PL EN


2017 | 12 |
Article title

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jako podstawa modernizacji statystyki pracy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W maju tego roku minęło 25 lat od wdrożenia do polskiej statystyki publicznej Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), znanego w statystyce międzynarodowej jako badanie siły roboczej. Spełnia ono bardzo ważną rolę w monitorowaniu rynku pracy i sprzyja kompleksowej analizie najważniejszych zmian na tym rynku. Z okazji jubileuszu w artykule przedstawiono przesłanki wdrożenia BAEL w Polsce, z uwzględnieniem konieczności przebudowy statystyki pracy w związku z transformacją polskiej gospodarki oraz zmianą oczekiwań użytkowników danych co do zakresu informacji o rynku pracy. Te potrzeby stały się podstawą do wypracowania koncepcji BAEL. Przy jej tworzeniu duże znaczenie miała współpraca międzynarodowa oraz wsparcie środowiska naukowego. Opisując koncepcję i organizację BAEL — głównego filaru zmian w polskiej statystyce pracy — podkreślono unikalną w tamtym okresie możliwość dołączania badań modułowych poświęconych problemom szczególnie ważnym i pilnym z punktu widzenia decydentów i analityków rynku pracy. Atutem badania było także szybkie opracowywanie i udostępnianie wyników, niezwykle ważne w okresie dynamicznych zmian na rynku pracy.
EN
This year, in May, 25 years have passed since the implementation of the Labour Force Survey (LFS) in the Polish official statistics. It plays a very important role in monitoring labour market and facilitates its’ comprehensive analyses. On the occasion of this jubilee, the article presents the premises of implementing the LFS in Poland, considering the need to reconstruct labour statistics in connection with the transformation of the Polish economy and the change in users expectations regarding the scope of information about the labour market. This demand became the basis for the development of the LFS concept. International cooperation and support for the scientific community were of great importance in its creation. Describing the concept and organisation of the LFS, the main pillar of changes in the Polish labour statistics, the possibility of including ad-hoc modules on issues of particular importance and urgency for decision-makers and labour market analysts was highlighted. The advantage of the survey was also the prompt development and dissemination of results, which were extremely important at a time of dynamic changes on the labour market.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
References
 • Eurostat. (1992). Labour Force Survey. Methods and definitions. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Eurostat. (1995). Statistical Requirements Compendium. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • GUS. (1992). Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce. Warszawa: GUS.
 • GUS. (1994a). Próba oszacowania zbędnej siły roboczej (bezrobocia ukrytego) w gospodarstwach rolnych. W: Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludności związanej z rolnictwem indywidualnym (s. 139—170). Warszawa: GUS.
 • GUS. (1994b). Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych. Raport z badania modułowego. Warszawa: GUS.
 • GUS. (1994c). Sytuacja na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludności związanej z rolnictwem indywidualnym. Raport z badania modułowego. Warszawa: GUS.
 • GUS. (1995). Losy zawodowe absolwentów w latach 1989—1994. Warszawa: GUS.
 • Kałaska, M., Witkowski, J. (1995). Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku. Monitoring Rynku Pracy. Warszawa: GUS.
 • Kałaska, M., Witkowski, J., (1996a). Hidden labour. Research Bulletin, 5(1), 9—34.
 • Kałaska, M., Witkowski, J. (1996b). Praca „na czarno”. Kontrola Państwowa, (1), 46—61.
 • Kałaska, M., Witkowski, J. (1997). Badanie aktywności ekonomicznej ludności ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezrobocia. Przegląd Rządowy, (6—7), 91—95.
 • Kałaska, M., Witkowski, J. (1999). Hidden labor in Poland. W: E. L. Feige, K. Ott (red.), Underground Economies in Transition. Unrecorded activity, tax evasion, corruption and organized crime (s. 245—274). Ashgate.
 • Kostrubiec, S. (2001). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 roku. Warszawa: GUS.
 • Kostrubiec, S., Witkowski, J. (1995). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce. Gospodarka Narodowa, (8—9).
 • Kowalska, A., Witkowski, J. (1995). Professional life of the school-leavers in the period of transition in Poland. Warszawa: GUS.
 • Kowalska, A., Witkowski, J. (1995). Losy zawodowe absolwentów w okresie transformacji w Polsce. Gospodarka Narodowa, (5), 30—35.
 • RCSS. (2003). System prognozowania popytu na pracę w Polsce. część I. Podstawowa metodologia, Studia i Materiały. Warszawa: RCSS.
 • Szarkowski, A., Witkowski, J. (1994). The Polish Labour Force Survey. Statistics in Transition, 1(4), 467—483.
 • Witkowski, J. (1994a). Polish Labour Force Survey. W: I. Chernyshew (red.), Labour Statistics for a Market Economy. Challenges and Solutions in the Transition Countries of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union (s. 125—133). Budapest: CEU, ILO.
 • Witkowski, J. (1994b). Źródła informacji oraz metody badania bezrobocia przez GUS. Gospodarka Narodowa, (2), 34—48.
 • Witkowski, J. (1995a). The Polish Labour Force Survey: Experiences and Dilemmas, Joint OECD/ILO Technical Workshop on Labour Force Survey, Implementation Issues, Moscow.
 • Witkowski, J. (1995b). System informacji o rynku pracy. W: Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce (s. 186—192). PTS: Warszawa.
 • Witkowski, J. (1999). The role of technical co-operation in the process of strengthening of the Polish statistics. Bulletin of the International Statistical Institute, 52nd Session ISI 99, 3, 457 i 458.
 • Witkowski, J. (2000). Population and labour force projections in Poland, Case study: Poland. W: A. Punch and D. L. Pearce (red.), Europe’s population and labour market beyond 2000, Population
 • Studies, 2(34): country case studies. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 99—119.
 • Witkowski, J. (2006). Monitorowanie regionalnego rynku pracy. W: Potencjał Plus. Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy (s. 4—10). Olsztyńska Szkoła Biznesu, ASM — Centrum Badań i Analiz Rynku, PTS.
 • Zgierska, A. (1996). Forecast of labour force in Poland to the year 2020. Methodology and results, Polish Population Review, (9).
 • Zgierska, A. (2017). 25 lat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce — kamienie milowe i perspektywy rozwoju. Wiadomości Statystyczne, 62(12), 23—49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ebbdd9d1-f73a-44a5-9538-801ac60370fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.