Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 213 | 76-87

Article title

Kapitał społeczny a jakość rządzenia w krajach unii europejskiej

Content

Title variants

EN
Social capital and quality of governance in eu member states

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kapitał społeczny i jakość rządzenia jako instytucjonalne elementy syste¬mu społeczno-gospodarczego wpływają na wyniki osiągane w każdej gospodarce. Eko¬nomiczne znaczenie kapitału społecznego, wynikające z jego proefektywnościowego oddziaływania na procesy wzrostu i rozwoju, oznacza, że jest on we współczesnych go¬spodarkach niezbędnym elementem tych procesów. Świadoma kreacja kapitału społecz¬nego jest więc właściwą strategią rozwojową, a sprawne państwo, charakteryzujące się wysoką jakością rządzenia, może stać się głównym aktorem kreacji tego kapitału. Arty¬kuł ma na celu analizę zróżnicowania kapitału społecznego i jakości rządzenia, a także występującej między nimi zależności w krajach Unii Europejskiej. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano bazy European Social Survey (ESS) oraz Worldwide Gover¬nance Indicators (WGI), a w dokonanej analizie klasyczne miary położenia, rozproszenia i asymetrii.
EN
Social capital and the quality of governance as institutional elements of a so¬cio-economic system have an impact on the performance of every economy. Economic significance of the social capital resulting from its efficiency-promoting impact on gro¬wth and development means that it is an essential element of these processes in contem¬porary economies. Conscious build-up of the social capital turns out to be the right deve¬lopment strategy, and an efficient government, which offers high-quality governance, may become the most important player in creating this capital. The paper aims to analyse the diversity of the social capital and the quality of governance and their interrelations in EU member states. In the study the European Social Survey (ESS) and Worldwide Governance Indicators (WGI) databases were used, and the analysis was based on the classical statistical measures of location, dispersion and asymmetry.

Year

Volume

213

Pages

76-87

Physical description

Contributors

References

 • Bankston C.L., Zhou M.: Social capital as process: the meanings and problems of a the¬oretical metaphor. „Sociological Inquiry” 2002, Vol. 72, No. 2.
 • Bourdieu P., Wacquant J.: Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Coleman J.: Perspektywa racjonalnego wyboru w socjologii ekonomicznej. W: Współ¬czesne teorie socjologiczne. Red. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Scholar, Warszawa 2006.
 • Coleman J.: Social capital in the creation of human capital. „American Journal of Socio¬logy” 1998, Vol. 94.
 • Fukuyama F.: Kapitał społeczny. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Fukuyama F.: Wielki wstrząs. Bertelsmann Media, Warszawa 2000.
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Na¬ukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Gittell R.J., Vidal A.: Community organizing: building social capital as a development strategy. Sage Publications, Thousand Oaks 1998.
 • Jessop B.: Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia. „Zarzą¬dzanie Publiczne” 2007, nr 2 (2).
 • Kaufmann D., Kraay A.: Governance indicators: where are we, where should we be go¬ing? „Policy Research Working Paper” 2007, No. 4370.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M.: The worldwide governance indicators: methodo¬logy and analytical issues. „Policy Research Working Paper” 2010, nr 5430, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2010/9/wgi%20kaufmann /09_wgi_kaufmann.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B.: Kapitał społeczny a dobre rządzenie. W: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Red. J. Wilkin. Scholar, War¬szawa 2013.
 • Matysiak A.: Kapitał jako proces. „Zeszyty Naukowe PTE” 2008, nr 6.
 • Matysiak A.: Społeczny kapitał rynkowy. „Polityka Społeczna” 2011, nr 5.
 • Putnam R.: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Wło¬szech. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 • Putnam R.: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Rhodes R.A.W.: Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu. „Zarządzanie Publiczne” 2010, nr 4, s. 101-118.
 • Sztompka P.: Socjologia. Znak, Kraków 2006.
 • Wilkin J.: Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych. W: Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Red. J. Wilkin. Scholar, War¬szawa 2013.
 • Woolcock M.: Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework. „Theory and Society” 1998, No. 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ebda03fe-eb1d-420c-bda5-510b614b0c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.