.
 • Jabłoński, A. (2006), Podmiot i struktura jako problem w analizie politologicznej. W: Cichosz, M./Zamorska, K. (red.), Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy. Wrocław, 170–180.
 • Konstytucja Ukrainy (1999). Warszawa.
 • Ksenicz, I. (2015), Decentralizacja a bezpieczeństwo Ukrainy. W: Sprawy Międzynarodowe. 1, 101–118.
 • Lutrzykowski, A. (2006), Samorząd terytorialny – element ładu ustrojowego w Unii Europejskiej. Athenaeum. Political Science. 14–15, 91–105.
 • Łazor, O. (2010), Kształtowanie się samorządu terytorialnego na Ukrainie W: Antoszewski, A./Kolodii, A./Kowalczyk, K. (red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Wrocław, 129–141.
 • Olszański, T.A. (2014a), Ukraina: suwerenna decentralizacja czy niesuwerenny federalizm? W: Komentarze OSW. 134.
 • Olszański, T.A. (2014b), Więcej jedności niż podziałów. Zróżnicowania wewnętrzne Ukrainy. W: Punkt Widzenia OSW. 40.
 • Prystupa, Y. (2009), Kultura polityczna Ukrainy w procesie przemian. W: Wrocławskie Studia Politologiczne. 10, 155–168.
 • Rajca, L. (2010), Modele samorządu terytorialnego. W: Rajca, L. (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Warszawa, 13–26.
 • Stępień, J. (2015), Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny. W: Samorząd Terytorialny. 3, 17–22.
 • Swianiewicz, P. (2006), Poland and Ukraine: Contrasting Paths of Decmocratization and Territorial Reforms. W: Local Government Studies. 5, 32, 599–622.
 • Swianiewicz, P. (2011), Empiryczna typologia systemów samorządowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W: Samorząd Terytorialny. 11, 5–21.
 • Swianiewicz, P. (2012), Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowowschodniej – próba generalizacji. W: Studia Regionalne i Lokalne. 4 (10), 49–67.
 • Swianiewicz, P. (2015), Reformy terytorialne – europejskie doświadczenia ostatniej dekady. W: Samorząd Terytorialny. 6, 7−22.
 • Szapowałenko, M. (2010), Grupy interesów na Ukrainie. W: Antoszewski, A./Kolodii, A./Kowalczyk, K. (red.), Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty. Wrocław, 249–260.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-1128

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ebaccdb3-d717-46f4-b999-b12057fbcf13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.